главная > Черкесские (адыгейские, кабардинские) загадки

 
Адыгэ къуажэхь зыфӏэфӏхэр фыкъеблагъэ! Къуажэхьхэр къэбэрдеибзэкӏи кӏахэбзэкӏи тхащ.


 
каб. Абрэмывэм зегъазэри, купрауз къыщӏокӏ.


 
зап.-ад. Абрэмыжъом зегъазэ, купраузэ къычӏэкӏы.


каб. Адакъэ кӏагуэ, мэз хэгуо.


каб. Адакъэ мыщу хьэщӏэщ кӏуэрей.


каб. Адакъэ пщӏыпщӏ,
анэ пщӏэгъуалэ.


каб. Адакъэкӏэу къэгъэшауэ пшагъуэм хэт.


каб. Адакъэкӏэу къэгъэша,
къазшырыдзэу дэбзыкӏа.


зап.-ад. Адэдае къыхэзы, адэмэзы къыхэфэ.


зап.-ад. Адрабгъукӏэ узэпырыплъымэ цые плъыжь едзыгъ.


зап.-ад. Адрамыдабз, къырымыбзэгу.


каб. Адрыщӏкӏэ лэгъуп цӏыкӏу къыщовэ.


каб. Адрыщӏым узэпрыплъмэ, цеиплъ едзащ.


каб. Адрыщӏым шыуан цӏыкӏу къыщовэ.


каб. Алэрыбгъур инщи, тхуэӏэткъым,
мывэкӏэщхъыр куэдщи, тхуэщыпкъым.


каб. Алэрыбгъу щӏыхур зи щӏыфэ телъ,
шындэ мэлыд,
зи нэр лыду щӏым хэпщ.


зап.-ад. Амыгоу фыгу нэт, амыдэу дарие джан.


каб. Ар уимыӏэу зыри пхужымыӏэ.


зап.-ад. Атэкъакӏэм фэдэу къэгъэщыгъ, къазщырыцэм фэдэу цэхэр ӏут.


зап.-ад. Атэкъэ кӏаку, мэзы хэкуу.


зап.-ад. Атэкъэ лыд, янэ пкӏэгъуалэ.


зап.-ад. Бэрэ-бэрэ мэтакъ, бэрэ-бэрэ такъэ имылъ, бэрэ чӏапӏэ щымылъ.


зап.-ад. Бгырыпхы зэжъу зэрещэкӏы, зэхифызэзэ гузэжъогъу къыреты.


каб. Бгырыпхыбгъуэ, лӏыбгъуэ кӏэщӏ.


каб. Бгъэныщкӏу пэтми хэмыз,
ныбэ изи пхуэмыхъу.


каб. Бгъэтӏылъмэ, далъэ,
бгъэлъеймэ, даӏуэ.


каб. Бгъэуцӏынмэ мэбэг, бгъэтӏэпӏмэ мэхъуанэ.


зап.-ад. Бгъэуцӏынымэ мэбэгы, бгъэтӏыпӏэмэ мэцӏацӏэ.


каб. Бдзапцӏэм нэхърэ нэхъ хьэлъэщ,
фом нэхърэ нэхъ ӏэфӏщ,
уи щӏыб иплъхьэми пхуэмыхь,
бэзэрым пхьами, ямыщэху.


зап.-ад. Бзэрабзэу бзэмыӏу.


зап.-ад. Блэпцӏэ къарэ, къэрэ убыт.


зап.-ад. Блыным зыщегъазэ, уахътэр къелъытэ.


зап.-ад. Быдзынчъэ бынышӏу.


каб. Быдзыншэ быныфӏэ.


каб. Былымым ифэ, лӏым и фащэ.


зап.-ад. Былымым ышъу, лӏым ишъуаш.


зап.-ад. Губгъом щэхьэрзэуазэ, мэзым щыхэхьэгъуай.


зап.-ад. Гъогу къощэ-нащэрэ лы ӏахь пщэрырэ.


зап.-ад. Гъогу напцэм лъы пцӏагъэ хэлъ.


зап.-ад. Гъогу напцэм пӏэстэ щыуан щэпӏонкӏы.


зап.-ад. Гъогу напцэм чэтэ ихыгъэ телъ.


зап.-ад. Гъогуабгъо лъынэ ӏабгъо хэлъ.


зап.-ад. Гъогум ыбгъу, цум ыбгъуитӏу.


каб. Гъуэгу набдзэм джатэ иха телъщ.


