главная > жемчужины фольклора

 
Мыпхуэдизрэ думылъэу, сыфӏэбгъэжынуми сыфӏэбгъэжащэрэт
 

Лӏым и къуэр къедаӏуэртэкъыми, игъэшынэн щхьэкӏэ тридзауэ сэ тӏыгур и пщэм дилъэрт:

- Укъызэмыдэӏуэнумэ, уфӏэзгъэжынущ! - жиӏэурэ.

- Мыпхуэдизрэ думылъэу, ди адэ, сыфӏэбгъэжынуми, зэ сыфӏэбгъэжащэрэт, - жиӏащ и къуэм.

Ягъэшынэурэ зи щхьэ зрагъэужэгъум жиӏэ псэлъафэу къэнэжащ.

Къезыгъэхьар @zhygue

главная > жемчужины фольклора
 

Сайт создан в системе uCoz