главная > убыхский раздел > убыхские тексты > Два мудреца
 

Источник текста: Journal Asiatique. Tome CCLII

1. - A. убых. Adәğaγa Warәydạda γa-p'c'anә za-ḇa=ź°-g°ara lat°q'a.
1. - B. убых. Адыгагъа Уарыйдада гъапӏцӏаны заб̱ажу гуара латукъа.
1. - C. бесл. χ´eγag°әm Werәydade yәc'әw zәλ'әż-g°ere š´ә'ā.
1. - D. бесл. хэгъэгум Уэрийдадэ и цӏу зы лӏыжь гуэрэ щыӏа.
1. - E. чемгуй. χeγeg°әm Werәydad әc'ew zәλ'әż-g°ere yәsәγ.
1. - F. чемгуй. хэгъэгум Орыйдад ыцӏэу зы лӏыжъ горэ исыгъ.
1. - G. рус. на родине адыгов был один старик по имени Уаридада.


2-3. - A. убых. aynạmәš´:faw:tәn za-ś°wa dә:γat°'ȧnә wana-lạq ak´'anaṡa aza:wanәs° γ:ạ-nạš´nayt'.
2-3. - B. убых. айнамыщфаутын зашуыуа дыгъатӏуаны уана-лакхъ акӏьанашъа азауанышъу гъанащнайтӏ.
2. - C. бесл. mәx°әn '°eh° q'әzex°әλ'ehar abә yәdey k°'ehatәy ya '°eh° q'әzeχ´әraγah°t. 3. - C. '°eh°әw yah°әzef'emәγak´'har abә zef'әyγak´'t.
2. - D. бесл. мыхъун ӏуэху къызэхъулӏэхэр абы идей кӏуэхэти я ӏуэху къызэхырагъэхут. 3. - D. ӏуэхуу йахузэфӏэмыгъэкӏхэр абы зэфӏигъэкӏт.
2. - E. чемгуй. mәx°әn '°ef q'әzex°әλ'ereχer aš´ dež´ k°'etәy ya '°ef qәzeχәraγefәš´tәγ. 3. - E. '°efew afәzes°'emәγeč´'әχer aš´ zes°'әyχәš´tәγ.
2. - F. чемгуй. мыхъун ӏоф къызэхъулӏэрэхэр ащ дэжь кӏоти яӏоф къызэхырагъэфыщтыгъ. 3. - F. ӏофэу афызэшӏомыгъэкӏхэр ащ зэшӏуихыщтыгъ.
2. - G. рус. столкнувшиеся с проблемой шли к нему и просили разобраться. 3. - G. дела, с которыми они не могли разобраться, он решал.


4. - A. убых. wa-ś°ablaγa za-bәy=ś°ә aq'ạγәn p'λ'ә-za:γaw-ǯ´әλa laχaq'an.
4. - B. убых. уашуаблагъа забыйшуы акъагъын пӏлӏы-загъауджьылъа лахакъан.
4. - C. бесл. aχ´eγag°әmәy zәš´әne ya'әw zeč´әyp'λ' dest.
4. - D. бесл. ахэгъэгуми зыщынэ яӏэу зэчиплӏ дэст.
4. - E. чемгуй. aχeγeg°әm zәṡәne ya'ew zešәyp'λ' yәsәγ.
4. - F. чемгуй. ахэгъэгум зышъынэ яӏэу зэшиплӏ исыгъ.
4. - G. рус. в той стране жили 4 брата, у которых был один ягненок.


5. - A. убых. a-bәy=ś° a-p'λ'ә-za:γawǯ´әλana γaw-λạp'a-zad°anә azanạ-š´q'ayt'.
5. - B. убых. абыйшу апӏлӏы-загъауджьылъана гъаулъапӏа задуаны азанащкъайтӏ.
5. - C. бесл. š´әner zeč´әyp'λ'әm λeq°'ezerәzәw yawg°eč´āt.
5. - D. бесл. щынэр зэчиплӏым лъэкъуэзэрызыу яугуэчат.
5. - E. чемгуй. zešәyp'λ'әme ṡәner λeq°ezәrәzew ag°eš´әγaγ.
5. - F. чемгуй. зэшиплӏымэ шъынэр лъэкъозырызэу агощыгъагъ.
5. - G. рус. ягненка 4 брата поделили по одной ноге.


6. - A. убых. aγa-ź°-g´әγәn a-bәy=ś° γạżq'a-γa-č'afax λạp'a,
6. - B. убых. агъажу гьыгъын абыйшу гъажъкъа-гъатшӏафах лъапӏа,
6. - C. бесл. yanaxәżdәdem yә'°әpe λaq°'eham yәyәž´әr yәratāt,
6. - D. бесл. янэхъыжьдыдэм иӏупэ лъакъуэхэм иижьыр иратат,
6. - E. чемгуй. anaḥәżdedem әs°'eλe λeq°eǯ´abγ°әr ratәγaγ,
6. - F. чемгуй. анахьыжъдэдэм ышӏолъэ лъэкъоджабгъур ратыгъагъ,
6. - G. рус. самому старшему дали переднюю правую ногу,


7. - A. убых. aγa-t'q°'axәn γa-č'afax arma-λạp'a nat°q'ayt', aγa-ṡaxәn a-λaq'ax ażq'a-λạp'a, aγa-p'λ'әxәn-g´ә arma-λạp'a š´әnә γ:ạlaq'ayt'.
7. - B. убых. агъатӏкъуахын гъатшӏафах арма-лъапӏа натукъайтӏ, агъашъахъын алъакъахъ ажъкъа-лъапӏа, агъапӏлӏыхъынгьы арма-лъапӏа щыны гъалакъайтӏ.
7. - C. бесл. yat'°enereym yәsemeg°әr, yaš´enereym yәk´'e λaq°'eham yәyәž´әr, yap'λ'enereymәy yәsemeg°әr teyh°āt.
7. - D. бесл. ятӏуэнэрейм исэмэгур, ящэнэрейм икӏэ лъакъуэхэм иижьыр, яплӏэнэрейми исэмэгур техуат.
7. - E. чемгуй. yat''°enerem semeg°әr, yaš´enerem č´'epc λeq°eǯ´abγ°әr, yap'λ'eneremәy č´'epc semeg°әr tyefeγaγ.
7. - F. чемгуй. ятӏонэрэм сэмэгур, ящэнэрэм кӏэпц лъэкъоджабгъур, яплӏэнэрэми кӏэпц сэмэгур тефэгъагъ.
7. - G. рус. второму - переднюю левую, третьему - заднюю правую, и четвертому - заднюю левую.


8. - A. убых. a-bәy=ś°әn yax̄әg´ә za-q°an blạč´a=wәn γa-č'afax arma-λạp'a fac°aq'a.
8. - B. убых. абыйшуын йах̄ъыгьы закхъуан блачауын гъатшӏафахъ арма-лъапӏа фацуакъа.
8. - C. бесл. š´әnem wәʒ yәx°petre q°'әlag´em deh°erәy yә'°әpe λeq°'e semeg°әr zepәwәdā.
8. - D. бесл. щынэм удз ихъу пэтрэ къуладжэм дэхуэри иӏупэ лъэкъуэ сэмэгур зэпыуда.
8. - E. чемгуй. ṡәner x°ak°'e petze q°әlaǯ´em dafәy әs°'eλe semeg°әr әq°әtaγ.
8. - F. чемгуй. шъынэр хъуакӏо пэтзэ къуладжэм дафи ышӏолъэ сэмэгур ыкъутагъ.
8. - G. рус. ягненок пасся, упал в овраг и сломал переднюю левую ногу.