каб. Гъуэгу набдзэм лъы пцӏа хэлъщ.


каб. Гъуэгу нашэкъашэрэ лы ӏыхьэ пшэрырэ.


зап.-ад. Гъучӏыпэр чӏыгум хэтӏагъ, гъунджэкум фэдэу мэлыды.


каб. Гъущӏыкӏэр зи тхьэмпэ,
Бжэгъушхуэр зи кӏапэ.

Гъущӏ тхьэмпэр
Зи напэ,
Бжэгъу гъурыр
Зи кӏапэ. [53]


каб. Гъущӏыпэр щӏыгум хэтӏащ, гъуджэкум хуэдэу мэлыд.


каб. Дадэжь и жьакӏэ мэуфафэри псы ӏуфэм ӏутщ.


зап.-ад. Дунаем тетмэ анахь кӏахь, кондэ кӏахьым къыхэмыщ.


каб. Дунейм тетым я нэхъ кӏыхь, куандэ кӏыхьым къыхэмыщ.


зап.-ад. Дыргу-дыргу, дыргу мэӏу, лӏы мэӏуишъ, лӏишъэ тет.


зап.-ад. Дыргу-дыргу, дыргу мэӏу, пчэмыӏушъ, къоджишъэ къысэти, осӏотэн.


каб. Дзэ уз зымыщӏэу дзэ куэд зыӏут.


зап.-ад. Ежь гъучӏ закӏ, чӏым хэтӏагъ, чӏыр етхъу, етӏы, гъунджэм фэдэу мэлыды.


каб. Езыр гъущӏ защӏэщ, щӏым хэтӏащ, щӏыр етхъу, етӏ, гъуджэм хуэдэу мэлыд.


каб. "Ей" жызымыӏэ вакӏуэ.


зап.-ад. "Ей" зымыӏорэ жъонакӏу.


каб. Емынэ нэф, щӏы гъэуфэрэкӏ.


зап.-ад. Емынэ нэшъу, чӏы гъэушъорэкӏ.


зап.-ад. Ептырэр къыуетыжьы.


каб. Жану ялъырей,
Пхъашэ кӏуэхэм здахьырей.


каб. Жыгыщхьэм къырабз, бзэмыӏум къыхуахь.


каб. Жыжьэрыплъэкӏэ пщӏэгъуалэ, къэблэгъэжмэ дакъэжь.


зап.-ад. Жъышъхьал, псышъхьал, мэшӏошъхьал,
ӏупэф ефэкӏ.


зап.-ад. Зэкӏэ рэбланэ, унэ блыным едзыгъ.


зап.-ад. Зэкӏэрэублэблы бгырым едзыгъ.


зап.-ад. Зэшхэр зэрылъым къелъэлъых, чӏым хафэхэмэ шхъонтӏабзэу къэкӏых.


каб. Зэшхэр зэрылъым къолъэлъ, щӏым хэхуэмэ щхъуэнтӏабзэу къокӏ.


каб. Зи гупэкӏэ дыд цӏыкӏу, зи щӏыӏу цей фӏыцӏэ, зи щӏагъ чэсей хужь.


зап.-ад. Зигъугъэ нахьи зицӏынэ.


каб. Зикӏэ дыкъуакъуэу бгыкъур зиунапӏэ.


каб. Зи кур мафӏэ,
Зи лъэр джафэ.


каб. Зил ӏэфӏыу зифӏ шыпсыр.


зап.-ад. Зилы нахьри зылэпс.


каб. Зипэ гъущӏ, зищӏэ пхъэмбгъу, зызыгъэпщ, зызыгъэщхъ, фӏыцӏэр плъыжьыу ӏузылыкӏ.


каб. Зипкъ щӏым щӏэлъу, зи щхьэц дунейм телъ.


каб. Зи дамэхэр зыгъэуфафэу зипкъ изымычыф къуанщӏэ.


каб. Зищхьэ гъуаплъэ зилъэ цӏу.


каб. Зищхьэ щӏым щӏэлъу зипкъ дунейм тет.


каб. Зищхьэр пхъэ кӏапэ
Блыным кӏэращӏэ,
Пэш гъэщӏэращӏэ.


каб. Зищхьэр пхъэ кӏапэ
Зи пэр гъущӏ папцӏэ.


зап.-ад. Зищыпэлъэгъу гуих.


каб. Зы къамышы сиӏэщи сыриуэфыркъым.


зап.-ад. Зы къамыщ сиӏэшъ сырыошъурэп.


