главная > Черкесские (адыгейские, кабардинские) загадки

 
Адыгэ къуажэхь зыфӏэфӏхэр фыкъеблагъэ! Къуажэхьхэр къэбэрдеибзэкӏи кӏахэбзэкӏи тхащ.


зап.-ад. А зы машэм зэшыпхъуиплӏ зэдегъэ [54].


каб. А зы мащэм зэшыпхъуиплӏ зэдогъэ [54].


 
каб. Абрэмывэм зегъазэри, купрауз къыщӏокӏ.


 
зап.-ад. Абрэмыжъом зегъазэ, купраузэ къычӏэкӏы.


каб. Адакъэ кӏагуэ, мэз хэгуо.


каб. Адакъэ мыщу хьэщӏэщ кӏуэрей.


каб. Адакъэ пщӏыпщӏ,
анэ пщӏэгъуалэ.


каб. Адакъэкӏэу къэгъэшауэ пшагъуэм хэт.


каб. Адакъэкӏэу къэгъэша,
къазшырыдзэу дэбзыкӏа.


зап.-ад. Адэдае къыхэзы, адэмэзы къыхэфэ.


зап.-ад. Адрабгъукӏэ узэпырыплъымэ цые плъыжь едзыгъ.


зап.-ад. Адрамыдабз, къырымыбзэгу.


каб. Адрыщӏкӏэ лэгъуп цӏыкӏу къыщовэ.


каб. Адрыщӏым узэпрыплъмэ, цеиплъ едзащ.


каб. Адрыщӏым шыуан цӏыкӏу къыщовэ.


зап.-ад. Адырабгъукӏэ лэгъуп цӏыкӏу къыщэлъагъо [54].


каб. Ажэр бажэ зыщӏыр сыт? [53].


каб. Алэрыбгъур инщи, тхуэӏэткъым,
мывэкӏэщхъыр куэдщи, тхуэщыпкъым.


каб. Алэрыбгъу щӏыхур зи щӏыфэ телъ,
шындэ мэлыд,
зи нэр лыду щӏым хэпщ.


зап.-ад. Алырэгъур инышъ тфэӏэтырэп, мыжъуакӏэр бэшъ тфэшыпырэп [54].


зап.-ад. Амыгоу фыгу нэт, амыдэу дарие джан.


зап.-ад. Апсы рамыкӏэу кӏашъом дахьые [54].


зап.-ад. Апсыжъ ныкъо тиунашъхьэ телъ [54].


зап.-ад. Апӏырапӏын, чэубжъэпын [54].


каб. Ар и закъуэ зэи ямышх, ар хэмылъу лы ямышх [53].


каб. Ар къыщыфэм зыкъегъэпщ, ар къэфамэ, мэпщэхыж [53].


каб. Ар уимыӏэу зыри пхужымыӏэ.


зап.-ад. Арапыжъые къэлэпчъэжъые ӏус [54].


каб. Аркъэн фӏыцӏэшхуэрэ лыпцӏэ ӏыхьэшхуэрэ [53].


зап.-ад. Атэкъакӏэм фэдэу къэгъэщыгъ, къазщырыцэм фэдэу цэхэр ӏут.


зап.-ад. Атэкъакӏэу къэгъэщыгъэу пщагъом хэт [54].


зап.-ад. Атэкъэ кӏаку, мэзы хэкуу.


зап.-ад. Атэкъэ лыд, янэ пкӏэгъуалэ.


зап.-ад. Ахырэр - хы, зэпахырэр - блы [54].


зап.-ад. Ашъом фэдэу онтэгъу, гум къеонтэгъукӏ, лъэкӏэпӏэ кӏэх, гу къэгъэмэх [54].


каб. Бадзэуэгъуэм ӏэщ жьауапӏэ, къакӏуэ-накӏуэм я зекӏуапӏэ [53].


зап.-ад. Бафтӏыфыжъэу шхъонтӏэжъы кӏаку [54].


зап.-ад. Бэрэ-бэрэ мэтакъ, бэрэ-бэрэ такъэ имылъ, бэрэ чӏапӏэ щымылъ.


зап.-ад. Бгыкъунчъэ ун [54].


каб. Бгыкъуншэ унэ [54].


зап.-ад. Бгырыпхы зэжъу зэрещэкӏы, зэхифызэзэ гузэжъогъу къыреты.


зап.-ад. Бгырыпхыбгъо лӏыбгъо кӏэкӏ [54].


каб. Бгырыпхыбгъуэ, лӏыбгъуэ кӏэщӏ.


каб. Бгъэныщкӏу пэтми хэмыз,
ныбэ изи пхуэмыхъу.


каб. Бгъэтӏылъмэ, далъэ,
бгъэлъеймэ, даӏуэ.


каб. Бгъэуцӏынмэ мэбэг, бгъэтӏэпӏмэ мэхъуанэ.


зап.-ад. Бгъэуцӏынымэ мэбэгы, бгъэтӏыпӏэмэ мэцӏацӏэ.


каб. Бдзапцӏэм нэхърэ нэхъ хьэлъэщ,
фом нэхърэ нэхъ ӏэфӏщ,
уи щӏыб иплъхьэми пхуэмыхь,
бэзэрым пхьами, ямыщэху.


каб. Бжэгъу щхьэпэ ирокӏуэ, нэкӏу быртӏым [54].


каб. Бзэгу дыкъуакъуэ, ныбэгу лъакъуэ [53].


каб. Бзэгу зимыӏэу къэпсалъэ, ӏэ зимыӏэу пшынауэ [53].


зап.-ад. Бзэрабзэу бзэмыӏу.


каб. Бзу шыритху зы абгъуэ исщ [53].


каб. Блапцӏэ къарэ, къарэубыд.


зап.-ад. Блэпцӏэ къарэ, къэрэ убыт.


зап.-ад. Блыным зыщегъазэ, уахътэр къелъытэ.


каб. «Бу» зымыгъэӏу мэкъушх [54].


каб. Быдэу зэӏуащэу пщагуэм зэрещэ [53].


каб. Быдэу къратыр щабэу зытыж [53].


зап.-ад. Быдзынчъэ бынышӏу.


каб. Быдзыншэ быныфӏэ.


каб. Былымым ифэ, лӏым и фащэ.


зап.-ад. Былымым ышъу, лӏым ишъуаш.


каб. Быныр зыгъашхэу шхынылъэм дэпкӏэж [54].


зап.-ад. Быныр зыгъашхэу шхынылъэм дэпкӏэжь [54].


каб. Быныр зыгъэгуфӏэу, мафӏэр зыгъэункӏыфӏ.


зап.-ад. Быныр зыгъэгушӏоу машӏор зыгъэушӏункӏ [54].


зап.-ад. Быныр къэзыгъатхъэу пхъэмбгъу хъурай [54].


каб. Быныр къэзыгъатхъэу пхъэмбгъу хъурей [54].


зап.-ад. «Быу» зымыӏорэ мэкъушх [54].


каб. Вагъэ гъэбатэ, батэр зыгъэш [53].


каб. Вагъуэм зэпымыуэу пшэ къытрелъафэ, трелъэфыж [54].


каб. Вагъуитӏым я ку ӏуащхьэ дэтщ [54].


зап.-ад. Гыргыт бжъэтӏыжъ [54].


зап.-ад. Гощэ пӏуритӏур зэлъыпэгъу [54].


зап.-ад. Губгъом щэхьэрзэуазэ, мэзым щыхэхьэгъуай.


зап.-ад. Губгъом щылӏыхъузан, щагум къыщыкӏырагъэтхъу [54].


каб. Гуринэ, гуринэ, къэфэнкӏэ емынэ, гуринэ, гуринэ, фиинкӏэ ерыщ [53].


зап.-ад. Гурмыкъ, уеӏэн плъэкӏырэп, мэз цуным хэс, мастэу тетыр бэ, ӏуданэ зи иӏахэп [54].


зап.-ад. Гурмыкъэу къаигъэшъ ӏушъэшъэхэу мэпщэхыжьы [54].


зап.-ад. Гъэтхэ тамыгъ, псэушъхьэшӏу нэшан [54].


каб. Гъэшауэ щыс, щысу къэзыжыхь [53].


зап.-ад. Гъогу къощэ-нащэрэ лы ӏахь пщэрырэ.


зап.-ад. Гъогу напцэм лъы пцӏагъэ хэлъ.


зап.-ад. Гъогу напцэм пӏэстэ щыуан щэпӏонкӏы.