9. - A. убых. a-ṡa-za:γaw-ǯ´әλa za:x´abzәnan a-fac°aq'a-λạp'a dәxә aγa-ǯ´әλa-γạfa
9. - B. убых. ашъазагъауджьылъа захъьабзынан афацуакъа-лъапӏа дыхъы агъаджьылъа-гъафа
9. - C. бесл. adrey zeč´әyš´әr zeχ´eḥaharәy zepәwәdā λaq°'er zeym
9. - D. бесл. адрей зэчищыр зэхэхьахэри зэпыуда лъакъуэр зейм
9. - E. чемгуй. adre zešәyš´әr zeχaḥәy λeq°e q°әtaγer zәyyem
9. - F. чемгуй. адрэ зэшищыр зэхахьи лъэкъо къутагъэр зыем
9. - G. рус. остальные 3 брата собрались и сказали


10. - A. убых. «š´әnә aw:ạlaq'a λạp'a fac°aq'a, γ°a adәbżạy» aq'aq'a.
10. - B. убых. «щыны ауалакъа лъапӏа фацуакъа, гъуа адыбжъай» акъакъа.
10. - C. бесл. «we q'әpλәsā λeq°'e-'aḥar zepәwәdā, we yeγapχ´ež´» ǯ´әra'ā.
10. - D. бесл. «уэ къыплъыса лъэкъуэ ӏахьэр зэпыуда, уэ егъэпхэж» джыраӏа.
10. - E. чемгуй. «we qәpλәsәγe λaq°er q°әtaγeṡ, we yaγepχәž´» ra'°aγ.
10. - F. чемгуй. «о къыплъысыгъэ лъакъор къутагъэшъ, о ягъэпхыжь» раӏуагъ.
10. - G. рус. «причитающаяся тебе нога сломалась, поэтому ты ее и перевязывай».


11. - A. убых. wanan-g´ә γa-λạp'a anәbżan
11. - B. убых. уанангьы гъалъапӏа аныбжъан
11. - C. бесл. abәyә λaq°'er yәrәyγapχ´ež´әrәy
11. - D. бесл. абыи лъакъуэр иригъэпхэжыри
11. - E. чемгуй. aš´ λaq°er arәyγapχәž´әy
11. - F. чемгуй. ащ лъакъор аригъэпхыжьи
11. - G. рус. он перевязал ногу и,


12. - A. убых. «čax´acanә aš´:ạyaw» q'an a-šәžәn γac'ant°'asq'a.
12. - B. убых. «тшахъьацаны ащайау» къан ашыжын гъацӏантӏуаскъа.
12. - C. бесл. «nax č´'eχ´әw f'ә š´әx°әž´әn» ǯ´eyrәy ǯ´eg°әš´h°em dәyγat'әsḥā.
12. - D. бесл. «нэхъ кӏэхыу фӏы щыхъужын» джери джэгушхуэм дигъэтӏысхьа.
12. - E. чемгуй. «naḥ ṡ'eχew s°'ә x°әž´әn» ә'°әy ǯ´eg°әm dәyγet'әsḥaγ.
12. - F. чемгуй. «нахь шӏэхэу шӏу хъужьын» ыӏуи джэгум дигъэтӏысхьагъ.
12. - G. рус. «быстрее заживет» сказав, посадил в очаг.


13. - A. убых. a-bәy=ś°әn γa-g´a lans°ә=x°ag´әmsa a-mǯ´an daγ:ạlat'әn-g´ạċ' a-mǯ´a fạwәt°әn acaq'a.
13. - B. убых. абыйшуын гъагьа ланшъуыхъуагьымса амджьан дагъалатӏынгьацӏъ амджьа фауытуын ацакъа.
13. - C. бесл. š´әner k´'ec'әx°ax°әwre maf'em š´әpefax°em yәcham q'әč´'elәberәy sā.
13. - D. бесл. щынэр кӏэцӏыхъуахъуурэ мафӏэм щыпэфахъуэм ицхэм къыкӏэлыбэри са.
13. - E. чемгуй. ṡәner c'әx°ax°ew ǯ´eg°-paṡḥem desәze mas°'em zәpec°ax°em әcә mas°'er qәč´'anәy әstәγ.
13. - F. чемгуй. шъынэр цӏыхъуахъоу джэгу пашъхьэм дэсызэ машӏом зыпэцуахъом ыцы машӏор къыкӏани ыстыгъ.
13. - G. рус. ягненок сполз к краю, упал в огонь и сгорел.


14. - A. убых. a-mǯ´an dacat'ən waλa- λạp'a-ś°ak´'ə dəwx°ayλa a-ṡa-za:γaw-ǯ´әλa aza:ǯ´әnạq'an
14. - B. убых. амджьан дацатӏын уалъа лъапӏа-шуакӏьы дыухъуайлъа ашъазагъауджьылъа азаджьынакъан
14. - C. бесл. maf'em š´әysәm psewwә q'anā λaq°'ehar zey yәč´har zәdex°harәy p'λ'enerey č´әm
14. - D. бесл. мафӏэм щисым псэууэ къэна лъакъуэхэр зей ичхэр зэдэхъухэри плӏэнэрей чым
14. - E. чемгуй. mas°'em zyestәm λeq°e-psawχer zәyye әšχer zeg°aḥeχәy yap'λ'enere šәm
14. - F. чемгуй. машӏом зестым лъэкъо псаухэр зые ышхэр зэгуахьэхи яплӏэнэрэ шым
14. - G. рус. когда он сгорел, владеющие уцелевшимм ногами братья вместе сказали четвертому


15. - A. убых. «γ°a wə-λạp'a-fac°aq'a-γạfa wana a-šəžən γac'aš´t°'asq'ayt'.
15. - B. убых. «гъуа уылъапӏафацуакъагъафа уана ашыжын гъацӏащтӏуаскъайтӏ.
15. - C. бесл. «we wәyλeq°'e-zepәwәdām š´ḥak´'e ar ǯ´eg°әm dedγaγ°eλḥāt.
15. - D. бесл. «уэ уи лъакъуэ зэпыудам щхьэкӏэ ар джэгум дэдгъэгъуэлъхьат.
15. - E. чемгуй. «we wәyλeq°e-q°әtaγem ṡḥeč´'e ar ǯ´eg°әm dedγeγ°eλḥeγaγ.
15. - F. чемгуй. «о уилъэкъо къутагъэм шъхьэкӏэ ар джэгум дэдгъэгъолъхьэгъагъ
15. - G. рус. «из-за перелома принадлежавшей тебе ноги мы его посадили у очага.


16. - A. убых. γ°a wə-λạp'a-fac°aq'an š´aλa š´ə-ṡa-λạp'a-ś°ak´'ə bγ´awadyaq'a.
16. - B. убых. гъуа улъапӏафацуакъан щалъа щышъалъапӏашуакӏьы бгъьауадыйакъа.
16. - C. бесл. de dәyλeq°'e-psewhar we wәyλeq°'e-zepәwәdām k´'eλәk°'edāha.
16. - D. бесл. дэ ди лъакъуэ псэухэр уэ уи лъакъуэ зэпыудам кӏэлъыкӏуэдахэ.
16. - E. чемгуй. we wәyλeq°e q°әtaγem te tәy-λeq°e-psawχerәy dek°'edәγeχ.
16. - F. чемгуй. о уилъэкъо къутагъэм тэ тилъэкъо псаухэри дэкӏодыгъэх.
16. - G. рус. принадлежавшие нам целые ноги вслед за сломавшейся принадлежавшей тебе ноге пропали.