зап.-ад. Зыгупэкӏэ дыды цӏыкӏу, зыкӏыӏу цые шӏуцӏэ, зычӏэгъ чэсэй фыжь.


зап.-ад. Зызымыгъазэу мэзым чӏэкӏрэр.


зап.-ад. Зыкӏэ тӏаркъоу бгыкъур зиунапӏэ.


зап.-ад. Зыл ӏэшӏоу зишӏу щыпсыр.


зап.-ад. Зымакъэ пщыналъэу, зылъакъо кӏэраорэр.


зап.-ад. Зыпэ гъучӏы, зычӏэ пхъэмбгъу, зызыгъэпщ, зызыгъэшъхъ, шӏуцӏэр плъыжьэу ӏузылыкӏ.


зап.-ад. Зыпкъэ чӏым чӏэлъэу, зышъхьац дунаем телъ.


зап.-ад. Зыр зым фэмыд, бэщ утыкӏэ къахьыжьы.


зап.-ад. Зытамэхэр зыгъэушъуашъоу зыпкъ изымычышъурэ къуанчӏ.


зап.-ад. Зытӏэкӏырэр мэгъы.


каб. Зытӏэщӏыр магъ.


зап.-ад. Зышъхьэ гъуаплъэ зылъэ цӏыурэ.


зап.-ад. Зышъхьэ пхъэӏэшэкӏ, зыкӏэ кутанщэрыхъ.


зап.-ад. Зышъхьэ чӏым чӏэлъэу зыпкъ дунаим тет.


каб. Иадэ хьэдрыхэ мащэщ, икъуэ шейтӏан узщ.


зап.-ад. Игъогу гъучӏы, жьым фэдэу мэзекӏо, боу зэрещэ, пстэуми анэсы.


зап.-ад. Къарышъопс псым къыхэкӏы.


зап.-ад. Къау-къау лъэрыгъ чылэр къэзычъыхь.


зап.-ад. Къэцгъонэ шъхьэфэлажь, къылэжьырэр къызыӏах.


зап.-ад. Къырым къикӏи лъэкъо кӏэу, тиунэ къихьи бгъэгу, ыбгъэгу сеплъи хъырахъишъ.


зап.-ад. Къоджэхь-къоджэшх, амышхын тыгъужъ.


зап.-ад. Къопцӏэ нэпцӏэ пэкӏыжь, ухахьэмэ мэтхытхы, зигъонэмысэу ыпсэ хахы.


каб. Къуажэхь-къуажэшх, ямышхын дыгъужь.


зап.-ад. Къупшъхьэ къызыхэмыкӏ, лъы къызыкӏэмычъ.


каб. Къупщхьэ къызыхэмыкӏ, лъы къызыщӏэмыж.


зап.-ад. Кӏай лъэдэкъэф, орыф дышъэ чъыг.


каб. Кӏапсэшхуэкӏэ къыраш, уэщышхуэкӏэ якъутэ.


зап.-ад. Кӏэпсэ пэкъишъ, лэгъунэ шъхьашъий.


зап.-ад. Кӏэпсэ ӏэкӏэпишъ,
лэгъунэшъый.


зап.-ад. Кӏэпсэшхокӏэ къыращы, ощышхокӏэ акъутэ.


каб. Кӏей лъэдэкъэху, уэрыху дыщэ жыг.


зап.-ад. Лӏыжъ цӏыкӏу, щыгъу бэшх.


зап.-ад. Мазэм фэдэу хъурэябз, бзэгоу иӏэр дэгъэ закӏ, чӏым къыхэпшымэ тыгъэм лъэплъэ.


каб. Мазэм хуэдэу хъуреибзэ, бзэгуу иӏэр дагъэ защӏэ, щӏым къыхэпщмэ дыгъэ къелъыхъуэ.


зап.-ад. Мафэм къелъэехы, чэщым мэлъэежьы.


зап.-ад. Мафэрэ зеушъэфы, чэщырэ мэкъуртэ.


зап.-ад. Махъушэм тесэу макӏо.
Упӏапӏ, ушъуашъу, теушъошъухь.


зап.-ад. Мэзым къыхэкӏы, къуракӏэ ешыпы.


каб. Мэзым къыхокӏ, къуракӏэ ещып.


зап.-ад. Мэкъэшхо пэӏукӏы, кӏэракӏэу ӏугъошхо пэутысыкӏ, жьым фэдэу зэблырегъэхы.


