главная > Жемчужины фольклора

 
Тосты (адыгэ хъуэхъу)

 
Илъэсыщӏэ хъуэхъухэр
Ӏуэху ублэ хъуэхъухэр

 
Юмор

 
Мазэр къызэригъэнэжьыгъэр
Мэжид и адакъэжьыр
Псыхьэлывэ тӏурытӏ
Сыфщыукӏытэри зызгъэпщкӏуат
Уэ зегъэзых

 
Считалки

главная  |  homepage |  ana sayfa

Сайт создан в системе uCoz