17. - A. убых. yə-š´ə-bəy=ś° aš´:x´afạy» dȧq'at'ən
17. - B. убых. йыщыбыйшу ащхъьафай» дакъатӏын
17. - C. бесл. dәy-š´әner q'әth°epč´әnәž´» ǯ´о̄wre q'әš´әraγazәm
17. - D. бесл. ди щынэр къытхуэпчыныж» джоурэ къыщырагъэзым
17. - E. чемгуй. tәy-ṡәne qәtfepš´әnәž´» zәra'°em
17. - F. чемгуй. тишъынэ къытфэпщыныжь» зыраӏом
17. - G. рус. возмести нам янгенка» когда они начали ему говорить,


18. - A. убых. yədaxən-g´ə «Warəydạdan š´əγ:ạʒγanaw-ma aš´ənq'an ayš´š´aw» daq'at'ən
18. - B. убых. йыдахъынгьы «Уарыйдадан щыгъадзгъанаума ащынкъан айщщау» дакъатӏын
18. - C. бесл. mәdreymәy «Werәydade deywәp'č´'әž´әnәy q'әdǯ´әy'ar tš´en» š´әǯ´әy'am
18. - D. бесл. мыдрейми «Уэрийдадэ деупкӏыжыни къыдджиӏэр тщӏэн» щыджиӏэм
18. - E. чемгуй. mәderemәy «Werәydade tyewәp'č'әž´әnәy qәtәy'°ere t'ṡ'en» zye'°em
18. - F. чемгуй. мыдэрэми «Орыйдадэ теупчӏыжьыни къытиӏорэ тшӏэн» зеӏом
18. - G. рус. и этот «посоветуемся с Уаридадой и сделаем, как он скажет» когда предложил,


19. - A. убых. ạyλana-g´ə «aš´aw» ǯ´ənạq'an Warəydạda-lạq ak´'aq'an.
19. - B. убых. айлъанагьы «ащау» джьынакъан Уарыйдада-лакхъ акӏьакъан.
19. - C. бесл. ahamәy «arәy x°әn» ǯ´arәy Werәydade yәdey k°'āha.
19. - D. бесл. ахэми «ари хъун» джари Уэрийдадэ и дей кӏуахэ.
19. - E. чемгуй. adereχemәy «arәme x°әnba» a'°әy Werәydade dež´ә k°'aγeχ.
19. - F. чемгуй. адэрэхэми «арымэ хъунба» аӏуи Орыйдадэ дэжьы кӏуагъэх.
19. - G. рус. и они «и это подойдет» сказали и к Уаридаде пошли.


20. - A. убых. Warəydạdan aγa-ś°wa də:g´ətə danạq'at'ən «a-λạp'a-fac°aq'a dəxən a-bəy=ś° fạyg´ạq°'» anq'aq'a.
20. - B. убых. Уарыйдадан агъашуыуа дыгьыты данакъатӏын «алъапӏафацуакъа дыхъын абыйшу файгьакъу» анкъакъа.
20. - C. бесл. q'әč´'ek°'āha '°eh°әr Werәydade š´әg°әraγa'°em «λeq°'e-zepәwәdār zeym š´әner q'әfh°ereypč´әnәž´» q'aǯ´әrәy'ā.
20. - D. бесл. къыкӏэкӏуахэ ӏуэхур Уэрийдадэ щыгурагъаӏуэм «лъакъуэ зэпыудар зейм щынэр къыфхуэрепчыныж» къаджыриӏа.
20. - E. чемгуй. zәč´'ek°'aγeχer Werәydade zәg°әraγa'°em «λeq°e-q°әtaγer zәyyem ṡәner yerepš´әnәž´» qarәy'°aγ.
20. - F. чемгуй. зыкӏэкӏуагъэхэр Орыйдадэ зыгурагъаӏом «лъэкъо къутагъэр зыем шъынэр ерэпщыныжь» къариӏуагъ.
20. - G. рус. когда Уаридаде объяснили дело, по которому пришли, он сказал «пусть ягненка возместит тот, кто владеет сломанной ногой».


21. - A. убых. yədaxən-g´ə «ač'a-g´əγə» q'an dəbrạzạyq'a.
21. - B. убых. йыдахынгьы «атшӏа-гьыгъы» къан дыбразайкъа.
21. - C. бесл. mәdreymәy «x°әpen» ǯ´eyrәy q'ak°'ež´ā.
21. - D. бесл. мыдрейми «хъупэн» джери къэкӏуэжа.
21. - E. чемгуй. mәdremәy «x°әnba» ә'°әy qek°'ež´әγ.
21. - F. чемгуй. мыдрэми «хъунба» ыӏуи къэкӏожьыгъ.
21. - G. рус. эти решили «пусть будет так» и вернулись.


22. - A. убых. a-ś°wa yənan g´ənạq°'aq'an ʒ̇ama-ḇa=ź°na-g´ə za-məzə-ś°-g°aran «Warəydạdan a-ś°wa azak°'anə aynš´faq'a-ma» q'ag´ə aγ:ạq°'q'a.
22. - B. убых. ашуыуа йынан гьынакъуакъан джъама-б̱ажунагьы замызышу гуаран «Уарыйдадан ашуыуа азакӏуаны айнщфакъа-ма» къагьы агъакъукъа.
22. - C. бесл. '°eh°әr mәbә tәrawbәdāwә č´'elec'әk°'-g°erem «Werәydade '°eh°әr terezәw zef'әyγak´'әfāq'әm» ǯ´әy'әw neγ°eč´' tḥamadeham zәχ´aχ´ā.
22. - D. бесл. ӏуэхур мыбы тыраубыдау кӏалэ цӏыкӏу гуэрэм «Уэрийдадэ ӏуэхур тэрэзу зэфӏигъэкӏыфакъым» джиӏыу нэгъуэкӏ тхьэмадэхэм зыхаха.
22. - E. чемгуй. '°efәr aš´ trawbәtaγew č´'ele-c'әk°'ә g°erem «Werәydade '°efәr terezew zes°'әyχәs°әγep» ә'°ew pemәč´' tḥemateχeme zeχaχәγ.
22. - F. чемгуй. ӏофыр ащ траубытагъэу кӏэлэ цӏыкӏу горэм «Орыйдадэ ӏофыр тэрэзэу зэшӏуихышъугъэп» ыӏуи пэмыкӏ тхьэматэхэмэ зэхахыгъ.
22. - G. рус. решив дело на этом, некий мальчик сказал «Уаридада дело верно решить не смог» и это услышали другие старейшины.


23. - A. убых. waλa-g´ə ak´'anan Warəydạdan aγ:ạq°'q'a nạq'adaǯ´q'a.
23. - B. убых. уалъагьы акӏьанан Уарыйдадан агъакъукъа накъададжькъа.
23. - C. бесл. aharәy k°'eharәy zәχ´aχ´ār Werәydade ǯ´әra'až´ā.
23. - D. бесл. ахэри кӏуэхэри зыхахар Уэрийдадэ джыраӏэжа.
23. - E. чемгуй. aχerәy k°'eχәy zeχaχәγer Werәydade ra'°etaγ.
23. - F. чемгуй. ахэри кӏохи зэхахыгъэр Орыйдадэ раӏотагъ.
23. - G. рус. и они пошли и услышанное Уаридаде рассказали.


24. - A. убых. Warəydạdan-g´ə «wa-məzə-ś°ən s°əs:x´aməṡan» anəq'an.
24. - B. убых. Уарыйдадангьы «уа-мызышуын шъуысхъьамышъан» аныкъан.
24. - C. бесл. Werәydadәy «a-č´'elec'әk°'әr mәde q'әsh°eyvg´et» ǯ´eyrәy
24. - D. бесл. Уэрийдади «а кӏалэ цӏыкӏур мыдэ къысхуевджэт» джери
24. - E. чемгуй. Werәydadәy «a-č´'ele-c'әk°'әm se s°әqәsfyeǯ´» ә'°әy
24. - F. чемгуй. Орыйдади «а кӏэлэ цӏыкӏум сэ шъукъысфедж» ыӏуи
24. - G. рус. Уаридада «того мальчика сюда позовите-ка» сказал, и


25. - A. убых. blə-ś°an g´ətə wa-məzə-ś° aynạw γ:ạnš´q'a.
25. - B. убых. блышуан гьыты уа-мызышу айнау гъанщкъа.
25. - C. бесл. yәλesәyblәm yәt č´'elec'әk°'әr q'әzh°arәyγač´ā.
25. - D. бесл. илъэсиблым ит кӏалэ цӏыкӏур къызхуаригъэча.
25. - E. чемгуй. yәλesәyblәm yәt č´'ele-c'әk°'әr qәzәfarәyγeš´aγ.
25. - F. чемгуй. илъэсиблым ит кӏэлэ цӏыкӏур къызыфаригъэщагъ.
25. - G. рус. семилетнего мальчика отправил привести к себе.


