главная > жемчужины фольклора

 
Мэжид и адакъэжьыр
 

Мэжидрэ и фызымрэ ирагъэжьэжа щыкъу анэр зрагъэтӏысхьэжа автобусым къигъэхъея сабэр зэрытӏысыжрэ зэмани дэкӏат, а тӏур я пщӏантӏэ къыщыдыхьэжам. Унэм здыщӏыхьэжым, зигъэхъурэ и бгъэр къригъэкӏауэ ӏуэуэ бжыхьым тес адакъэжьым фызыр хуеплъэкӏащ:

- Мы адакъэжьым и уэрэдыр зэ игъэувыӏэ хъуну пӏэрэ?

- Абы узэрыхуэдэн. Фыз тӏощӏ иӏэщ, езыр щыкъу анэншэу, - жиӏащ Мэжид.

главная > жемчужины фольклора
 

Сайт создан в системе uCoz