зап.-ад. Мэкӏэ ӏазэ шъхьаем хьэп,
тамэ иӏ шъхьаем бгъэп.


каб. Мэлым и щӏыфэ,
Фащэм и хуабэ.


каб. Мыӏэфӏ-мыдыдж, джэдлыбжьэр гурыхь зыщӏ.


зап.-ад. Мыӏэшӏу-мыдыдж, чэтлыбжьэр гуахьы зышӏ.


зап.-ад. Нэ цӏыкӏу, пэ цӏыкӏу,
джэдыгу цӏыкӏу зыщыгъ.


зап.-ад. Нэкӏуратӏыжъ шӏахьыгъэ тес.


зап.-ад. Нэрынэ-нэрын нэрынэ щэкӏ.


зап.-ад. Нэтыжъые лы из.


зап.-ад. Нэтӏэрыдз лъэрыдзын, уео пэтми мыуз.


зап.-ад. Них, пищ, шъхьищ, кӏэзакъо, лъэкъуий.


зап.-ад. Ныо цӏыкӏу хэтэджы.


зап.-ад. Нысэкӏабэмэ бын ахехы хэхьажьы.


зап.-ад. Одэ дые къыхэзы, одэ мэзы къыхэфэ.


зап.-ад. Ощ нахьи нахь кӏыхь, сэщ нахьи нахь кӏыхь, ашъо кӏыхь телъ.


зап.-ад. Плӏыри зэдачъэ, зи къатечъырэп.


каб. Плӏыри зэдожэ, зыри къатежыркъым.


каб. Псэури иробланэ, унэ блыным едзащ.


зап.-ад. Псым хафэмэ зэпкъырэзы, уашъом къефэхмэ къутэрэп.


каб. Псым хэхуэмэ зэпкъыроху, уафэм къехуэхмэ къутэркъым.


каб. Псыхэмыкӏ кӏэфӏей.


зап.-ад. Псыхэмыкӏ кӏэшӏой.


зап.-ад. Пчъишъэ хэлъ нахь мышӏэми дэхьапӏэу зы нахь иӏэп.


зап.-ад. Сэ чъыгым сеуӏу, хьамлыухэр къыхэсэщы.


зап.-ад. Сэкӏо-сэкӏо, сиуж мэкӏоды.


каб. Сокӏуэ-сокӏуэ, си ужь мэкӏуэд.


зап.-ад. Сыхьат мыгъэпс нахь мышӏэми игъом зэкӏэ къегъэущы.


зап.-ад. Тамэ иӏ, ау быбырэп, лъакъо иӏэп, ау укӏэхьащтэп.


зап.-ад. Тэтэжъ ыжакӏэ мэушъуашъошъ псыӏушъом ӏут.


зап.-ад. Теурыкӏо елъэкӏон.


зап.-ад. Тичэу лъапсэ лы ӏашкӏэ илъ.


зап.-ад. Тыгъэрыгъу, псырыгъукӏ, ӏэхъомбипшӏ, нэ пшӏыкӏуз.


каб. Уэр нэхърэ нэхъ кӏыхь, сэр нэхърэ нэхъ кӏыхь, афэ кӏыхь телъ.


зап.-ад. Уды шӏуцӏэ пэдыд, одыжъые тхьамыкӏ, тхьамыкӏэм зыхесэ, осэпс къехымэ мэмэхы, хьэхыныгъом мэятэ, мэкъуоныгъом мэтэджы.


зап.-ад. Уеплъмэ къыоплъыжьы.


зап.-ад. Унэ шӏункӏым пшъашъэр исэу мастэ ымыӏыгъэу махъэ.


зап.-ад. Фабэ хъумэ ехьыжьагъ, чъыӏэ хъумэ мэдыи.


зап.-ад. Хэты ылъакъомэ анахь кӏыхь ыпакӏэ?


зап.-ад. Хьаджыгъэ нэкӏу, дэпкъ екӏужь.


зап.-ад. Хьашхъожъыер кӏэлъэшъу, хашъом ихьэмэ ужьыр.


зап.-ад. Хьэкӏэпэ бзыу, бзыужъ кӏэпэф.


зап.-ад. Цэ уз зымышӏэу цабэ зыӏут.


зап.-ад. Цокъэ къэпащ, мэзым къыхащ.


зап.-ад. Цугъожъ папкӏэу мэбыу, ыпэ гъоз къырехы.


зап.-ад. Цугъожъыр мэбыу.


