главная > жемчужины фольклора

 
Ищхъэрэкӏэ псы къыщумыгъэутхъуэ жызыӏам хуэдэщ (сравните Волк и Ягненок. И.А.Крылов)
 

Дыгъужьыр псы ӏуфэм здыӏутым ищхъэрэкӏэ зы щынэ цӏыкӏу къыӏухьэри, псы ефэу щӏидзащ.

- Уэ гъуамэм псыр къогъэутхъуэ! - жиӏэри дыгъужьыр щынэм щыхьащ.

- Дауэ нэзгъэутхъуэн, сэ ищхъэрэкӏэ сыщыту, - жиӏащ щынэ цӏыкӏум зиухейуэ.

- Плъагъуркъэ а ӏейр, мышынэрэ мыукӏытэу къызэрызэпсалъэ! - жиӏэу дыгъужьыр щебгъэрыкӏуэм, щынэ цӏыкӏур шынэри лъаӏуэу щӏидзащ:

- Къысхуэгъэгъу, тхьэм щхьэкӏэ, къысхуэгъэгъу! - жиӏэу.

- Апхуэдизу ущылъаӏуэкӏэ, усшхынщи пхуэзгъэгъунщ! - жиӏэри дыгъужьым щынэр ишхащ.

Зытекӏуэнум щхьэусыгъуэ нэпцӏкӏэ щыхьэм хужаӏэ.

Къезыгъэхьар @zhygue

главная > жемчужины фольклора
 

Сайт создан в системе uCoz