зап.-ад. Гъогу напцэм чэтэ ихыгъэ телъ.


зап.-ад. Гъогу нэпцэ уцым цы мыутыгъэ хэлъ [54].


зап.-ад. Гъогуабгъо лъынэ ӏабгъо хэлъ.


зап.-ад. Гъогум ыбгъу, цум ыбгъуитӏу.


зап.-ад. Гъуагъомэ цӏычэу, хъопскӏыр къыхихэу къэсыгъ [54].


каб. Гъуагъуэрэ цӏычэу, хъуаскӏэр къыпылъэлъу.


каб. Гъуанибл зиӏэ матэ, матэ ӏэта гуэр [53].


каб. Гъуэгу набдзэ удзым цы мыуда хэлъщ [54].


каб. Гъуэгу набдзэм джатэ иха телъщ.


каб. Гъуэгу набдзэм лъы пцӏа хэлъщ.


каб. Гъуэгу нашэкъашэрэ лы ӏыхьэ пшэрырэ.


каб. Гъуэгум и зы ӏыхьэ, ӏыхьэ къэӏэта [53].


каб. Гъукӏэм къигъэш лъэгущӏыхь гъэша [53].


зап.-ад. Гъучӏыпэр чӏыгум хэтӏагъ, гъунджэкум фэдэу мэлыды.


каб. Гъущӏ зэрыдзэ бзэгу тедзэн [53].


каб. Гъущӏ кӏапсэм ирижэ, зежэу умылъагъу [53].


каб. Гъущӏ плъа телъхьэпӏэ, гъущӏ уадэ теуапӏэ [53].


каб. Гъущӏыдзэ дзахъэ пхъэ зэпышхыкӏ [53].


каб. Гъущӏыкӏэр зи тхьэмпэ,
Бжэгъушхуэр зи кӏапэ.

Гъущӏ тхьэмпэр
Зи напэ,
Бжэгъу гъурыр
Зи кӏапэ. [53]


каб. Гъущӏынэ нэ зэв [53].


каб. Гъущӏыпэр щӏыгум хэтӏащ, гъуджэкум хуэдэу мэлыд.


каб. Дадэ жыпкӏэ кърихьэкӏ, нэмэз щӏыгъуэм зыхуеплъэкӏ [53].


каб. Дадэжь и жьакӏэ мэуфафэри псы ӏуфэм ӏутщ.


зап.-ад. Дакъэжьей гъуанибл [54].


каб. Дамитӏ зелъатэ, жыжьэ мылъэтэф [53].


зап.-ад. Дарие мэз шыбзыбэ чӏафэ [54].


зап.-ад. Даудэ - упкӏэ цуакъ, Фатӏимэт - ӏалъ, тятэ - джэдыгу, тянэ шъхьатехъо фаб [54].


каб. Дэп жьэражьэ яжьэ мыщӏ [53].


каб. Ди бжэгъущхьэ джэд хужь цӏыкӏу тесщ [54].


каб. Ди гуэн лъабжьэр щӏэзытӏыкӏ, сыт дымыщӏэм ткӏэрымыкӏ [53].


каб. Ди гуэщыжьым щызеуэ, ди ӏэщ ӏусхэм ныхэуэ [53].


каб. Ди гъунэгъу я бжэ къуагъ сыкъуэплъэри,
Нысащӏэ дахэ дэту къэслъэгъуащ.


каб. Ди унащхьэ сыдэплъеймэ, къэб хужь солъагъу [54].


каб. Ди унэ бжэщхьэӏу хьэ къарэ цӏыкӏу ӏусщ, дзакъэкъым, банэкъым, унэми цӏыху иригъэхьэкъым [54].


каб. Ди чо хьэ дзакъэрей кӏэрылъщ [54].


каб. Ди кхъуэщын тхъу изщ [54].


каб. Димыгъусэу мыхъу, ауэ зыкӏи сэбэп мыхъу [53].


зап.-ад. Дунаем лъэмыдж плъыжь тыралъхьагъ [54].


зап.-ад. Дунаем тет пстэури зыгъашхэрэр [54].


зап.-ад. Дунаем тетмэ анахь кӏахь, кондэ кӏахьым къыхэмыщ.


зап.-ад. Дунаер зыгъэнэф, псэр зыгъэфаб [54].


каб. Дунейм лъэмыж плъыжь тралъхьащ [54].


каб. Дунейм тет псори зыгъашхэр [54].


каб. Дунейм тетым я нэхъ кӏыхь, куандэ кӏыхьым къыхэмыщ.


каб. Дунейр зыгъэнэху, дунейр зыгъэхуабэ.


каб. Дунейр къекӏухьри ди унэ къокӏуэлӏэж.


каб. Дыгъэ къепс хъумэ си гъусэщ, унэ сихьэмэ мэкӏуэдыж [54].


каб. Дыгъэм зыдегъазэ, егъэзауэ къахьыж [54].


каб. Дыгъэрыгъу псырыгъущӏэ, ӏэпхъуамбипщӏ, нэ пщыкӏуз.


каб. Дыгъуэрабз убзэрей [53].


каб. Дыжьын щӏыӏуу зэролъэлъ, къилъэлъым дегъэгуфӏэ [54].


каб. Дыжьыныфэ фэ телъэлъ [53].


зап.-ад. Дыргу-дыргу, дыргу мэӏу, лӏы мэӏуишъ, лӏишъэ тет.


зап.-ад. Дыргу-дыргу, дыргу мэӏу, пчэмыӏушъ, къоджишъэ къысэти, осӏотэн.


каб. Дыхьэпӏэ бгъуфӏэ, дэкӏыпӏэ зэв [53].


каб. Джэд зыгъэхъухэм ящымыщ, ауэ джэдылкӏэ ерыщ [53].


каб. Джэду тӏысыпӏэ, тӏысыпӏэ шордакъ [53].


каб. Джэдыгу зэдзэкӏа гъэпцӏакӏуэ [54].


зап.-ад. Джэдыгу зэдзэкӏыгъэ гъэпцӏакӏу [54].


зап.-ад. Джэдыгу къэптан, губгъор къакӏуахьы, ӏуашъхьэм дэкӏуаех, кӏэим екӏокӏых, унэм къафыжьыхэшъ цы атырахы [54].


каб. Джэдыгу тедэ, тедэ ниплӏ [53].


каб. Джэрэзу яхуапэ, джэрэзу ятӏэщӏ [53].


зап.-ад. Джыбэм къекӏошъы, ӏупэм екӏошъылӏэ, лыгъэр къыредзы [54].


каб. Дзэ уз зымыщӏэу дзэ куэд зыӏут.


каб. Дзэм шэ закъуэкӏэ яхоуэ [54].


зап.-ад. Дзэмэ щэ закъокӏэ ахао [54].


зап.-ад. Ежь гъучӏ закӏ, чӏым хэтӏагъ, чӏыр етхъу, етӏы, гъунджэм фэдэу мэлыды.


зап.-ад. Ежьэмэ блэгъожъ, къыгъэзэжьымэ къэрабгъ [54].


каб. Езым хуэдиз бдзапцӏэ зыӏэт.


каб. Езыр гъущӏ защӏэщ, щӏым хэтӏащ, щӏыр етхъу, етӏ, гъуджэм хуэдэу мэлыд.


каб. "Ей" жызымыӏэ вакӏуэ.


зап.-ад. "Ей" зымыӏорэ жъонакӏу.


каб. Емынэ нэф, щӏы гъэуфэрэкӏ.


зап.-ад. Емынэ нэшъу, чӏы гъэушъорэкӏ.


зап.-ад. Емыоу пыир еукӏы, имыкӏэу шыхэр къырефы, къыфэмыкӏуахьрэр егощы [54].


зап.-ад. Ептымэ къыуеты, къыуитырэр бэрчэт [54].


зап.-ад. Ептырэр къыуетыжьы.


зап.-ад. Ептырэр къыуитыжьырэп [54].


каб. Жану ялъырей,
Пхъашэ кӏуэхэм здахьырей.


каб. Жаӏэ псори зэхэзыхыу зыри жызымыӏэжыф [53].


зап.-ад. Жэм къыдэкӏы, цӏыфым ыгу рехы [54].


каб. Жэщ уэздыгъэ, губгъуэр зыгъэдахэ.


каб. Жэщи махуи гъавэр ешхыр, ауэ шхэхукӏи нэхъ цӏыкӏу мэхъур [53].


каб. Жэщи махуи емызэш, зэш зымыщӏэ ди вакӏуэш [53].


