главная > жемчужины фольклора

 
Кӏапсэшхуэм хужьгъэ телъщ
 

Кӏапсэшхуэр хьэхуу ӏахыурэ Хъуэжэ и щхьэр ирагъэужэгъуат. Апхуэдэу Хъуэжэ и деж Индрис къакӏуэри къелъэӏуащ:

- Уи кӏапсэшхуэр къызэптрэ мэкъу къэзбгъэшэжтэмэ, - жиӏэри.

- Кӏапсэшхуэм фызым хужьгъэ трикӏутауэ егъэгъущ, - жриӏащ абы Хъуэжэ.

Индрис дэкӏыжри кӏуэжурэ егупсысри аргуэру къыгъэзэжащ:

- Ӏэу, Хъуэжэ, дауэ хъун кӏапсэшхуэм хужьгъэ тепкӏутэ? - жиӏэри.

- Къыщыуамытынум деж кӏапсэшхуэм сытри тозагъэ. Кӏапсэшхуэм хужьгъэ телъщ жысӏащи, телъщ! - жиӏэри Хъуэжэ къыбгъэдэкӏыжащ абы.

Къезыгъэхьар @zhygue

главная > жемчужины фольклора
 

Сайт создан в системе uCoz