26. - A. убых. Warəydạdan a-məzə-ś°-γạfa «sa-wə-p'c'a-y? sawnə as°əməṡanə-y?» q'a-n γ:ạʒγaq'a.
26. - B. убых. Уарыйдадан амызышугъафа «сауыпӏцӏай? сауны ашъуымышъаный?» къан гъадзгъакъа.
26. - C. бесл. Werәydade č´'elec'әk°'әm «wәyc'er sәt? sәtk´'e q'әveg´ehare?» ǯ´eyrәy yewәp'č´'ā.
26. - D. бесл. Уэрийдадэ кӏалэ цӏыкӏум «уи цӏэр сыт? сыткӏэ къывэджэхэрэ?» джери еупкӏа.
26. - E. чемгуй. Werәydade č´'ele-c'әk°'әm «sәda p'c'er? sәdč´'e qәwaǯ´eχere?» ә'°әy yewәp'č'әγ.
26. - F. чемгуй. Орыйдадэ кӏэлэ цӏыкӏум «сыда пцӏэр? сыдкӏэ къыуаджэхэрэ?» ыӏуи еупчӏыгъ.
26. - G. рус. Уаридада мальчика спросил «как твое имя? как тебя называют?».


27. - A. убых. a-məzə-ś°ən «Qazanəq°a Ǯ´abạγ aq'aṡa asəməṡȧn» yənq'an γa-g´a nəċ'aq'a.
27. - B. убых. амызышуын «Кхъазаныкхъуа Джьабагъ акъашъа асымышъан» йынкъан гъагьа ныцӏъакъа.
27. - C. бесл. č´'elec'әk°'әm «se Q'azәnәq°'e Ǯ´ebaγәk´'e q'әzog´eha» ǯ´eyrәy zerәyγac'әh°ā.
27. - D. бесл. кӏалэ цӏыкӏум «сэ Къазыныкъуэ Джэбагъыкӏэ къызоджэхэ» джери зэригъэцӏыхуа.
27. - E. чемгуй. č´'ele-c'әk°'әm «se Qezaneq°e Ǯ´ebaγәč´'e qәseǯ´eχ» ә'°әy zәrәyγeṡ'aγ.
27. - F. чемгуй. кӏэлэ цӏыкӏум «сэ Къэзанэкъо Джэбагъыкӏэ къысэджэх» ыӏуи зыригъэшӏагъ.
27. - G. рус. мальчик сказал «меня зовут Джабаги Казануко» и представил себя.


28. - A. убых. Warəydạdan «da wǯ´q'a, yə-bəy=ś°ə-ś°wawnə asq'aq'ayt'ən məš´əpxan waλən wa-wbyaq'a sạk´-əy?» q'an a-məzə-ś°ən γ:ạʒγaq'a.
28. - B. убых. Уарыйдадан «да уджькъа, йы-быйшуышуыуауны аскъакъайтӏын мыщыпхъан уалъын уа убыйакъа сакьый?» къан амызышуын гъадзгъакъа.
28. - C. бесл. Werәydade «t'e mә-š´әne-'°eh°әm teyǯ´es'әk´'āham yemәk°'әw χ´epλeγ°ār stәy?» ǯ´eyrәy č´'elec'әk°'әm yewәp'č´'ā.
28. - D. бесл. Уэрийдадэ «тӏэ мы щынэ ӏуэхум теджэсӏыкӏахэм емыкӏуу хэплъэгъуар сти?» джери кӏалэ цӏыкӏум еупкӏа.
28. - E. чемгуй. Werәydade «ade se mə-ṡənem ṡḥeč´'e wənas°ew sṡ'əγem səda məx°ənew χepλeγ°aγer?» ə'°əy č´'ele-c'әk°'әm yewəp'č'əγ.
28. - F. чемгуй. Орыйдадэ «адэ сэ мы шъынэм шъхьэкӏэ унашъоу сшӏыгъэм сыда мыхъунэу хэплъэгъуагъэр?» ыӏуи кӏэлэ цӏыкӏум еупчӏыгъ.
28. - G. рус. Уаридада сказал «так, в деле этого ягненка в моем решении негожего ты увидел что?» и спросил мальчика.


29. - A. убых. Ǯ´abạγən-g´ə «sγ°a yəna-dạγ°a za-g°arawnə as:ạʒγaq'ayλa-ba γ°a dawq'aq'an-g´ạċ' asq'awə:yt'-ma» q'an yənq'aq'a.
29. - B. убых. Джьабагъынгьы «сгъуа йынадагъуа загуарауны асадзгъакъайлъа-ба гъуа даукъакъан-гьацӏъ аскъауыйтӏ-ма» къан йынкъакъа.
29. - C. бесл. Ǯ´ebaγәyә «se mәph°ede zәg°erek´'e q'әzewәp'č´'әγāhateme we zerәǯ´әp''āwә ǯ´әs'anteq'әm» ǯ´әy'ā.
29. - D. бесл. Джэбагъыи «сэ мыпхуэдэ зыгуэрэкӏэ къызэупкӏыгъахэтэмэ уэ зэрыджыпӏауэ джысӏэнтэкъым» джиӏа.
29. - E. чемгуй. Ǯ´ebaγәy «se məš´-fede zə-g°ereč´'e qəsewəpč'əγeχew š´ətəγeχeme we zerep''°aγew s'°enyep» ə'°aγ.
29. - F. чемгуй. Джэбагъи «сэ мыщ фэдэ зыгорэкӏэ къысэупчӏыгъэхэу щытыгъэхэмэ о зэрэпӏуагъэу сӏоныеп» ыӏуи.
29. - G. рус. и Джабаги сказал «я по чему-то такому если бы меня спросили не сказал бы как ты».


30. - A. убых. Warəydạdan-g´ə «daq'a sạwq'aw:tən q'ašaγq'a-y?» q'an Ǯ´abạγən daγ:ạʒγat'ə-n
30. - B. убых. Уарыйдадангьы «дакъа саукъаутын къашагъкъай?» къан Джьабагъын дагъадзгъатӏын
30. - C. бесл. Werәydadәy «t'e stәy ǯ´ә'an h°eyter?» ǯ´eyrәy Ǯ´ebaγә š´eywәp'č´'әm
30. - D. бесл. Уэрийдади «тӏэ сти джыӏэн хуейтэр?» джери Джэбагъы щеупкӏым
30. - E. чемгуй. Werәydadəy «ade, səd '°eγen fayer?» ə'°əy Ǯ´ebaγә zyewəp'č'əm
30. - F. чемгуй. Орыйдадэ «адэ, сыд ӏогъэн фаер?» ыӏуи Джэбагъы зеупчӏым
30. - G. рус. Уаридада сказал «тогда, что же надо было сказать?» и Джабаги спросил,