каб. Жэщи махуи макӏуэ,
Зыщӏыпӏи мыкӏуэу дунейр къекӏухь.


каб. Жэщкӏэ жьэгъуашхэ, махуэм шэ пэгун [53].


каб. Жэщкӏэ щакӏуэ щабэрыкӏуэ [53].


каб. Жэщкӏэрэ къонэху, укӏуэмэ къокӏуэ, ужэмэ къыбдожэ [54].


каб. Жэщкӏэрэ цӏыхур егъафӏэ, махуэкӏэрэ зигъэфӏэжу щытщ [54].


каб. Жэщыр хъуамэ лъэтэрей, жейуэ хэлъхэм щыхьэрей [53].


каб. Жейр къэзыгъэуш, къэушар зыгъэпӏащӏэ [53].


каб. Жыг дакъэкъым, пхъэ къэбкъым, зегъэкъри щылъщ [54].


каб. Жыг лъабжьэм егъу, гъущӏыдзэ гъур [53].


каб. Жыгым фӏэдза кхъузанэ, жьым зэрихьэ ӏуданэ [53].


каб. Жыгыщхьэ матэ, тырхэ я тахътэ [53].


каб. Жыгыщхьэм къырабз, бзэмыӏум къыхуахь.


каб. Жыжьэрыплъэкӏэ пщӏэгъуалэ, къэблэгъэжмэ дакъэжь.


каб. Жыжьэу щыту унэм йобакъуэ [54].


каб. Жырым и быдэр зи бгъэгу, бийм и быдапӏэр зи гъуэгу [53].


зап.-ад. Жъышъхьал, псышъхьал, мэшӏошъхьал,
ӏупэф ефэкӏ.


зап.-ад. Жъогъуитӏумэ азыфагу ӏуашъхьэ дэт [54].


зап.-ад. Жъонакӏоп, гъукӏэп, пхъашӏэп, ау чылэм апэрэ ӏофышӏэу дэт [54].


зап.-ад. Жъуагъом зэпымыоу пщэ къытырелъашъо, тырелъэшъужьы [54].


каб. Жьэм къыдокӏ, цӏыхум и гу ирех [54].


каб. Жьырытэджу пасэу къаджэ, сабий цӏыкӏухэм яхуэбзаджэ [53].


каб. Зэ и унэм къыщӏэкӏамэ абы зэи щӏэмыхьэж [53].


каб. Зэ пшэр мэхъу, зэ уэд мэхъу, макъкӏэ унэр егъэхъей [54].


зап.-ад. Зэ пщэры мэхъу, зэ оды мэхъу, макъэкӏэ унэ егъэхъые [54].


каб. Зэи зи пащӏэр зымыупс, ӏупскӏэ зи напэр зылъэщӏ [53].


каб. Зэкъуэшитху докӏуейри, быртӏым цӏыкӏу къапӏытӏ.


зап.-ад. Зэкӏэ рэбланэ, унэ блыным едзыгъ.


зап.-ад. Зэкӏэрэублэблы бгырым едзыгъ.


каб. Зэпаупщӏу ящэ, къаупцӏыхьу яд [53].


каб. Зэрымылъагъу зэгъунэгъуитӏ [53].


зап.-ад. Зэшиплӏ зэлъэкӏо зэпыт, зэкӏэхьанхэ алъэкӏырэп [54].


зап.-ад. Зэшипшӏымэ джэдыгуитӏу ащыгъ [54].


каб. Зэшипщӏым джэдыгуитӏ ящыгъщ [54].


зап.-ад. Зэшитӏумэ зы гъогу азыфагу, зым зыр ылъэгъужьырэп [54].


каб. Зэшитӏым зы гъуэгу я зэхуакущ, зым зыр илъагъужкъым [54].


зап.-ад. Зэшищ псыхъом кӏуагъэ: тӏумэ загъэпкӏы, ящэнэрэр яплъышъ нэпкъым телъ [54].


зап.-ад. Зэшхэр зэрылъым къелъэлъых, чӏым хафэхэмэ шхъонтӏабзэу къэкӏых.


каб. Зэшхэр зэрылъым къолъэлъ, щӏым хэхуэмэ щхъуэнтӏабзэу къокӏ.


зап.-ад. Зэшыпхъуиплӏ зэлъэгуӏэ, зэлъынэсырэп [54].


каб. Зэшыпхъуитӏыу зэлъэпагъыу илъ.


каб. Здэкӏуэу зыри къыздимыкӏыж [54].


зап.-ад. Зегъэкӏэракӏэ хьакӏэмэ апэгъокӏы [54].


каб. Зекӏуи зежи зезыгъакӏуэу, езыр земыкӏуэф [53].


зап.-ад. Зепхьанкӏэ тынч, плъытэнкӏэ гугъу [54].


каб. Зепхьэнкӏэ тынш, убжынкӏэ гугъу [54].


каб. Зи бын псори дзыгъуащэ [54].


каб. Зи вагъэ хужь, зи жылапхъэ фӏыцӏэ [54].


каб. Зи гупэкӏэ дыд цӏыкӏу, зи щӏыӏу цей фӏыцӏэ, зи щӏагъ чэсей хужь.


зап.-ад. Зи зымыӏыгъэу сурэт зышӏын зылъэкӏрэ [54].


каб. Зи кур бахъэм – зи щхьэр хъей [53].


зап.-ад. Зи къыуиӏорэп, укӏомэ макӏо, учъэмэ мачъэ [54].


каб. Зи кӏапэм укъеӏэм къэзыжыхь, ауэ унэм щӏэмыжыф [53].


каб. Зи кӏапэр кӏыхь, зи дзапэр щхъухь [53].


каб. Зи лъэбжьанэр жаныбзэ, зи пащӏэкӏэр цӏырхъыбзэ [53].


каб. Зи пэ папцӏэ, зи кӏэ гъуанэ [54].


каб. Зи пэр зекӏуэ, зи лъэр мыкӏуэ [53].


каб. Зи пэр щимэ, зи кӏэр щӏэп [53].


каб. Зи пэр ӏэдэ, зи щхьэр уадэ [53].


каб. Зи унэр зыкъутэу дунейм къытехутэ [53].


каб. Зи унэр кӏыфӏ, зи ӏусыр фо [53].


каб. Зи фэр телъу ягъавэ, фэр темылъу ягъажьэ [53].


каб. Зи щхьэр гъурыджэ, зи дзэр щхъухь бзаджэ [53].


зап.-ад. Зибын пстэури цыгъуашэ [54].


зап.-ад. Зигъугъэ нахьи зицӏынэ.


зап.-ад. Зижъуагъэ фыжьы, зичылапхъэ шӏуцӏэ [54].


каб. Зикӏэ дыкъуакъуэу бгыкъур зиунапӏэ.


каб. Зи кур мафӏэ,
Зи лъэр джафэ.


каб. Зи къуэпс дуней псом лъэӏэс [54].


каб. Зи тепӏэныр техьэ-текӏ, ауэ зи пӏэм зэи къимыкӏ [53].


каб. Зи щӏагъ бзухэр щызелъатэ, зи щыгу зежэр телъэтыкӏ [53].


каб. Зил ӏэфӏыу зифӏ шыпсыр.


зап.-ад. Зилы нахьри зылэпс.


каб. Зипэ гъущӏ, зищӏэ пхъэмбгъу, зызыгъэпщ, зызыгъэщхъ, фӏыцӏэр плъыжьыу ӏузылыкӏ.


каб. Зипкъ щӏым щӏэлъу, зи щхьэц дунейм телъ.


каб. Зи дамэхэр зыгъэуфафэу зипкъ изымычыф къуанщӏэ.


каб. Зищхьэ гъуаплъэ зилъэ цӏу.


каб. Зищхьэ щӏым щӏэлъу зипкъ дунейм тет.


каб. Зищхьэр пхъэ кӏапэ
Блыным кӏэращӏэ,
Пэш гъэщӏэращӏэ.


каб. Зи нэр къэмыплъэ, мыплъэу лъэтэф [53].


каб. Зи ныбэм мафӏэр щыджэгу, уэгум щыджэгур зи губжь [53].


каб. Зищхьэр пхъэ кӏапэ
Зи пэр гъущӏ папцӏэ.


каб. Зи щхьэ матэ, зи кӏэ топ [54].


каб. Зи щхьэр хъуаскӏэ, зи кӏэр ласкӏэ [53].


зап.-ад. Зищыпэлъэгъу гуих.