зап.-ад. Цӏыкӏу шъхьакӏэм ябгэ,
нэпсыр къыкӏегъэтэкъу.


каб. Цӏыху имысу къэрал. Унэ дэмыту къуажэ. Жыг щымыкӏыу мэз. Псы имыту хы.


зап.-ад. Чэу гъуанэ сыдэплъмэ,
плъыжь бын сэлъэгъу.


зап.-ад. Чэщи мафи унэ имыхьэу пыхьэу къэзыкӏухь.


зап.-ад. Чэщырэ мыгупсэф, мафэрэ зы чӏыпӏэ имыкӏ.


зап.-ад. Чыжьэрыплъэкӏэ пкӏэгъуал, къэблэгъэжьмэ тэкъэжъ.


зап.-ад. Чъыг шъхьапэм къырабзы, орзэ набзэр ешыпы.


зап.-ад. Чъыгышъхьэм къырабзы, бзэмыӏум къыфахьы.


зап.-ад. Чъыгышъхьэм къырабзы бзэрабзэу кокӏым къеуцо.


зап.-ад. Чӏы чӏэгъым анакӏэ щэкӏэцӏы.


зап.-ад. Шы кӏэмытэу, цу кӏэмытэу мачъэ.


зап.-ад. Шы мыгъакӏу, шы гъэкӏор, шы пхъэнтӏэкӏу, шы дэкӏуай.


каб. Шы мыгъакӏуэ, шы гъэкӏуэр, шы шэнт, шы дэкӏуей.


каб. Шы щӏэмыту, вы щӏэмыту мажэ.


зап.-ад. Шъоум нахьи нахь ӏэшӏу,
пцашӏом нахьи нахь онтэгъу.


зап.-ад. Щылъымэ курбыжъ, ежьэмэ блэгъожь.


зап.-ад. Щыӏэмэ анахь цӏыкӏу, ежь фэдиз пцашӏо ехьы.


зап.-ад. Ыпшъэ курбы, псыбэ решъу.


зап.-ад. Ытыкъын лъынэ, ынапшӏэ бэгу, гурымызэ мачъэ, зэрыхьэрэм щэкӏэцӏы, зыщыкӏэцӏырэм, щэгъуалъхьэ, зыщыгъуалъхьэрэм къыщырещы, ищыри кӏэпэ-кӏашъу ышъуи техьэ-текӏ.


зап.-ад. Ышъхьэ гъуаплъэ, ылъэ бэщ.


зап.-ад. Ышъхьэ ины, ынэ цӏыкӏу, хьылъабэ зэрехьэ.


каб. Ямыгуу хугу нэд, ямыдэу дарий джанэ.


зап.-ад. Ятэ хьадырыхэ маш, ыкъо шэйтаныуз.


зап.-ад. Ӏэ зимыӏэ пчъэӏух.


каб. Ӏэлъэныкъуэ шэмэдж. Шэмэдж пэ гъэша.

Ӏэлъэныкъуэ
Шэмэдж,
Шэмэдж
Къазыдзэ. [53]


зап.-ад. Ӏэмэ-псымэнчъэу унэ зышӏырэ.


зап.-ад. Ӏэнчъэ, лъэкъончъэ, ныбэгукӏэ мапшэ, цӏыфишъэ ис.


каб. Ӏэншэ, лъакъуэншэ, ныбэгукӏэ мэпщ, цӏыхуищэ исщ.


зап.-ад. Ӏэпшъэ гъэсыс, маисэ блыгу.


каб. Ӏуантӏэ-шантӏэ, хьэфэ кӏыхь зытелъ.


зап.-ад. Ӏонтӏэ-щантӏ, хьэшъо кӏахь зытелъ.


каб. Пӏастэм хэӏэбэрей,
Ауэ мышхэрей. [53]


каб. Яшхыр зэӏызыщӏэ,
Ӏэфӏри фӏэӏури
Къэзыщӏэф. [53]


каб. Башэр
Зытеджагуэ,
Джэгухэр
Къэзыгъафэ. [53]


каб. Лъакъуэ зимыӏэ,
Унэм щызекӏуэ. [53]


каб. Щӏым едзэгъу
Гъурыджэ,
Гъурыджэ
Гъуджафэ. [53]


каб. Мэкъур дзэкӏэ
Зезыхьэ,
Ауэ езыр
Ӏыхьэншэ. [53]


каб. Унэ лъэгум
Щызекӏуэ,
Земыкӏуэфыр
Къезыхьэкӏ. [53]


