главная > жемчужины фольклора

 
А жыхуэпӏэракъэ дзыхь зыхуэзмыщӏыххэр
 

Лӏыжьыр и псэ еджэу сымаджэӏейуэ хэлъти, фызхэр щхьэщыхьауэ щхьэщытт. Зы фыз гуэрым:

- Умыгужьей, алыхьыр щыӏэщ, алыхьыр щыӏэщ, - щыжиӏэм:

- А жыхуэпӏэракъэ дзыхь зыхуэзмыщӏыххэр, - жиӏащ лӏыжьым.

Псалъафэр а хъыбарым къытекӏауэ жаӏэ.

Къезыгъэхьар @zhygue

главная > жемчужины фольклора
 

Сайт создан в системе uCoz