каб. Зы жыгым къудамэ пщыкӏутӏ гуэтщ, къудамэ пэбж тхьэмпэ щэщӏ пытщ, тхьэмпэм я зы щӏэлъэныкъуэр хужьщ, я зы щӏэлъэныкъуэр фӏыцӏэщ [54].


каб. Зы къамышы сиӏэщи сыриуэфыркъым.


зап.-ад. Зы къамыщ сиӏэшъ сырыошъурэп.


зап.-ад. Зы цу ыуасэп бынуасэ еӏэты [54].


зап.-ад. Зы чъыгым къутэмэ пшӏыкӏутӏу гот, къутамэ пэпчъ тхьэпэ щэкӏ пыт, тхьапэхэм азыкӏэлъэныкъор фыжьы, азыкӏэлъэныкъор шӏуцӏэ [54].


зап.-ад. Зы чӏыпӏэ итэу зэкӏэмэ анэсы [54].


зап.-ад. Зы шы сиӏэшъ сытеӏыстэшъурэп [54].


зап.-ад. Зыбжъэ тыгъэрыгъэгъоу, зыкӏэ мыгъоӏус, хьадэӏус хамылъхь [54].


зап.-ад. Зыгупэкӏэ дыды цӏыкӏу, зыкӏыӏу цые шӏуцӏэ, зычӏэгъ чэсэй фыжь.


зап.-ад. Зыдакӏохэу зи къыздэмыкӏыжьрэр [54].


каб. Зызыгъэпщ пщэ пцӏанэ [53].


каб. Зызыгъэщӏэращӏэу хьэщӏэм жэуап езыт.


зап.-ад. Зызымыгъазэу мэзым чӏэкӏрэр.


зап.-ад. Зыкъопс дунэе псаум лъыӏэсрэр [54].


зап.-ад. Зыкӏэ зылъэшъоу зышъо зипый [54].


зап.-ад. Зыкӏэ памычэу шэщым чӏэмыхьэрэр [54].


зап.-ад. Зыкӏэ тӏаркъоу бгыкъур зиунапӏэ.


зап.-ад. Зыкӏоцӏ гъушъэу, зышъо дышъэу, зэптырэр къыозытыжьрэ, жъгъау ыӏоу ӏупхырэ [54].


зап.-ад. Зыл зыкӏоцӏэу къупшъхьэр зыкӏышъор [54].


зап.-ад. Зыл ӏэшӏоу зишӏу щыпсыр.


зап.-ад. Зымакъэ пщыналъэу, зылъакъо кӏэраорэр.


зап.-ад. Зыми ымыуасэу бынуасэ зышхырэр [54].


зап.-ад. Зыпэ гъучӏы, зычӏэ пхъэмбгъу, зызыгъэпщ, зызыгъэшъхъ, шӏуцӏэр плъыжьэу ӏузылыкӏ.


зап.-ад. Зыпэ папцӏэ зыкӏэ гъуанэ [54].


зап.-ад. Зыпкъэ чӏым чӏэлъэу, зышъхьац дунаем телъ.


зап.-ад. Зыр зым фэмыд, бэщ утыкӏэ къахьыжьы.


каб. Зыр мажэ, зыр мэжей, зыр мэджэгу [54].


зап.-ад. Зыр мачъэ, зыр мэчъые, зыр мэджэгу [54].


каб. Зыри зымыӏыгъыу сурэт зыщӏыф [54].


каб. Зыри къыбжиӏэкъым, укӏуэмэ макӏуэ, ужэмэ мажэ [54].


зап.-ад. Зытамэхэр зыгъэушъуашъоу зыпкъ изымычышъурэ къуанчӏ.


зап.-ад. Зытӏэкӏырэр мэгъы.


каб. Зытӏэщӏыр магъ.


каб. Зыш сиӏэщи сытетӏысхьэфыркъым [54].


зап.-ад. Зышъхьэ гъуаплъэ зылъэ цӏыурэ.


зап.-ад. Зышъхьэ матэ, зыкӏэ ӏэгуау [54].


зап.-ад. Зышъхьэ пхъэӏэшэкӏ, зыкӏэ кутанщэрыхъ.


зап.-ад. Зышъхьэ чӏым чӏэлъэу зыпкъ дунаим тет.


зап.-ад. Зыӏу-зыпчъ зыпчъэ закъу [54].


каб. И гур псынщӏэщ,
Ӏукӏмэ ирехьэжьэ.


каб. И кӏэ зылъэфу и фэ зи бий [54].


каб. И лъэ кӏэщӏщ, и щӏыб бгъуэщ, бгъунжу щылъщ, лышхуэ телъщ [54].


каб. И пэр кӏыхьщ,
И пкъыр инщ,
И щхьэр ӏейщ.


каб. И пӏэ иту псоми нэс [54].


каб. И пӏэм имызагъэ, удын зыхэзагъэ [53].


каб. И фэр фӏыцӏэщ,
И цӏэр ӏейщ,
И шэр ӏэфӏщ.


каб. И щхьэр матэрэ и бгыр дахэу.


каб. И щхьэр пкъутэмэ дыжьын къокӏ, дыжьыныр пкъутэмэ дыщэ къокӏ [54].


каб. Иадэ хьэдрыхэ мащэщ, икъуэ шейтӏан узщ.


зап.-ад. Игъэкӏуат-екӏотӏылӏ [54].


зап.-ад. Игъогу гъучӏы, жьым фэдэу мэзекӏо, боу зэрещэ, пстэуми анэсы.


каб. Илъмэ псынщӏэщ, нэщӏмэ хьэлъэщ.


каб. Ирамыпэсу ираупсей.


зап.-ад. Кокӏым ебзабзэ зигъэгубзыгъэу макъэ ешъы [54].


каб. Куэбжэр зыгъэбыдэу быдэу зэрыӏыгъ [53].


каб. Кхъухьым кърадз щхьэкӏэ, хыфӏамыдзэжыпэ [53].


каб. Къаз щемыс щӏыгупс [53].


каб. Къакъэм я ӏэтащхьэ, щхьэ ӏэтауэ къэзыкӏухь [53].


зап.-ад. Къарышъопс псым къыхэкӏы.


зап.-ад. Къау-къау лъэрыгъ чылэр къэзычъыхь.


каб. Къэпым щилъым мэщащэ, ӏэнлъэм щилъым мэщатэ [53].


зап.-ад. Къэцгъонэ шъхьэфэлажь, къылэжьырэр къызыӏах.


каб. Къебэ-небэр зи гъуэлъыпӏэ, зи гъуэлъыпӏэри зи шхапӏэ [53].


зап.-ад. Къыбдэмыгущыӏэу зыуегъэлъэгъу [54].


зап.-ад. Къырым къикӏи лъэкъо кӏэу, тиунэ къихьи бгъэгу, ыбгъэгу сеплъи хъырахъишъ.


зап.-ад. Къырым къырахы, тиунашъхьэ къыпалъ [54].


зап.-ад. Къытелъэразэшъ чэрэзэу къашъо [54].


каб. Къыхуахьыр зи хьэлъэ, яхьыжыр зи псынщӏэ [53].


зап.-ад. Къоджэхь-къоджэшх, амышхын тыгъужъ.


зап.-ад. Къопиплӏ, плӏэмый, зыӏу, зыпчъэ закъу [54].


зап.-ад. Къопиплӏ, плӏэмый, цӏыфмэ афэлажьэ, лӏэжьэкӏошӏу [54].


зап.-ад. Къопцӏэ нэпцӏэ пэкӏыжь, ухахьэмэ мэтхытхы, зигъонэмысэу ыпсэ хахы.


каб. Къу зимыӏэ пэгун цӏыкӏу [53].


каб. Къуажэхь-къуажэшх, ямышхын дыгъужь.


каб. Къуакӏэм удэмыхьэу къуакӏэм удэзыш [53].


зап.-ад. Къупшъхьэ къызыхэмыкӏ, лъы къызыкӏэмычъ.


каб. Къупщхьэ къызыхэмыкӏ, лъы къызыщӏэмыж.


зап.-ад. Къушъхьи, шъофи, мэзи джэдыгу фабэр щыгъэу ащэхъу, къыгъэзэжьымэ къакъырэм чӏэс [54].


зап.-ад. Кӏай лъэдэкъэф, орыф дышъэ чъыг.


каб. Кӏапсэ псыгъуэ щхьэгъуритӏ, зыр мэпсалъэ, зыр мэдаӏуэ [53].


каб. Кӏапсэшхуэкӏэ къыраш, уэщышхуэкӏэ якъутэ.


