главная > жемчужины фольклора

 
Мо слъагъур къэсмэ, диуфэнщӏынущ
 

Хьэндыркъуакъуэжьыр джэуэ псы ӏуфэм здыӏусым, еплъэкӏри уэшхышхуэ къакӏуэрт.

- Мо слъагъур къэсмэ, диуфэнщӏынущ, ауэ ди тхьэмыщкӏапӏэ дисыжынщ! - жиӏэри «жьгъумпӏэ» жиӏэу псым хэпкӏэжащ.

Гугъуехь цӏыкӏум зыпыӏуидз фӏэщӏу гугъуехьышхуэм зыхэзыдзэм хужаӏэ.

Къезыгъэхьар @zhygue

главная > жемчужины фольклора
 

Сайт создан в системе uCoz