главная > жемчужины фольклора

 
Псыхьэлывэ тӏурытӏ
 

Зы щӏалэм хьэщӏапӏэ щыӏэу псыхьэлывэр тӏурытӏ-тӏурытӏурэ ишхти, бысымыр, зыкъыригъэщӏэжыну къоупщӏ:

— Фи къуажэ хьэдэр тӏурытӏурэ щӏэфлъхьэу жаӏэ. Пэж?

— Хьэдэр цӏыкӏумэ тӏурытӏу, инмэ - зэрызу щӏэтлъхьэу аращ, - жиӏащ жи.

главная > жемчужины фольклора
 

Сайт создан в системе uCoz