каб. Кӏэ бэлацэ дыгъуэрей, ди джэдкъазхэм теуэрей [53].


зап.-ад. Кӏэбылац къачъи, былэцэжъ ыпхъуати, лъагъор ричъи, пхъэкъутэмкӏэ сылъыуи, пытэм ечъэжьэжьыгъ [54].


зап.-ад. Кӏэпсэ пэкъишъ, лэгъунэ шъхьашъий.


зап.-ад. Кӏэпсэ ӏэкӏэпишъ,
лэгъунэшъый.


зап.-ад. Кӏэпсэшхокӏэ къыращы, ощышхокӏэ акъутэ.


каб. Кӏей лъэдэкъэху, уэрыху дыщэ жыг.


зап.-ад. Кӏыбыбгъу, дыргъужъыгъо пэкӏыхь [54].


зап.-ад. Кӏыкӏ-кӏыкӏ хьакуаку, зэрамыку лэгъун [54].


зап.-ад. Кӏымафэм зефапэ, гъэмафэм зетӏэкӏыжьы [54].


каб. Кӏытэ, кӏытэ кӏытэрей, куэдрэ щытым къэвэрей [53].


зап.-ад. Кӏыщ цӏыкӏу сэпалъ [54].


каб. Кӏуэм дэкӏуатэ, щытым пэплъэ, плъэм илъагъу [53].


каб. Лыр зи кӏуэцӏу къупщхьэр зи щӏыфэ [54].


каб. Лъагъуэ зымыщӏу щӏылъэм щызекӏуэ [53].


зап.-ад. Лъакъо зыкӏэмыт лъэмыдж [54].


каб. Лъакъуэ гъурищ, гъурищ щхьэ щимэ [53].


каб. Лъакъуэ зелъафэ, удз къелъэфэкӏ [53].


каб. Лъакъуэ зыщӏэмыт лъэмыж [54].


каб. Лъакъуэ щӏэмыту къэтэдж [53].


каб. Лъакъуиплӏкӏэ зекӏуэ, дамитӏкӏэ лъатэ [53].


зап.-ад. Лъэкӏэпӏэ кӏыхь, нэм ипшысэ изых [54].


каб. Лъэмакъыншэу къэзыкӏухь, хьэщӏэ къихьэмэ мытэдж, тэджми умыгъуэт [54].


зап.-ад. Лъэмэкъэнчъэу къэзыкӏухь, хьакӏэ къихьэмэ мытэдж, тэджыми умыгъот [54].


каб. Лъэнкӏапӏэ щӏэх, нэм и псэр ӏузых.


каб. Лъэпкъым и щӏыпӏэ, щӏыпӏэм и лъапӏэ [53].


каб. Лъэуэ-пкӏэуэ къэзыжыхь, зи шыр цӏыкӏур жыпкӏэ зыхь [53].


каб. Лӏыжь цӏыкӏу шыгъубэшх.


зап.-ад. Лӏыжъ цӏыкӏу, щыгъу бэшх.


зап.-ад. Лӏыжъым иунашъхьэ дышъэ бэщ телъ [54].


каб. Лӏыжьым и унащхьэ дыщэ баш телъщ [54].


каб. Лӏым я фащэ, шым я унэ [54].


зап.-ад. Лӏымэ яшъуаш, шымэ яун [54].


каб. Мажьэ зезыхьэ, щхьэц зытемыт [53].


зап.-ад. Мазэм фэдэу хъурэябз, бзэгоу иӏэр дэгъэ закӏ, чӏым къыхэпшымэ тыгъэм лъэплъэ.


каб. Мазэм хуэдэу хъуреибзэ, бзэгуу иӏэр дагъэ защӏэ, щӏым къыхэпщмэ дыгъэ къелъыхъуэ.


зап.-ад. Мафэм къелъэехы, чэщым мэлъэежьы.


зап.-ад. Мафэрэ зеушъэфы, чэщырэ мэкъуртэ.


зап.-ад. Мафэрэ лы из, чэщырэ нэкӏы [54].


каб. Мафӏэ ныбэ псы ныбэф [53].


каб. Мафӏэ ныбэ, чырбыш блын [53].


каб. Мафӏэ щӏэмылъу къэкъуалъэ [53].


каб. Мафӏэм искъым, псым етхьэлэ [54].


каб. Мафӏэм пэрыхьэ, дэп къезыхьэкӏ [53].


каб. Махуэ къэскӏэ зыхэщӏу илъэсыщӏэм хыфӏадзэж [53].


каб. Махуэ псом къекӏухь, пщыхьэщхьэ хъумэ бжэ къуагъым къуогъуэлъхьэж [54].


каб. Махуэм зыри зыхуэмей, жэщкӏэ псори дызыхуей [53].


каб. Махуэм лы изщ, жэщым нэщӏщ [54].


каб. Махуэм пэрытенэ, жэщым абгъуэринэ [53].


зап.-ад. Махъушэм тесэу макӏо.
Упӏапӏ, ушъуашъу, теушъошъухь.


зап.-ад. Машӏом ыстырэп, псым етхьалэ [54].


зап.-ад. Мэ мышӏэ тыгъуакӏу [54].


каб. Мэжэщӏалӏэу гъащӏэр зыхь, щынэр мэлыхъуэм фӏэзыхь [53].


зап.-ад. Мэз чӏэгъ мамыхъу, шабыпхъу тырыц [54].


каб. Мэзым и лэжьакӏуэ, дохутыр ӏэкӏуэлъакӏуэ [53].


зап.-ад. Мэзым къыхэкӏы, къуракӏэ ешыпы.


каб. Мэзым къыхокӏ, къуракӏэ ещып.


зап.-ад. Мэзышхо ычӏэгъ мэлыды [54].


каб. Мэзышхуэ и щӏагъ мэз цӏыкӏу,
Мэз цӏыкӏу и щӏагъ лыд,
Лыд и щӏагъыж пыф,
Пыф и щӏагъ щӏам,
Щӏам и щӏагъ щӏапӏ,
Щӏапӏ и щӏагъ ӏуащхьэ.


каб. Мэзышхуэ и щӏагъ мэлыд [54].


зап.-ад. Мэкъэшхо пэӏукӏы, кӏэракӏэу ӏугъошхо пэутысыкӏ, жьым фэдэу зэблырегъэхы.


зап.-ад. Мэкӏэ ӏазэ шъхьаем хьэп,
тамэ иӏ шъхьаем бгъэп.


зап.-ад. Мэкӏо зэпыт хьалъэбэкъу щиз ыкӏурэп [54].


зап.-ад. Мэл кӏэпэ еш, мэз къэушъхь [54].


зап.-ад. Мэл фыжьыбэ псы ешъо [54].


каб. Мэл хужьыбэ псы йофэ [54].


каб. Мэлым и щӏыфэ,
Фащэм и хуабэ.


зап.-ад. Мэфэ реным къекӏухьэ, пчыхьэ хъумэ пчъэкъуахэм къогъолъхьажьы [54].


каб. Миным я унэ, унэбжэ закъуэ [53].


каб. Мыгъэжьауэ тхъурыжьитӏ [53].


каб. Мылыр зи джэгупӏэ, уэсыр зи джэлапӏэ [53].


каб. Мыӏэфӏ-мыдыдж, джэдлыбжьэр гурыхь зыщӏ.


зап.-ад. Мыӏэшӏу-мыдыдж, чэтлыбжьэр гуахьы зышӏ.


зап.-ад. Нанэ ышӏыгъэ имыкӏ, татэ ышӏыгъэ къимыхь [54].


зап.-ад. Нахьыбэ къипх къэс нахь ин мэхъу [54].


зап.-ад. Нэ цӏыкӏу, пэ цӏыкӏу,
джэдыгу цӏыкӏу зыщыгъ.


зап.-ад. Нэкӏымэ онтэгъу, илъымэ псынкӏэ [54].


зап.-ад. Нэкӏуратӏыжъ шӏахьыгъэ тес.


зап.-ад. Нэрынэ-нэрын нэрынэ щэкӏ.


зап.-ад. Нэтыжъые лы из.


зап.-ад. Нэтыжъые пхъэжъые шып [54].


зап.-ад. Нэтӏэрыдз лъэрыдзын, уео пэтми мыуз.


зап.-ад. Нэф ошъыфэ ухъумакӏо, ымакъэ укъегъэущы [54].


зап.-ад. Нэфынэми шӏункӏыми ащымыохъу [54].


