главная > жемчужины фольклора

 
Си пщыгъэм нэхърэ уи лӏыгъэр сиӏащэрэт
 

Зэгуэрым Жанхъуэтыкъуэ Кушыку шу гъусэхэр иӏэу гъуэгум здэкӏуэм и къуажэм дэсхэм ящыщ лъхукъуэлӏ гуэр Кушыкур здэкӏуэмкӏэ къикӏыжу къыхуэзащ.

Зэрыхабзэти, пщым щыхуэзэм, игъэкӏэрахъуэри и сэмэгурабгъумкӏэ бгъурыувэри дежьащ, дэкӏуэтэну.

Пщым «гъэзэж» къыжримыӏэурэ кӏуэрт. Лъхукъуэлӏми пщым и гъусэу кӏуэн и жагъуэт.

Пщым зыри жимыӏэххэ щыхъум:

- Слӏожь, Жанхъуэтыкъуэ, «гъэзэж» жыпӏэркъыми? Сыӏуэхуншэ уи гугъэ? - жиӏэри и шым еуэри пщым и гъуэгур зэпиупщӏу къыпижыхьри къигъэзэжащ.

Пщы уэлийр лъхукъуэлӏым къыкӏэлъыплъри, жиӏащ:

- Си пщыгъэм нэхърэ уи лӏыгъэр сиӏащэрэт!

Къезыгъэхьар @zhygue

главная > жемчужины фольклора
 

Сайт создан в системе uCoz