главная > Жемчужины фольклора

 
Тосты

 
Илъэсыщӏэ хъуэхъухэр
Ӏуэху ублэ хъуэхъухэр

 
Юмор

 
Мазэр къызэригъэнэжьыгъэр
Мэжид и адакъэжьыр
Уэ зегъэзых

главная  |  homepage |  ana sayfa

Сайт создан в системе uCoz