каб. Нэхуми кӏыфӏми щымыуэхъу [54].


каб. Нэхъыбэ къипх къэс нэхъ ин мэхъу [54].


каб. Нэхъыжьыфӏ и псалъэ, ӏэнэм къыщапсэлъ [53].


зап.-ад. Непи нычэпи макӏо, унэпӏэ щиз ыкӏурэп [54].


зап.-ад. Них, пищ, шъхьищ, кӏэзакъо, лъэкъуий.


каб. Ныбэиуэ зеуэрей, шыдыжь уэдхэм теуэрей [53].


зап.-ад. Ныо цӏыкӏу хэтэджы.


зап.-ад. Нысэкӏабэмэ бын ахехы хэхьажьы.


зап.-ад. Одэ дые къыхэзы, одэ мэзы къыхэфэ.


зап.-ад. Орэдыӏуалэ чэу фыжь дэт [54].


зап.-ад. Ошъо чэпэплъ, шъо плъыжь ӏэбгъу [54].


зап.-ад. Ошъогум дышъэ хъурджэнэ чӏынэ къещы [54].


зап.-ад. Ощ нахьи нахь кӏыхь, сэщ нахьи нахь кӏыхь, ашъо кӏыхь телъ.


зап.-ад. Ощ нахьи нахь чъэр, сэщ нахьи нахь чъэр, удежьагъэкӏи удэчъэшъущтэп [54].


каб. Плъыжь, ӏэфӏ, мэ ӏэфӏ пех, лъахъшэу, щӏыгум пэблагъэу къокӏ [54].


зап.-ад. Плъыжьы, ӏэшӏу, мэӏэшӏу пехы, лъхъанчэу, чӏыгум пэблагъэу къэкӏы [54].


зап.-ад. Плӏыри зэдачъэ, зи къатечъырэп.


каб. Плӏыри зэдожэ, зыри къатежыркъым.


каб. Псэлъэкӏэ зымыщӏэ, зэманыр къэзыщӏэ [53].


зап.-ад. Псэу кӏорэр къегъэуцу [54].


каб. Псэури иробланэ, унэ блыным едзащ.


каб. Псэущхьэ щхьэ гъуанэ [53].


каб. Псы жэм и щхьэтепӏэ, щхьэтепӏэ ӏэта [53].


каб. Псы щӏамыкӏэу къахуэкӏ, кӏыхь зэрыхъуу пагъэкӏ [53].


каб. Псы щӏыӏэ мащэ, мащэ ӏэрыщӏ [53].


каб. Псы ӏуфитӏыр зэпызыщӏэ, ӏуэхутхьэбзэшхуэ къытхуэзыщӏэ [53].


каб. Псыдзэм кърихуэкӏ, и пӏэм зэи къимыкӏ [53].


зап.-ад. Псым алырэгъу теубгъуагъ [54].


каб. Псым и къару, къару нэхунэ [53].


каб. Псым къыхах, псым хохьэж [54].


зап.-ад. Псым къыхахы, псым хэхьажьы [54].


зап.-ад. Псым хафэмэ зэпкъырэзы, уашъом къефэхмэ къутэрэп.


каб. Псым хэкӏуадэ ӏэфӏ мыкӏуэд [53].


каб. Псым хэхуэмэ зэпкъыроху, уафэм къехуэхмэ къутэркъым.


каб. Псынитӏ зэхуаку, зэхуаку ӏэта [53].


каб. Псыхэмыкӏ кӏэфӏей.


зап.-ад. Псыхэмыкӏ кӏэшӏой.


зап.-ад. Псыхъом адырабгъукӏэ цые плъыжь идзагъ [54].


каб. Псыхъуэм адрыщӏкӏэ цей плъыжь идзащ [54].


каб. Пхъэ зэгуэдзэ блын едзын [53].


каб. Пхъэ зэпыдзэ псы тедзэн [53].


зап.-ад. Пхъэткӏуткӏу, пхъэткӏопс, пхъэпсыдачъэ, псыдэгъэх [54].


зап.-ад. Пцашӏом нахьи нахь хьылъ, шъоум нахьи нахь ӏэшӏу, уакӏыб иплъхьэми пфэмыхь, бэдзэр пхьыми амыщэф [54].


зап.-ад. Пчэгъу шъхьэпэ рыкӏу, нэкӏу быратӏ [54].


зап.-ад. Пчэдыжьым лъэкъуиплӏ, щэджагъом лъэкъуитӏу, пчыхьэм лъэкъуищ [54].


зап.-ад. Пчэн шъхьапэф, хэгъэгу фар [54].


зап.-ад. Пчъишъэ хэлъ нахь мышӏэми дэхьапӏэу зы нахь иӏэп.


каб. Пщэдджыжьым лъакъуиплӏ, шэджагъуэм лъакъуитӏ, пщыхьэщхьэм лъакъуищ [54].


каб. Пщӏэ щӏату паупщӏ, паупщӏамэ хыфӏадзэж [53].


каб. Пщӏэгъуалэ щӏыб, щӏыбагъ тӏысыпӏэ [53].


зап.-ад. Пшызэ адырабгъу пчэгъу лъапэ щеупсы [54].


зап.-ад. Рампэс-раусэй [54].


каб. Сабэщыпыр къезыхуэкӏ, жэщкӏэ нэхур къызыхэкӏ [53].


каб. Сэ си гъусэу къекӏухьыр, сэ си гъусэу къежыхьыр, ауэ мыныбжьэгъу, икӏи мыжагъуэгъу [53].


зап.-ад. Сэ чъыгым сеуӏу, хьамлыухэр къыхэсэщы.


зап.-ад. Сэкӏо-сэкӏо, сиуж мэкӏоды.


зап.-ад. Сэкӏо-сэкӏо, уж фэсшӏырэп, сэбзы-сэбзы, лъы къикӏырэп [54].


каб. Сэшхуэжьитӏыр зи натӏэ, натӏэрыуэу зэуэрей [53].


зап.-ад. Сеплъымэ, нэджы, седжэмэ, къуй [54].


каб. Си пщӏэгъуалэ лъапэрисэм псыщхьэр щтамэ сышэсынщ [53].


зап.-ад. Сипсаушъхьи сихьэдашъхьи утын хьылъэр стемыкӏ [54].


каб. Сокӏуэ-сокӏуэ, си ужь мэкӏуэд.


зап.-ад. Сыкӏомэ, мэкӏуатэ, сыщытмэ, мэдаӏо [54].


каб. Сыкӏуэмэ, мэкӏуатэ, сыщытмэ, мэдаӏуэ [54].


каб. Сыт ептами лъаӏуэ, зи лъэӏуэным кӏэ имыӏэ [53].


зап.-ад. Сыхьат мыгъэпс нахь мышӏэми игъом зэкӏэ къегъэущы.


зап.-ад. Тамэ иӏ, ау быбырэп, лъакъо иӏэп, ау укӏэхьащтэп.


зап.-ад. Тэ блэгъитӏу тиӏ: зым тегъашхэ, адрэм щагур къеухъумэ [54].


зап.-ад. Тэкъэжъые гъонибл [54].


зап.-ад. Тэтэжъ ыжакӏэ мэушъуашъошъ псыӏушъом ӏут.


зап.-ад. Теурыкӏо елъэкӏон.


зап.-ад. Тикон цӏыкӏу лы из [54].


зап.-ад. Тикъошын тхъу из [54].


зап.-ад. Тикӏашъо дышъэ бэщ телъ [54].


зап.-ад. Типчэгъушъхьэ чэт фыжь цӏыкӏу тес [54].


зап.-ад. Тиунашъхьэ сыдэплъыемэ, къэб фыжь сэлъэгъу [54].


зап.-ад. Тиунэкӏыбы нысакӏэ къот [54].


зап.-ад. Тиунэпчъэӏу хьэ къэрэ цӏыкӏу ӏус, цакъэрэп, хьакъурэп, унэми цӏыф ригъахьэрэп [54].


зап.-ад. Тихьэгъожъ зэрыгъуалъхьэрэм уц къикӏэжьырэп [54].


зап.-ад. Тичэу лъапсэ лы ӏашкӏэ илъ.


зап.-ад. Тичэу хьэцэкъалэ кӏэрылъ [54].


каб. Тхьэм и тыгъэу хъумэн хуей. Пфӏэкӏуэдамэ, гъуэтыгъуей [53].


каб. Тхьэмпэу зэгуэлъ, акъыл зыхэлъ [53].


зап.-ад. Тыбгъэ пхъэӏаплӏ кӏэрылъ [54].