31. - A. убых. Ǯ´abạγən-g´ə «wa-bəy=ś° za-λạp'awnə ak´'ag´ə wa-q°an blạč´a=wg´ə γa-λạp'a fac°awə:yt'-ma
31. - B. убых. Джьабагъынгьы «уа-быйшу за-лъапӏауны акӏьагьы уа-кхъуан блачаугьы гъалъапӏа фацуауыйтӏ-ма,
31. - C. бесл. Ǯ´ebaγәyә «a-š´әner zә-λeq°'e-zaq°'ek´'e k°'ewә q°'әlag´em deh°әw yәλaq°'e zepәywәdәž´fәnteq'әm,
31. - D. бесл. Джэбагъыи «а щынэр зы лъакъуэ закъуэкӏэ кӏуэу къуладжэм дэхуу и лъакъуэ зэпиудыжыфынтэкъым,
31. - E. чемгуй. Ǯ´ebaγә «a-ṡəner λeq°e-zaq°eč´’e k°’ew q°əlaǯ´em dafew ə-λaq°e əq°ətež´əs°ənyep,
31. - F. чемгуй. Джэбагъы «а шъынэр лъэкъо закъокӏэ кӏоу къуладжэм дафэу ылъакъо ыкъутэжьышъуныеп,
31. - G. рус. а Джабаги «тот ягненок одной ногой пойти в ущелье, упасть и сломать ногу не мог,


32. - A. убых. a-q°aγa γa-p'λ'ə-λạp'ana awən blạč´a=wq'a.
32. - B. убых. акхъуагъа гъапӏлӏылъапӏана ауын блачаукъа.
32. - C. бесл. q°'әlag´em λeq°'әyp'λ'әm yaḥәrәy daγah°ā.
32. - D. бесл. къуладжэм лъакъуиплӏым яхьыри дагъэхуа.
32. - E. чемгуй. q°əlaǯ´em λeq°əyp'λ'me aḥəy daγefaγ.
32. - F. чемгуй. къуладжэм лъэкъуиплӏмэ ахьи дагъэфагъ.
32. - G. рус. в ущелье 4 ноги его отнесли и дали упасть.


33. - A. убых. aλxạk´'a a-šəž-lạq γa-λạp'a abżaq'anə dȧdət°'ast'ən γa-ṡa-λạp'a-ś°ak´'əna wana a-mǯ´a-lạq aynạwən nạcaq'a.
33. - B. убых. алъхъакӏьа ашыж-лакхъ гъалъапӏа абжъакъаны дадытӏуастӏын гъашъалъапӏашуакӏьына уана амджьа-лакхъ айнауын нацакъа.
33. - C. бесл. yәt'ane ǯ´eg°әm yә-λaq°'e yapχ´әw š´әdaγat'әsḥam ar maf'em χ´ezγapš´ḥəw zəγasār g´ərəy λeq°'e-psewəyš´əra.
33. - D. бесл. итӏанэ джэгум и лъакъуэ япхыу щыдагъэтӏысхьэм ар мафӏэм хэзгъапщхьу зыгъэсар джыри лъакъуэ псэуищыра.
33. - E. чемгуй. yet''°ane ə-λaq°e pχəγew ǯ´eg°әm zədaγet'əsḥem λeq°e-psawəyš´me ṡәner mas°'em χaγeḥəy aγestəγ.
33. - F. чемгуй. етӏуанэ ылъакъо пхыгъэу джэгум зыдагъэтӏысхьэм лъэкъо псауищмэ шъынэр машӏом хагъэхьи агъэстыгъ.
33. - G. рус. потом, в очаге после перевязки ноги когда его посадили, 3 здоровые ноги его в огонь отнесли и дали сгореть.


34. - A. убых. γa-λạp'a-fac°aq'a azạq̄ayt'-ba a-bəy=ś° a-mǯ´an fạnwə=t°:fawə:yt'-ma.
34. - B. убых. гъалъапӏафацуакъа азак̄х̄ъайтӏ-ба абыйшу амджьан фануытуфауыйтӏ-ма.
34. - C. бесл. λeq°'e-zepәwәdār yәzeq°'eγāteme š´әner maf'em pәrәyγapš´ḥafәnteq'әm.
34. - D. бесл. лъакъуэ зэпыудар и закъуэгъатэмэ щынэр мафӏэм пыригъэпщхьэфынтэкъым.
34. - E. чемгуй. λeq°e-q°ətaγem yəzeq°aγeme ṡәner mas°'em pəḥas°ənyep.
34. - F. чемгуй. лъэкъо къутагъэм изэкъуагъэмэ шъынэр машӏом пыхьашъуныеп.
34. - G. рус. если бы сломанная нога была одна, она бы не могла ягненку дать подползти к огню.


35. - A. убых. wana adəcaq'a ạydax ṡa-λạp'a-ś°ak´'ə-ʒ̇.
35. - B. убых. уана адыцакъа айдахъ шъалъапӏашуакӏьыджъ.
35. - C. бесл. ar zәγasār adrey λeq°'әyš´әra.
35. - D. бесл. ар зыгъэсар адрей лъакъуищыра.
35. - E. чемгуй. ar zəγestəγer adre λeq°əyš´ər arə.
35. - F. чемгуй. ар зыгъэстыгъэр адрэ лъэкъуищыр ары.
35. - G. рус. он сгорел из-за других 3 ног.


36. - A. убых. wana-γạfa a-bəy=ś°-g´ə zan yə-səfawə:yt'-ma» q'an yənq'aq'a.
36. - B. убых. уана-гъафа абыйшугьы зан йысыфауыйтӏ-ма» къан йынкъакъа.
36. - C. бесл. abә panč´'e š´әner zәg°eremәy yezγapč´әnәž´әnteq'әm» ǯ´әy'ā.
36. - D. бесл. абы панкӏэ щынэр зыгуэрэми езгъэпчыныжынтэкъым» джиӏа.
36. - E. чемгуй. aš´ pap'č´'e ṡәner zəg°ereməy yezγepš´ənənyep» ə'°aγ.
36. - F. чемгуй. ащ папкӏэ шъынэр зыгорэми езгъэпщыныныеп» ыӏуагъ.
36. - G. рус. поэтому, ягненка возмещать я бы никому не дал» сказал.


37. - A. убых. Warəydạda-g´ə aməṡan «a-məzə-ś°ən q'aq'a ċa-paǯ´» q'an
37. - B. убых. Уарыйдадагьы амышъан «амызышуын къакъа цъа-паджь» къан
37. - C. бесл. Werәydadәy mә-psaλem zә-t'ek°' š´eyg°әpč´әsәm «š´әp'q'әwyә č´'elec'әk°'әm ǯ´әy'ār nax yok°'» ǯ´eyrәy
37. - D. бесл. Уэрийдадэ мы псалъэм зытӏэкӏу щегупчысым «щыпкъыуи кӏалэ цӏыкӏум джиӏар нэхъ йокӏу» джери
37. - E. чемгуй. Werəydade yeg°əpšəsəy «č´'ele-c'әk°'әm ə'°aγer naḥ-terez» ə'°əy
37. - F. чемгуй. Орыйдадэ егупшыси «кӏэлэ цӏыкӏум ыӏуагъэр нахь тэрэз» ыӏуи
37. - G. рус. Уаридада эти слова немного обдумав «действительно мальчиком сказанное больше подходит» сказал и


38. - A. убых. anạk´a zan-g´ə a-bəy=ś° aməfạyaw:tən anq'aq'a.
38. - B. убых. анакьа зангьы абыйшу амыфайаутын анкъакъа.
38. - C. бесл. š´әner zәmәy yәmәpč´әnәž´әnәw yaǯ´әrәy'ā.
38. - D. бесл. щынэр зыми имыпчыныжыну яджыриӏа.
38. - E. чемгуй. ṡәner zəməy əməpš´ənəž´ənew arəy'°ež´əγ.
38. - F. чемгуй. шъынэр зыми ымыпщыныжьынэу ариӏожьыгъ.
38. - G. рус. ягненка никому не возмещать сказал.


