главная > жемчужины фольклора

 
Мазэр къызэригъэнэжьыгъэр
 

Хъуаджэ зыкъигъэкӏухьакӏи, чэщыр хэкӏотагъэу къыхэкӏыжьыгъ, шэщым ихьи, ищыд еплъыгъ. Щыдыр щысэу мэчъые. «Уамытыгъугъэмэ ӏофэп,— ыӏуи, щыдым ышъхьэ ӏэ щифи, унэм ихьажьынэу ежьэжьыгъ, ау ыгукӏэ рэхьатэп. — Хэт ышӏэра, сыкъэкӏожьэу зелъэгъум, тыгъуакӏом зигъэбылъыгъэми? Цӏыф бзаджэу щыӏэр бэ...»

Къогъу мэзахэхэр зэкӏэ Хъуаджэ къыплъыхьагъэх, ау зи щыӏэп. Етӏанэ псынэм иплъагъ. Ащ рилъэгъуагъэр тхьамыкӏагъу: мазэр псынэм ифагъэу псым хэс. Хъуаджэ ар зелъэгъум, куохьаушхо къыӏэтыгъ:

— О хьабл! О чыл! Елбэтэу лъэой къэшъухьи, садэжь шъукъакӏу! Сипсынэ ихъухьагъэр тхьамыкӏэгъо зэлӏэгъу!

Хьаблэр къэзэрэгъэукъуи, лъэойхэр аӏыгъэу Хъуаджэ ищагу къыдэзэрэтэкъуагъ:

— Сыд къэхъугъ, Хъуадж? — къезэрэгъэупчӏыгъэх гъунэгъухэр.

— Хъугъэр тхьамыкӏагъу! Aр ыӏуи, Хъуаджэ псынэм ечъалӏи зыщиплъэным, мылым щыцӏалъи, ышъхьэ егъэзыхыгъэу псынэм ифагъ. Ар дэдэм лъэойр псынэм радзыхи, Хъуаджэ къырахыжьыгъ, еупчӏыгъэх:

— Сыд ар зытепшӏыхьагъэр, Хъуадж? Лъэойхэр къэтэбгъахьи, сыд пае псынэм зибдзагъ? Зебгъэтхьалэжьын угу хэлъыгъа? Псы чъыӏэм сымаджэ уишӏымэ, хэт илажь?

— Сымаджэ сыхъуми ӏофэп,— ыӏуагъ Хъуаджэ,— сихьадэгъу къэмысыгъэмэ, сыхъужьын. Тимэзэ нэф псым есымыгъэтхьалэу къисхыжьыгъэмэ, ар зэкӏэмэ анахь ӏоф.

главная > жемчужины фольклора
 

Сайт создан в системе uCoz