зап.-ад. Тыгъэ къепсы хъумэ сигъусэ, унэ сихьэмэ мэкӏодыжьы [54].


зап.-ад. Тыгъэм зыдегъазэ, егъэзыгъэу къахьыжьы [54].


зап.-ад. Тыгъэрыгъу, псырыгъукӏ, ӏэхъомбипшӏ, нэ пшӏыкӏуз.


зап.-ад. Тыжьын кӏыӏоу зэрэлъэлъ, къилъэлъырэм тегъэгушӏо [54].


каб. Тыр щхьэматэ нэ топырэ [53].


каб. Тырым и унэ, унэ ӏэта [53].


зап.-ад. Тятэ ефы, тянэ еи [54].


зап.-ад. Тятэ ипӏэшъхьагъы тхъужъэ щыхьэ чӏэлъ [54].


каб. Тӏысыпӏэ лъатэ, лъатэ епха [53].


зап.-ад. Уарзэкъор чэрэз, чэрэзыкъор нэтӏэбгъожъ [54].


каб. Уафэгум дыщэ кӏанэ къощ [54].


зап.-ад. Уашъом щыкъэрэ-къар, чӏылъэм щыкъэрэгъул, пхъэжъые шып [54].


каб. Уэнжакъыщхьэр зи тӏысыпӏэ, хадэ кӏыфӏыр зи щакӏуапӏэ [53].


каб. Уэр нэхъи нэхъ жэр, сэр нэхъи нэхъ жэр, удежьакӏи удэжэфынукъым [54].


каб. Уэр нэхърэ нэхъ кӏыхь, сэр нэхърэ нэхъ кӏыхь, афэ кӏыхь телъ.


каб. Уэрэд жыӏэрей чо хужь дэтщ [54].


зап.-ад. Уды шӏуцӏэ пэдыд, одыжъые тхьамыкӏ, тхьамыкӏэм зыхесэ, осэпс къехымэ мэмэхы, хьэхыныгъом мэятэ, мэкъуоныгъом мэтэджы.


каб. Удыжь цӏыкӏум хъы зэӏуещэ, хъы зэӏуещэри мэщакӏуэ [53].


каб. Удз гъэгъахэм телъэтыхь, унэм ӏэфӏыкӏэ къэзыхь [53].


каб. Удзым игъэдзагуэ, пшахъуэм игъэжан [53].


каб. Удзыр зыгъэджалэ, джалэр езыдзэкӏ [53].


каб. Уеплъмэ къоплъыж.


зап.-ад. Уеплъымэ, къыоплъыжьы [54].


зап.-ад. Уеплъымэ, гъундж, уеджэмэ дэгу [54].


каб. Уеуэкӏи, мыгъынанэ, псым хэбдзэкӏи, щӏимыгъанэ [53].


каб. Уеуэм зежэ, мыжэм жей [53].


каб. Уеуэм къафэ, къафэм ву [53].


зап.-ад. Укӏомэ къыбдэкӏо, утӏысмэ, мэтӏысы, утэджмэ мэтэджы, уеджэмэ дэгу [54].


каб. Укӏуэмэ макӏуэ, утӏысмэ мэтӏыс, утэджмэ мэтэдж, уеджэмэ дэгущ.


зап.-ад. Унашъхьэм удэплъыемэ, зы шъхьантэм зэшиблмэ ашъхьэ зэдытелъ [54].


каб. Унэ зэпыщӏа, зэпыщӏа пщӏей [53].


каб. Унэ хуабапӏэ, хуабапӏэ къабзапӏэ [53].


зап.-ад. Унэ шӏункӏым пшъашъэр исэу мастэ ымыӏыгъэу махъэ.


каб. Унэм и нэ [53].


каб. Унэм щӏамыхьауэ унэм къафӏыщӏэкӏ [53].


зап.-ад. Уплъэмэ олъэгъу, укӏомэ, унэсрэп [54].


каб. Уплъэмэ уолъагъу, укӏуэмэ, унэскъым [54].


зап.-ад. Упӏапӏ-ушъуашъу, гъогурыкӏу-дырекӏокӏ [54].


каб. Утемысу земыкӏуэф, утетӏысхьэмэ зежэф [53].


зап.-ад. Фабэ хъумэ ехьыжьагъ, чъыӏэ хъумэ мэдыи.


каб. Фэ зэпыдзэ щхьэ фӏэдзэж [53].


каб. Фэ текӏутэ, шхын хэкӏутэ [53].


каб. Фэхур фоупс, и псэ хэпхмэ уегъатхъэ [54].


зап.-ад. Фыз гъум, жьэгу дэсырей [54].


каб. Хадэ хъумэ, хъумэрей, дыгъу къэкӏуами, зэи мыхъей [53].


зап.-ад. Хэт уашъом лъэуе езыдзи, дэкӏоягъэр? Хэт щыбзэкӏэ псы къэзыхьыгъэр? Хэт цацэкӏэ тхъу зыгъэжъагъэр? [54].


зап.-ад. Хэты ылъакъомэ анахь кӏыхь ыпакӏэ?


зап.-ад. Хы гузэгум мэшӏошхо илъ [54].


каб. Хым и кум мафӏэшхуэ илъщ [54].


каб. Хым мафӏэ къыхопс.


каб. Хуабэу, щабэу джабэ тхъуэплъ, пщӏэ зыхуащӏу ӏэнэм телъ [53].


каб. Хуарэр зэгъуу гъур хуэмышх [53].


каб. Хуэсакъыпэу зэрахьэ, щымысхьыххэу якъутэ [53].


каб. Хъыданым кӏуэцӏапхэ, пхауэ ягъэжей [53].


зап.-ад. Хырыхыхьэ нэтӏабгъу, хъэтыгъонэ нэкъипш [54].


зап.-ад. Хъырахъишъ, дышъэпсын [54].


каб. Хъуакӏуэм и джанэ, ӏэхъуэм и унэ [53].


каб. Хъушэм и пашэ, пашэ мышынэ [53].


зап.-ад. Хьаджыгъэ нэкӏу, дэпкъ екӏужь.


зап.-ад. Хьакӏэу къакӏорэм цэ ӏутэп, лэу ратырэм къупшъхьэ хэлъэп [54].


зап.-ад. Хьашхъожъыер кӏэлъэшъу, хашъом ихьэмэ ужьыр.


каб. Хьэжьым къигъэшынэ, шынэу жыгым тес [53].


каб. Хьэкӏэкхъуэкӏэм я пащтыхь, щыхьыр плӏэкӏэ зезыхьэф [53].


зап.-ад. Хьэкӏэпэ бзыу, бзыужъ кӏэпэф.


каб. Хьэлъэ темылъу шэщым щӏыхьэкъым [54].


каб. Хьэмэшыншэ, хьэншэ унэ [54].


зап.-ад. Хьэмэщынчъэ, хьэнчъэ ун [54].


зап.-ад. Хьэрэ-къурэ машӏу, ӏушъорыкӏо гъэсыс, маисэр зыкӏэпкъ, ежьэмэ жьырыкъ [54].


каб. Хьэщӏэу къакӏуэм дзэ ӏуткъым, лыуэ иратым къупщхьэ хэлъкъым [54].


зап.-ад. Хьылъэ темылъэу шэщым чӏахьэрэп [54].


зап.-ад. Цэ уз зымышӏэу цабэ зыӏут.


зап.-ад. Цэпкъыбэ тӏэхъуал [54].


зап.-ад. Цокъэ къэпащ, мэзым къыхащ.


зап.-ад. Цуакъэ щыгъэу къэхъу, аукӏышъ щахыжьы [54].


зап.-ад. Цугъожъ папкӏэу мэбыу, ыпэ гъоз къырехы.


зап.-ад. Цугъожъыр мэбыу.


зап.-ад. Цӏыкӏу шъхьакӏэм ябгэ,
нэпсыр къыкӏегъэтэкъу.


каб. Цӏыру пэтӏинэ, ду лъабжьэр зи унэ [53].


зап.-ад. Цӏыф имысэу къэрал, унэ дэмытэу къуаджэ, чъыг къыщымыкӏэу мэзы, псы имытэу хы [54].


каб. Цӏыху имысу къэрал. Унэ дэмыту къуажэ. Жыг щымыкӏыу мэз. Псы имыту хы.


каб. Цӏыху щхьэмыгъазэ, лӏыгъэр зи гъуазэ [53].


зап.-ад. Чэу гъуанэ сыдэплъымэ, нэшхъо бын сахаплъэ [54].


