главная > жемчужины фольклора

 
Алыхьыр здеӏэмкӏэ уемыӏэу хъурэ – гуэныхькъэ!
 

Хъуэжэ и чы-бжэгъу унэжь цӏыкӏур жьы хъури, жьыбгъэ къепщэмэ, игъэуэн хуэдэу лъэныкъуабэ хъуат.

«Мы унэжь фам зэгуэр дыщӏебгъэпӏытӏэнущ», жиӏэурэ фызым махуэ къэс Хъуэжэ и тхьэкӏумэр иудэгурт.

Зэгуэрым Хъуэжэ пкъоуиплӏ къихьри унэр здемыба лъэныкъуэмкӏэ щӏигъакъуэу хуежьащ.

Ар уэ плъэгъуа, сэ слъэгъуа, зылъэгъуа гуэрым мэжджытым щыщиӏуатэм, ефэндыри яхэту Хъуэжэ деж жэмхьэтыр къызэрыхьащ.

- Мыр сыт, Хъуэжэ, уи жьыщхьэ делэ ухъужа, унэр нэхъ псынщӏэу бгъэуэну ара пкъохэр абыкӏэ щӏыщӏэбгъэкъуар? – къыжраӏащ.

- Мо ефэндыр аракъэ дыгъуасэ жызыӏар «Алыхьым упэщӏэувэ хъунукъым» жиӏэу. Алыхьыр здеӏэмкӏэ уемыӏэу хъурэ, гуэныхькъэ? - жиӏащ къызэхуэсахэр ауан ищӏу.

Къезыгъэхьар @zhygue

главная > жемчужины фольклора
 

Сайт создан в системе uCoz