главная > жемчужины фольклора

 
Хэди бжэныр къыхэх, мэлыр къыхэпхми, уэстынукъым
 

Я адэм къыщӏэна мылъкур зэкъуэшитӏым щызэхэкӏым ягуэшт. Мылъкур псори ягуэшауэ къэнар зы бжэнрэ зы мэлрэт.

- Хэди, бжэныр къыхэх, мэлыр къыхэпхми, уэстынукъым! – жиӏащ нэхъыжьым.

"«Сыхагъадэ» жыпӏэу уи мыӏыхьэ къыхэпх хъунукъым", е "«сыхагъадэ» жыпӏэу къыуамытын къыхыумых" жыхуиӏэщ.

Къезыгъэхьар @zhygue

главная > жемчужины фольклора
 
 
 
 

Сайт создан в системе uCoz