39. - A. убых. a-ḇa=ź°na ada:k´'a γa-č'a lanəγan
39. - B. убых. аб̱ажуна адакӏьа гъатшӏа ланыгъан
39. - C. бесл. tḥamadeham zaq'әh°әyγazerәy
39. - D. бесл. тхьэмадэхэм закъыхуигъазэри
39. - E. чемгуй. tḥemateme zaqəfəyγazəy
39. - F. чемгуй. тхьэматэмэ закъыфигъази
39. - G. рус. к старейшинам обратился и


40. - A. убых. «sγ°a sə-λaq'aγa yə-məzə-ś° s°ə-ś°wana za:wanəw=t°'ənaw:t-γạfa az°:waw=t°'ən» anq'aq'a.
40. - B. убых. «сгъуа сылъакъагъа йы-мызышу шъуышуыуана зауаныутӏуынаут-гъафа ажъууаутӏуын» анкъакъа.
40. - C. бесл. «se sәywәž´k´'e fәyq'әynhar fh°әzeχ´әyh°әnәw mә-č´'elec'әk°'әr χ´efχ´» yaǯ´әrәy'ā.
40. - D. бесл. «сэ сиужькӏэ фи къинхэр фхузэхихуну мы кӏалэ цӏыкӏур хэфх» яджыриӏа.
40. - E. чемгуй. «se sawəžč´'e s°əyqəynχer s°fəzeχəyfənew mə-č´'ele-c'әk°'әr χes°χ» arəy'°aγ.
40. - F. чемгуй. «сэ саужкӏэ шъуикъинхэр шъуфэзэхифынэу мы кӏэлэ цӏыкӏур хэшъух» ариӏуагъ.
40. - G. рус. «после меня ваши проблемы решать этого мальчика выберите» сказал.


41. - A. убых. Warəy-dạda dadwat'ən wana aγaw-ś°wa za:wanəw=t°'ənaw:tən g´ənạt°'asq'a.
41. - B. убых. Уарыйдада дадыуатӏын уана агъаушуыуа зауаныутӏуынаутын гьынатӏуаскъа.
41. - C. бесл. Werәydade š´әλ'em '°eh° γazač´'әw ar tәraγawәvā.
41. - D. бесл. Уэрийдадэ щылӏэм ӏуэху гъэзакӏыу ар тырагъэува.
41. - E. чемгуй. Werəydade zeλ'em ar '°ef-γecač´'ew traγewc°aγ.
41. - F. чемгуй. Орыйдадэ зэлӏэм ар ӏофгъэцакӏэу трагъэуцуагъ.
41. - G. рус. Уаридада когда умер, дела решать его поставили.


42. - A. убых. Qazanəq°a Ǯ´abạγən Adəğana layś°an a:waλə anəċ'aq'a.
42. - B. убых. Кхъазаныкхъуа Джьабагъын адыгана лайшуан ауалъы аныцӏъакъа.
42. - C. бесл. Q'azenәq°'e Ǯ´ebaγә Adәğ´eham zeraḥa χ´abzehar yah°әywәh°ā.
42. - D. бесл. Къазэныкъуэ Джэбагъы адыгэхэм зэрахьэ хабзэхэр яхуиухуа.
42. - E. чемгуй. Qezaneq°e Ǯ´ebaγә Adəğeme zeraḥe χabzeχer afəywəfaγ.
42. - F. чемгуй. Къэзанэкъо Джэбагъы адыгэмэ зэрахьэ хабзэхэр афиуфагъ.
42. - G. рус. Джабаги Казануко для адыгов применяемые обычаи создал.


43. - A. убых. Ǯ´abạγən yənan-g´ạċ' tətə=š´ layś°a dγawaλ dγȧċ'at'ən a-ś°ablan g´əχana
43. - B. убых. Джьабагъын йынангьацӏъ тытыщ лайшуа дгъауалъ дгъацӏъатӏын ашуаблан гьыхана
43. - C. бесл. Ǯ´ebaγә mәph°edәw c'әh°-'°әš´әw q'әš´ac'әh°әm χ´eγag°әm yәsham
43. - D. бесл. Джэбагъы мыпхуэду цӏыху ӏущу къыщацӏыхум хэгъэгум исхэм
43. - E. чемгуй. Ǯ´ebaγә məš´-fedew c'əf-'°əšew zaṡ'em χeγeg°әm c'əfew yəsəm
43. - F. чемгуй. Джэбагъы мыщ фэдэу цӏыф ӏушэу зашӏэм хэгъэгум цӏыфэу исым
43. - G. рус. Джабаги таким человеком умным когда увидели, граждане сказали


44. - A. убых. «ya Ǯ´abạγ, š´aλa x´ənə wəš´:x´aš´ə» aq'an γ:ạx°aq'an.
44. - B. убых. «йа Джьабагъ, щалъа хъьыны уыщхъьащы» акъан гъахъуакъан.
44. - C. бесл. «a Ǯ´ebaγә, de pš´ә q'әth°ex°» ǯ´arәy q'eyλe'°āha.
44. - D. бесл. «а Джэбагъы, дэ пщы къытхуэхъу» джари къелъэӏуахэ.
44. - E. чемгуй. «we Ǯ´ebaγә, pš´ə qətfex°» a'°əy yeλe'°əγeχ.
44. - F. чемгуй. «о Джэбагъы, пщы къытфэхъу» аӏуи елъэӏугъэх.
44. - G. рус. "о Джабаги, нам князем стань" и попросили его.


45. - A. убых. Ǯ´abạγən-g´ə «a-k°'ašxanạnk´a za-g°ara x´ənə as°:x´aš´ənag´ạq°'» anq'aq'a.
45. - B. убых. Джьабагъынгьы «акӏуашхъананкьа загуара хъьыны ашухъьащынагьакъу» анкъакъа.
45. - C. бесл. Ǯ´ebaγәyә «fe werq'ham yaz pš´ә q'әfh°ereyx°» yaǯ´әrәy'ā.
45. - D. бесл. Джэбагъыи «фэ уэркъхэм яз пщы къыфхуэрехъу» яджыриӏа.
45. - E. чемгуй. Ǯ´ebaγәy «s°e werq-g°ere pš´ə qəs°ferex°» arəy'°aγ.
45. - F. чемгуй. Джэбагъыи «шъо оркъ горэ пщы къышъуфэрэхъу» ариӏуагъ.
45. - G. рус. и Джабаги «вам из знати один князем пусть станет» сказал им.


46. - A. убых. a-ḇa=ź°na «γ°a x´ənə wəš´:x´aš´ə» aq'an daγanạs°əq°'at'ən.
46. - B. убых. аб̱ажуна «гъуа хъьыны уыщхъьащы» акъан дагъанашъуыкъуатӏын.
46. - C. бесл. tḥamadeham «pš´ә q'әth°ex°» ǯ´a'әw q'әš´әχ´aγazәḥәm
46. - D. бесл. тхьэмадэхэм «пщы къытхуэхъу» джаӏыу къыщыхагъэзыхьым
46. - E. чемгуй. tḥemateme «pš´ə qətfex°» a'°əy zəχaγezəḥem
46. - F. чемгуй. тхьэматэмэ «пщы къытфэхъу» аӏуи зыхагъэзыхьэм
46. - G. рус. старейшины «князем нам стань» когда начали его уговаривать


47. - A. убых. «sγ°a x´ənə dasəs°:x´awəš´:fanaw:tə das°ċ'anaw:t-γạfa t'q°'a=mċ'a=t'q°'at°'ə-ms°a s°əs:falạpλanaw:tən q'ašaγ» anq'aq'a.
47. - B. убых. «сгъуа хъьыны дасышъухъьауыщфанауты дашъуцӏъанаут-гъафа тӏкъуамцӏъатӏкъатӏуы-мшъуа шъуысфалаплъанаутын къашагъ» анкъакъа.
47. - C. бесл. «se pš´ә sәzerәfh°emәx°әfәnәwr zevγac'әh°әn panč´'e meh°e-t'oč´'әyt'k´'e fәq'әzež´en h°ey» yaǯ´әrәy'ā.
47. - D. бесл. «сэ пщы сызэрыфхуэмыхъуфынур зэвгъэцӏыхун панкӏэ махуэ тӏокӏитӏкӏэ фыкъызэжьэн хуей» яджыриӏа.
47. - E. чемгуй. «se pš´ə səzeres°feməx°əs°eš´tər s°ṡ'enəm papč´'e mefe-t''°oč´'əyt''°əč´'e s°əqəsaž» arəy'°aγ.
47. - F. чемгуй. «сэ пщы сызэрэшъуфэмыхъушъощтыр шъушӏэным папкӏэ мэфэ тӏокӏитӏукӏэ шъукъысаж» ариӏуагъ.
47. - G. рус. «мне, чтобы доказать вам, что я не могу стать вам князем, надо, чтобы вы подождали меня 40 дней» сказал он им.


