главная > жемчужины фольклора

 
Щам и бжыхьыу ирегъэкӏуэкӏ
 

Щамыр и цӏэт, езыр Астемырхэ ящыщт.

Щам и хьэрычэткӏэ зэфӏэгъэкӏрэ имыӏэу, и гъащӏэр тхьэмыщкӏэу ирихьэкӏащ. Щӏымахуэ гуэрым пхъэгъэсын имыӏэу къыщӏэнэри гузэвэху, чыху ӏэплӏэ къыдичурэ и щӏапӏэр къызэрыхухьа бжыхьыр игъэсыжати, псэлъафэр абы къытекӏащ.

Къезыгъэхьар @zhygue
 

главная > жемчужины фольклора
 
 
 
 

Сайт создан в системе uCoz