каб. Гъуэлъыпӏэ,
Зекӏуэ,
Зекӏуэ мыкӏуатэ. [53]


каб. Унагъуэм ирах,
Нэгъуэщӏ щӏыпӏэ
Щашхыж. [53]


каб. Щӏым къыщызыкӏухь,
Псым хыхьам -
Имыхь. [53]


каб. Зекӏуэм и лъэгу,
Лъэгурыдз кӏыхь. [53]


каб. Кӏапсэу щыӏэм
Я нэхъ кӏыхь,
Ауэ зыми
Хуэмышыхь. [53]


каб. Выгуи шыгуи
Щыземыкӏуэ,
Унищэ зекӏуапӏэ. [53]


каб. Зи лъэр
Пхъэм хэлъ,
Зи щхьэр
Пхъэм телъ. [53]


каб. Чы матэ унэ,
Унэ гъавалъэ. [53]


каб. Чыгу гуэн,
Гуэн ӏэта. [53]


каб. Лъэгу хъурыфэ
Щӏыфэ джафэ. [53]


каб. Нащ и ӏэщэ,
Пхъэ гъэщащэ. [53]


каб. Зи натӏэр
Уадэ,
Зи дзэпкъыр
Джатэ. [53]


каб. Сабэ зепхъэ,
Пхыр зэпха. [53]


каб. Умылъагъуу къакӏуэ,
Къакӏуэмэ къыптекӏуэ. [53]


каб. Псалъэ зезыгъакӏуэ,
Зекӏуэм и ӏэпэгъу. [53]


каб. Бзэгу зимыӏэу
Псэлъэрей,
Цӏыкӏуми инми
Ягъусэрей. [53]


каб. Зэкӏуэцӏалъхьэмэ -
Баш закъуэ,
Зэкӏуэцӏахмэ -
Зы щӏакӏуэ. [53]


каб. Щӏэсхэр зыри
Къызыщӏэмыкӏ,
Щӏалъхьэр псори
Зыщӏэкӏуэдыкӏ. [53]


каб. Ды гуэщ цӏыкӏу
Къаз шыр щӏэзщ,
Ауэ бжар ӏуахами
Зыри къыщӏэмыкӏ. [53]


каб. Зи дамэр
Зелъатэ,
Ауэ мылъэтэф. [53]


каб. Гъущӏ быдабзэм
Къыхащӏыкӏ,
Ди сэр жану
Щӏэзылъыкӏ. [53]


каб. Гъущӏым тешхыхь
Гъущӏыдзэ пхъашэ. [53]


каб. Хьэсэм щыхъуакӏуэ,
Хъуакӏуэ гъущӏыдзэ. [53]


каб. Бжыхьым
И зы ӏыхьэ,
Ӏыхьэ ӏуахырей. [53]


каб. Дэкӏыпӏэм
Щызекӏуэ,
Дэкӏыпӏэм
Фӏэмыкӏ. [53]


каб. Фащэм
И зы ӏыхьэ,
Ӏыхьэм
И нэхъ жан. [53]


каб. Ар ди лъахэщ,
Ар дыдейщ,
Ди псэм хуэдэр... [53]


каб. Гъущӏ лъэбжьанэбэ,
Вагъэ гъэщабэ. [53]


каб. Баш зыфӏадзэу
Псым хадзэж. [53]


каб. Башыпэ кӏапсэ,
Кӏапсэпэ мастэ. [53]


каб. Псы ныбэ
Ныбэкъ. [53]


каб. Пщэ псыгъуэ
Пэ кӏыхь,
Пэ кӏыхь
Ныбэф. [53]


каб. Гъэшхэкӏым
И быдэ,
Чей быдэжьым
Ибзахэ,
Кърахыжым -
Гъуэмылэ. [53]


каб. Къазшырыфэ
Псафэрей. [53]


каб. Зи бжыхьыр
Пхъафэ,
Зи тафэр хъар. [53]


каб. Шэрхъым тету
Тафэм теж,
Жэурэ лъатэу
Уэм ихьэж. [53]


каб. Щӏылъэр зыгъэгыз,
Гызу зызыӏэт. [53]


каб. Ӏунэ закъуэм
Зэкӏэрипхэ,
Зэпхыжауэ
Сэ жанитӏ. [53]


К загадкам даются ответы.

главная  |  homepage |  ana sayfa
 
 
 
 

Сайт создан в системе uCoz