главная > Черкесские (адыгейские, кабардинские) загадки

 
Абрэмывэм зегъазэри, купрауз къыщӏокӏ.


Адакъэ мыщу хьэщӏэщ кӏуэрей.


Адакъэ пщӏыпщӏ,
анэ пщӏэгъуалэ.


Адакъэкӏэу къэгъэшауэ пшагъуэм хэт.


Адакъэкӏэу къэгъэша,
къазшырыдзэу дэбзыкӏа.


Адрыщӏкӏэ лэгъуп цӏыкӏу къыщовэ.


Адрыщӏым узэпрыплъмэ, цеиплъ едзащ.


Адрыщӏым шыуан цӏыкӏу къыщовэ.


Алэрыбгъур инщи, тхуэӏэткъым,
мывэкӏэщхъыр куэдщи, тхуэщыпкъым.


Алэрыбгъу щӏыхур зи щӏыфэ телъ,
шындэ мэлыд,
зи нэр лыду щӏым хэпщ.


Ар уимыӏэу зыри пхужымыӏэ.


Бгырыпхыбгъуэ, лӏыбгъуэ кӏэщӏ.


Бгъэныщкӏу пэтми хэмыз,
ныбэ изи пхуэмыхъу.


Бгъэтӏылъмэ, далъэ,
бгъэлъеймэ, даӏуэ.


Бдзапцӏэм нэхърэ нэхъ хьэлъэщ,
фом нэхърэ нэхъ ӏэфӏщ,
уи щӏыб иплъхьэми пхуэмыхь,
бэзэрым пхьами, ямыщэху.


Гъущӏыкӏэр зи тхьэмпэ,
Бжэгъушхуэр зи кӏапэ.


Жану ялъырей,
Пхъашэ кӏуэхэм здахьырей.


Зи кур мафӏэ,
Зи лъэр джафэ.


Зи щхьэр пхъэ кӏапэ
Блыным кӏэращӏэ,
Пэш гъэщӏэращӏэ.


Зи щхьэр пхъэ кӏапэ
Зи пэр гъущӏ папцӏэ.


Мэлым и щӏыфэ,
Фащэм и хуабэ.


Цӏыху имысу къэрал,
Унэ дэмыту къуажэ,
Жыг щымыкӏыу мэз,
Псы имыту хы.


Ӏэлъэныкъуэ шэмэдж,
Шэмэдж пэ гъэша.

главная  |  гостевая книга  |  форум  |  обратная связь

Сайт создан в системе uCoz