48. - A. убых. aλxạk´'a za-č´ə-λapqə=č'ạla za-č´ə-λapq=ạg´ạla t'q°'a=mċ'a=t'q°'at°'ə-ms°a ač'anə yȧnəfən.
48. - B. убых. алъхъакӏьа зачылъапкхъытшӏала зачылъапкхъагьала тӏкъамцӏъатӏкъуатӏуы-мшъуа атшӏаны йаныфын.
48. - C. бесл. yәt'ane zә-č´ә-*welex°әre zә-č´ә-λep'q' 'eyre meh°e-t'oč´'әyt'k´'e deγ°әw yәγaš´χ´eharәy
48. - D. бесл. итӏанэ зы чы уэлэхъурэ зы чы лъэпкъ ӏейрэ махуэ тӏокӏитӏкӏэ дэгъуу игъашхэхэри
48. - E. чемгуй. yet''°ane zə-Ṡewlex°re zə šə λepq deyre mefe-t''°oč´'əyt''°əč´'e deγ°ew əγašχeχəy
48. - F. чемгуй. етӏуанэ зы шъэулэхъурэ зы шы лъэпкъ дэйрэ мэфэ тӏокӏитӏукӏэ дэгъоу ыгъашхэхи
48. - G. рус. потом 1 хорошую лошадь и 1 лошадь плохой породы 40 дней хорошо откормил и,


49. - A. убых. a-č´ə daza:x´ač'a š´ənat'ən a-ś°ablan g´əχa ḇa=ź°na aməṡan
49. - B. убых. ачы дазахъьатшӏа щынатӏын ашуаблан гьыха б̱ажуна амышъан
49. - C. бесл. č´әhar f'әwә š´әwdafeham χ´eγag°әm yәs tḥamadehar q'әrәyg´eharәy
49. - D. бесл. чыхэр фӏыу щыудафэхэм хэгъэгум ис тхьэмадэхэр къыриджэхэри
49. - E. чемгуй. šəχer s°'ew zewətas°em χeγeg°әm yəs tḥemateχer qəzefəyγesəγ.
49. - F. чемгуй. шыхэр шӏоу зэуташъом хэгъэгум ис тхьэматэхэр къызэфигъэсыгъ.
49. - G. рус. когда лошади хорошо отъелись, старейшин края созвал


50. - A. убых. «da yəs°əsəbyanaw:tən ač'anə s°əpλan» q'an
50. - B. убых. «да йышъуысыбыйанаутын атшӏаны шъуыплъан» къан
50. - C. бесл. «mәde mә-fәzγaλaγ°әnәwm deγ°әw fәq'eypλ» ǯ´eyrәy
50. - D. бесл. «мыдэ мы фызгъэлъэгъунум дэгъуу фыкъеплъ» джери
50. - E. чемгуй. «məde mə-s°əzγeλeγ°əš´təm s°'ew s°əqyepλ» ə'°əy
50. - F. чемгуй. «мыдэ мы шъузгъэлъэгъущтым шӏоу шъукъеплъ» ыӏуи
50. - G. рус. «вот что я вам покажу, хорошо посмотрите» сказал, и


51. - A. убых. anc°'ən a-č´ə-λapq=ạg´a dəč´a=wq'a.
51. - B. убых. анцӏуын ачылъакхъагьа дычаукъа.
51. - C. бесл. naxapәw č´ә-λep'q' 'eyr yәwt'әpš´ā.
51. - D. бесл. нахъапу чы лъэпкъ ӏейр иутӏыпща.
51. - E. чемгуй. naḥəpew šə-λepq deyər ət'əwpš´əγ.
51. - F. чемгуй. нахьыпэу шы лъэпкъ дэир ытӏупщыгъ.
51. - G. рус. сначала лошадь плохой породы отпустил.


52. - A. убых. a-č´ə-yt' a-laγa-lạγa γa-g´a ʒ̇adamsa mạk´'anə məċ'ạyṡa za-q°a-g°aran γa-g´a blạ-nč´a=wən adwaq'a.
52. - B. убых. ачыйтӏ алагъа-лагъа гъагьа джъадамса макӏьаны мыцӏъайшъа закхъуагуаран гъагьа бланчауын адыуакъа.
52. - C. бесл. č´ә 'eym at'k´'e-mәt'k´'e zәyʒәw deftәreywә ǯ´ewә h°eyž´erәy zәymәc'әh°әž´әw zә-q°'әleg´eż-g°erem zәdәyʒerәy zәywәk´'әž´ā.
52. - D. бесл. чы ӏейм аткӏэ-мыткӏэ зидзу дэфтырейу джэу хуежьэри зимыцӏыхужу зы къуладжэжь гуэрэм зыдидзэри зиукӏыжа.
52. - E. чемгуй. ǯ´eg°ənew fyež´əy zəyməṡ'ež´əχew t'ərzew čew adeč´'e-mədeč´'e zəyʒəze zə-q°əleǯ´eż g°erem zədəyʒež´əy zəywəč´'əž´əγ.
52. - F. чемгуй. джэгунэу фежьи зимышӏэжьыхэу тӏырзэу чъэу адэкӏэ-мыдэкӏэ зидзызэ зы къулэджэжъ горэм зыдидзэжьи зиукӏыжьыгъ.
52. - G. рус. плохая лошадь туда-сюда кидаясь, прыгать и бежать принялась, и в беспамятстве в ущелье некое бросилась и убилась.


53. - A. убых. aλxạk´'a a-č´ə-λapqə=č'a-yt' a-d°ən g´ənč´a=wq'a.
53. - B. убых. алъхъакӏьа ачылъапкхъытшӏайтӏ адуын гьынчаукъа.
53. - C. бесл. yәt'ane č´ә-*welex°әr q'әrәywt'әpš´әk´'ā.
53. - D. бесл. итӏанэ чы уэлэхъур къыриутӏыпщыкӏа.
53. - E. чемгуй. yet''°ane Ṡewlex°ər qərəyt'əwpš´əč´'əγ.
53. - F. чемгуй. етӏуанэ шъэулэхъур къыритӏупщыкӏыгъ.
53. - G. рус. затем хорошую лошадь он выпустил.


54. - A. убых. wa-č´ə amγ´aw:ạyən q̄a:k´'amsa zak´'a-t'q°'a=mċ'a abrạzan ayǯ´ən γa-fənċan č´'ạ:g´əq°'a=t°ạyq'a.
54. - B. убых. уачы амгъьауайын к̄х̄ъакӏьамса закӏьа-тӏкъуамцӏъа абразан айджьын гафынцъан чӏагьыкъуатуайкъа.
54. - C. бесл. č´ә-*welex°әrәy yeǯ´až´erәy zә-zawәllәre q'әyǯ´әḥā-newәž´ q'ak°'ež´әrәy yәš´χ´aλem k´'erәwәveλ'ež´ā.
54. - D. бесл. чы уэлэхъури еджажьэри зы заулырэ къиджыхьа нэужь къэкӏуэжыри и шхалъэм кӏэрыувэлӏэжа.
54. - E. чемгуй. Ṡewlex°ərəy yečaž´əy zawəlere qəčəḥaγe-newəž qak°'əy yəšχap'e yewəc°eλ'ež´əγ.
54. - F. чемгуй. шъэулэхъури ечъажьи заулэрэ къычъыхьагъэ нэуж къакӏуи ишхапӏэ еуцолӏэжьыгъ.
54. - G. рус. хорошая лошадь тоже побежала, немного побегала, и потом вернулась и встала обратно в стойло.


