главная > жемчужины фольклора

 
Лъэпщ и Хьэпцӏей кӏуэкӏэ
 

Лъэпщ и цӏэу Алъхъохэ пщылӏ гуэр яӏэт.

- Пщэдей Хьэпцӏей узгъэкӏуэнущ, Лъэпщ! - жиӏащ пщым.

«Пщэдджыжь сыщыкӏуэнукӏэ, ныжэбэ сыкӏуэрэ сыкъэкӏуэжмэ, щхьэ мыхъурэ!» жиӏэри Лъэпщ жэщым Хьэпцӏей кӏуэри къэкӏуэжащ.

Пщэдджыжьым Лъэпщыр пщым къриджэу Хьэпцӏей щӏэкӏуэнумкӏэ унафэ хуищӏ щыхъум:

- Уэлэхьэ, зиусхьэн, а жыхуэпӏэм ныжэбэ сыкӏуэри сыкъэкӏуэжамэ, - жиӏащ Лъэпщ.

Пщӏэншэрыкӏуэу хьэулейм хужаӏэ.

Къезыгъэхьар @zhygue

главная > жемчужины фольклора
 

Сайт создан в системе uCoz