главная > жемчужины фольклора

 
Щӏакхъуэм и ныкъуэр мыракъэ!
 

Зэдзеитӏ зэдэлажьэу губгъуэм итт. А тӏум зы щӏакхъуэ псо яӏэт гъуэмылэу. Зэдзеитӏым зыр псыхьэ кӏуэуэ къэкӏуэжыху, пщыӏэм къытенам щӏакхъуэм и ныкъуэр ишхащ. Шхэгъуэр къэсу гъуэмылэр къыщащтэм, псыхьэ щыӏар щӏэупщӏащ:

- Мыр сыт, дэнэ мы щӏакхъуэм и ныкъуэр здэкӏуар? - жиӏэри.

- Щӏакхъуэм и ныкъуэр мыракъэ! - жиӏащ зышхам.

- Дауэ, мыр щӏакхъуэ ныкъуэрщ, адрей и ныкъуэр дэнэ щыӏэ? - жиӏащ.

- Адрей и ныкъуэр мыракъэ!

- Мыр щӏакхъуэ псоуэ щыта?

- Щытащ.

- Атӏэ дэнэ щыӏэ и ныкъуэр?

- Мыракъэ и ныкъуэр!

- Мыр и зы ныкъуэрщ, и зы ныкъуэр дэнэ щыӏэ?

- И зы ныкъуэр мыракъэ! - жиӏэурэ зригъэумысакъым.

Къезыгъэхьар @zhygue
 

главная > жемчужины фольклора
 
 
 
 

Сайт создан в системе uCoz