главная > жемчужины фольклора

 
Уэ жыпӏэнур жыпӏэху, хьэм бадзищэ идриящ
 

И анэр и къуэм еущийрт. И къуэри и анэм едаӏуэ хуэдэурэ щыст. Анэм щиухым, къуэр къэпсалъэри:

- Уэ, ди анэ! Уэ жыпӏэнур жыпӏэху, хьэм бадзищэ идриящ, - жиӏащ.

Щӏалэр и анэм жиӏэм емыдаӏуэу хьэм къиубыд бадзэр ибжу щысащ.

Ущие зыгурымыӏуэм, мыдаӏуэм хужаӏэ.

Къезыгъэхьар @zhygue

главная > жемчужины фольклора
 

Сайт создан в системе uCoz