55. - A. убых. Ǯ´abạγən-g´ə ċəċan za:x´abzq'ayλana ada:k´'a γa-č'a lanəγan
55. - B. убых. Джьабагъынгьы цъыцъан захъьабзкъайлъана адакӏьа гъатшӏа ланыгъан
55. - C. бесл. Ǯ´ebaγә q'әzeh°esāham zah°әyγazerәy
55. - D. бесл. Джэбагъы къызэхуэсахэм захуигъазэри
55. - E. чемгуй. Ǯ´ebaγә qəzefesəγeme zafəyγazəy
55. - F. чемгуй. Джэбагъы къызэфэсыгъэмэ зафигъази
55. - G. рус. Джабаги к собравшимся обратился


56. - A. убых. «aš´q'a z°byana-ṡ?
56. - B. убых. «ащкъа жъубыйанашъ?
56. - C. бесл. «x°ār fλeγ°ā?
56. - D. бесл. «хъуар флъэгъуа?
56. - E. чемгуй. «x°əγer s°λeγ°əγeba?
56. - F. чемгуй. «хъугъэр шъулъэгъугъэба?
56. - G. рус. «случившееся видели?


57. - A. убых. a-č´ə-λapqə=č'an saynš´q'a-š´ag´ə ayǯ´ən γa-fənċan č´'ạ:g´əq°'a=t°:ạyq'a.
57. - B. убых. ачылъапкхъытшӏан сайнщкъащагьы айджьын гафынцъан чӏагьыкъуатуайкъа.
57. - C. бесл. č´ә-*welex°әr sәt yәš´āmәy g´әrәy yә-š´χ´aλem q'eyk°'eλ'ež´ā.
57. - D. бесл. чы уэлэхъур сыт ищӏами джыри и шхалъэм къекӏуэлӏэжа.
57. - E. чемгуй. səd əṡ'aγeməy Ṡewlex°ər yəšχəλe qyewəc°eλ'ež´əγ.
57. - F. чемгуй. сыт ышӏагъэми шъэулэхъур ишхылъэ къеуцолӏэжьыгъ.
57. - G. рус. лошадь хорошая что ни делала теперь в стойло вернулась.


58. - A. убых. ạydaxən-g´ə γa-g´a daynš´aw:t məċ'ạyṡa a-q°an γa-g´a blạnč´a=wən γa-g´a k°':ạyq'a.
58. - B. убых. айдахъынгьы гъагьа дайнщаут мыцӏъайшъа акхъуан гъагьа бланчауын гъагьа кӏуайкъа.
58. - C. бесл. adreymәy zerәx°ār yәmәc'әh°әž´әw zәywәk´'әž´ā.
58. - D. бесл. адрейми зэрыхъуар имыцӏыхужу зиукӏыжа.
58. - E. чемгуй. adrem zerex°əγer əməṡ'ež´ew zəywəč´'əž´əγ.
58. - F. чемгуй. адрэм зэрэхъугъэр ымышӏэжьэу зиукӏыжьыгъ.
58. - G. рус. а другая, не понимая как случилось, убилась.


59. - A. убых. a-λapqə=č'a san-g´ạx°anə γa-g´a c°əwadya-š´ag´ə a-λaq'ạla γa-g´a ċ'ạyən.
59. - B. убых. алъапкхъытшӏа сан-гьахъуаны гъагьа цуыуадыйа-щагьы алъакъала гъагьа цӏъайын.
59. - C. бесл. λep'q'әf'әr sәt-h°edәyzk´'e wәdafemәy yereywәdafe yәwәž´әp'q'am zәq'eyc'әh°әž´.
59. - D. бесл. лъэпкъыфӏыр сытхуэдизкӏэ удафэми ереудафэ иужьыпкъэм зыкъецӏыхуж.
59. - E. чемгуй. λepqəs°'ər səd-fedəyzəč´'e wətas°eməy awəžəṡḥem zəqyeṡ'ež´ə.
59. - F. чемгуй. лъэпкъышӏур сыдфэдизыкӏэ уташъоми аужышъхьэм зыкъешӏэжьы.
59. - G. рус. хорошая порода сколько ни отъестся, позже образумится.


60. - A. убых. a-λapq=ạg´a aγ°a-g´ə k´'an, mạk´'anən yəfq'a-g´ə γa-ša-g´ə aza:ǯ´əwadyȧn.
60. - B. убых. алъапкхъагьа агъуагьы кӏьан, макӏьанын йыфкъагьы гъашагьы азаджьыуадыйан.
60. - C. бесл. λep'q'-'eyr yezәrәy mak°'e, yәš´χ´ārәy zәdeyḥ.
60. - D. бесл. лъэпкъ ӏейр езыри макӏуэ, ишхари зыдехь.
60. - E. чемгуй. λepq deyər yež´ərəy mak°'e əšχəγerəy zədyeḥə.
60. - F. чемгуй. лъэпкъ дэир ежьыри макӏо ышхыгъэри зыдехьы.
60. - G. рус. порода плохая и сама идет, и съеденное с собой унесет.


61. - A. убых. sγ°a sə-wạγəś°ə, sγ°a-g´ə dasəš´aw:t wana-ʒ̇.
61. - B. убых. сгъуа сыуагъышуы, сгъуагьы дасыщаут уана-джъ.
61. - C. бесл. se sәλh°әq°'eλ', serәy sәzerәx°әnәwr ara.
61. - D. бесл. сэ сылъхукъуэлӏ, сэри сызэрыхъунур ара.
61. - E. чемгуй. se səλfeq°eλ', serəy səzerex°əš´tər ǯ´arə.
61. - F. чемгуй. сэ сылъфэкъолӏ, сэри сызэрэхъущтыр джары.
61. - G. рус. я крестьянин, и я стану таким же.


62. - A. убых. s°γ°aλa zak°'ašxa x´ənə as°:x´as°š´na-ba anc°'ənə a-mγ´an g´ət°'ə-ba-g´ə pš´ak´'a g´əw:ạyaw» q'an
62. - B. убых. шъугъуалъа закӏуашхъа хъьыны ашъухъьашъущнаба анцӏуыны амгъьан гьытӏуыбагьы пщакӏьа гьыуайау» къан
62. - C. бесл. fe zә-werq' pš´ә q'әfh°ex°-me naxapәw γ°eg°әm teyk´'mәy yәwәž´k´'e q'әteyḥaž´әn» ǯ´eyrәy
62. - D. бесл. фэ зы уэркъ пщы къыфхуэхъумэ нахъапу гъуэгум текӏми иужькӏэ къытехьэжын» джери
62. - E. чемгуй. s°e zə-werq pš´ə qəs°fex°əme ze γ°eg°əm tyeč´'əməy əwəžəč´'e qətyeḥež´əš´t» ə'°əy
62. - F. чемгуй. шъо зы оркъ пщы къышъуфэхъумэ зэ гъогум текӏыми ыужыкӏэ къытехьэжьыщт» ыӏуи
62. - G. рус. вам один из знати владетелем если станет, сперва с дороги если и сойдет, потом вернется на нее» сказал, и


63. - A. убых. x´ənə a:x´aš´awtən a:x´aynš´q'a-ma.
63. - B. убых. хъьыны ахъьащаутын ахъьайнщкъама.
63. - C. бесл. pš´ә x°әn yah°әydāq'әm.
63. - D. бесл. пщы хъун яхуидакъым.
63. - E. чемгуй. pš´ə afex°ən ədaγep.
63. - F. чемгуй. пщы афэхъун ыдагъэп.
63. - G. рус. владетелем им стать отказался.


главная > убыхский раздел > убыхские тексты > Два мудреца
 

Сайт создан в системе uCoz