главная > жемчужины фольклора

 
Тэщриф щӏалэ фэ техщ
 

Тэщрифыр хьэрып грамматикэм тепсэлъыхь тхылъщ.

А тхылъыр хьэрыпыбзэ зымыщӏэ адыгэ щӏалэхэм я дежкӏэ икъукӏэ зэгъэщӏэгъуейти, псалъэжьыр абы къытекӏащ.

Къезыгъэхьар @zhygue

главная > жемчужины фольклора
 

Сайт создан в системе uCoz