главная > жемчужины фольклора

 
Къепыдж жысӏа щхьэкӏэ, къепыджыпэ жысӏат?
 

Щӏалитӏ зэзауэти, зым и ныбжьэгъур къабгъэдыхьащ.

- Къепыдж, си ныбжьэгъу, сеукӏ! - жиӏащ.

Ныбжьэгъур куэдрэ мыгупсысэу, и къамэ кърихри щӏалэр иукӏащ. Щӏалэр щыукӏурийм, абы езауэр шынэжри:

- Аркъым, къепыдж жысӏа щхьэкӏэ, къепыджыпэ, жысӏат? - жиӏащ.

Щӏэпхъаджэр нэгъуэщӏым езыгъэлэжьу, езым зиухеижыну пылъым хужаӏэ.

Къезыгъэхьар @zhygue

главная > жемчужины фольклора
 

Сайт создан в системе uCoz