главная > жемчужины фольклора

 
Къэхъуа щыӏэкъым, щӏалэр яукӏри витӏыр яхуащ (сравните Всё хорошо, прекрасная маркиза)
 

- Сыт къэхъуар, Хьэтӏытӏ? Дэнэ апхуэдизу уздэпӏащӏэр?

- Къэхъуа щыӏэкъым, щӏалэр яукӏри витӏыр яхуащ! - жиӏащ Хьэтӏытӏ.

И къуэр хъунщӏакӏуэхэм яукӏри и витӏыр яхуауэ арат.

Гуауэр гуауэ зыщымыхъум хужаӏэ.

Къезыгъэхьар @zhygue

главная > жемчужины фольклора
 

Сайт создан в системе uCoz