зап.-ад. Чэу гъуанэ сыдэплъмэ,
плъыжь бын сэлъэгъу.


зап.-ад. Чэу гъуанэм сыдэплъымэ, плъыжь бын сахаплъэ [54].


зап.-ад. Чэщ остыгъэ губгъо гъэдахэ [54].


каб. Чэщей пхъуантэр зэгуэхури, дыщэ хъурей къыдэхуащ [53].


зап.-ад. Чэщи мафи унэ имыхьэу пыхьэу къэзыкӏухь.


зап.-ад. Чэщырэ къэнэфы, укӏомэ къэкӏо, учъэмэ къыбдачъэ [54].


зап.-ад. Чэщырэ мыгупсэф, мафэрэ зы чӏыпӏэ имыкӏ.


зап.-ад. Чэщырэ цӏыфыр егъашӏо, мафэрэ зигъэшӏожьэу щэты [54].


каб. Чо гъуанэ сыдэплъмэ, нащхъуэ бын сахоплъэ [54].


каб. Чо гъуанэм сыдэплъмэ, плъыжь бын сахоплъэ [54].


зап.-ад. Чыжьэрыплъэкӏэ пкӏэгъуал, къэблэгъэжьмэ тэкъэжъ.


зап.-ад. Чыжьэу щытэу унэм ебакъо [54].


зап.-ад. Чыпэ-чып, чыпэ-щэкӏ, къоджэ щэкӏ къысэтри осӏон [54].


зап.-ад. Чъыг такъэп, пхъэ къэбэп, зегъэкъышъ щылъ [54].


зап.-ад. Чъыг шъхьапэм къырабзы, орзэ набзэр ешыпы.


зап.-ад. Чъыгышъхьэм къырабзы, бзэмыӏум къыфахьы.


зап.-ад. Чъыгышъхьэм къырабзы бзэрабзэу кокӏым къеуцо.


зап.-ад. Чъыгышъхьэм щэшакӏо, шакӏом къеукӏы [54].


зап.-ад. Чӏы чӏэгъым анакӏэ щэкӏэцӏы.


зап.-ад. Чӏы чӏэгъым лъэгъупжъые къыщэжъо [54].


зап.-ад. Чӏы шъхьашъор бзыуцыфкӏэ фэпагъэ [54].


зап.-ад. Чӏым исэнэхьат [54].


зап.-ад. Чӏым иӏэшӏур къыхэзыщ, щэм ифыжьыр къызэрычъ, чылэр зыгъэун, быныр къэзыгъатхъ [54].


зап.-ад. Чӏым рэкӏо, уашъор ылъэгъурэп, зи къеузырэп, ау мэщэӏу зэпыт [54].


зап.-ад. Чӏычӏэгъым анэкӏэ фыжь щэкӏэцӏы [54].


зап.-ад. Чӏычӏэгъым чэт бын щэгъуалъхьэ [54].


каб. Шакъэ напэ щхьэ хъурей, щыхьэт тхылъхэм теуэрей [53].


зап.-ад. Шашыф фыжьым губгъор зэлъеубгъу [54].


каб. Шэрхъитӏ земыкӏуэ, зекӏуэм и гъуазэ [53].


каб. Шхэным зэи щӏэмыкъу, ауэ шхэнкӏэ иримыкъу [53].


зап.-ад. Шы кӏэмытэу, цу кӏэмытэу мачъэ.


зап.-ад. Шы мыгъакӏу, шы гъэкӏор, шы пхъэнтӏэкӏу, шы дэкӏуай.


каб. Шы мыгъакӏуэ, шы гъэкӏуэр, шы шэнт, шы дэкӏуей.


каб. Шы щӏэмыту, вы щӏэмыту мажэ.


каб. Шылэхъархэр зэӏузыщэ, зэӏуищахэри зымыщэ [53].


зап.-ад. Шъхьантэм тесмэ тхьаркъо, зикъудыимэ къэплъан [54].


зап.-ад. Шъхьапырыкӏыгъом ныо цӏыкӏу щэкуо [54].


зап.-ад. Шъхьахынэ нэшъу, чӏы гъэушъорэкӏ [54].


зап.-ад. Шъоум нахьи нахь ӏэшӏу,
пцашӏом нахьи нахь онтэгъу.


зап.-ад. Шъофыр шъоупс, ыпсэ хэпхымэ уегъатхъэ [54].


зап.-ад. Шъуз гъум, джэгу дэсыл [54].


зап.-ад. Щагу гузэгум ӏатэ дэт, ыпэкӏэ уеплъымэ куахъо, ыкӏыбкӏэ уеплъымэ пхъэнкӏыпхъ [54].


каб. Щащыху хужьым губгъуэр зэлъеубгъу [54].


зап.-ад. Щае ешъорэп, ышъо мэцӏыу [54].


каб. Щэнджатэ зимыӏэу щэкӏхэр зэӏузыщэ [53].


каб. Щхьэгъум нэпӏытӏ, нэпӏытӏ напитӏ [53].


каб. Щхьэм хуэлажьэ лэжьэрей [53].


каб. Щхьэнтэм тесмэ тхьэрыкъуэ, зиукъуэдиймэ къэплъэн [54].


каб. Щхьэпырыкӏыгъуэм ныуэ цӏыкӏу щогуо [54].


каб. Щыгъынибгъум зы щыгъын и теубгъуэнщ [54].


зап.-ад. Щыгъынибгъум зы щыгъын итеубгъон [54].


зап.-ад. Щылъымэ курбыжъ, ежьэмэ блэгъожь.


каб. Щыпэ, щыпэ, щыпэрей, щыпэ, щыпэ, папщэрей [53].


каб. Щысу зежэ, жэрым тес [53].


каб. Щыту зежэ, мыжэм джалэ [53].


каб. Щыщым и щӏыб, щауэм и шэнт [53].


зап.-ад. Щыӏэмэ анахь цӏыкӏу, ежь фэдиз пцашӏо ехьы.


каб. Щӏэ щӏэмыту матэшхуэ [53].


каб. Щӏы щхьэфэр бжьэхуцкӏэ хуэпащ [54].


каб. Щӏы щӏагъым анэщӏэ хужь цӏыкӏу къыщӏокӏацӏэ.


каб. Щӏы щӏагъым джэд бын щогъуалъхьэ [54].


каб. Щӏыбыку илъу кърахьэкӏ, мафӏэр зи пэм къилъэтыкӏ [53].


каб. Щӏылъэм и лӏыкӏуэ, уафэм щызекӏуэ [53].


каб. Щӏым и ӏэфӏыр къыхэзыш, шэм и хужьыр къызэрыж, жылэр зыгъэунэ, быныр къэзыгъатхъэ [54].


каб. Щӏым и ӏэщӏагъэ [54].


каб. Щӏыӏэ ныбэ, ныбэ хуэфӏ [53].


каб. Щӏыӏэ хъуамэ – ӏуащхьэм тес, хуабэ хъуамэ – унэм щӏэс [53].


зап.-ад. Ыгу псынкӏэ, зыӏукӏэрэм рефыжьэ [54].


зап.-ад. Ыкӏэ ӏае, ышъхьэ матэ [54].


зап.-ад. Ыкӏыӏу шӏуцӏэ, ыкӏоцӏ дагъэ [54].


зап.-ад. Ылъакъо кӏэкӏы, ыкӏыб шъуамбгъо [54].


зап.-ад. Ылъэ кӏэкӏы, ыкӏыб шъуамбгъо, бгъунджэу щылъ, лышхо телъ [54].


зап.-ад. Ынэ курбы, псыбэ решъу [54].


зап.-ад. Ынэ машӏоу шы шӏоӏум дэс [54].


зап.-ад. Ыпэ кӏахьы, ышъхьэ ӏае, ыпкъ ины [54].


зап.-ад. Ыпэкӏэ укъэкӏымэ куахъо, ыужкӏэ пхъэнкӏыпхъ, къакъырым чӏэт [54].


зап.-ад. Ыпчакӏэ фэпсыгъу, гугъумыгъум хэмыкӏ, къырафэкӏызэ хагъафэ [54].


зап.-ад. Ыпшъэ курбы, псыбэ решъу.


зап.-ад. Ытыкъын лъынэ, ынапшӏэ бэгу, гурымызэ мачъэ, зэрыхьэрэм щэкӏэцӏы, зыщыкӏэцӏырэм, щэгъуалъхьэ, зыщыгъуалъхьэрэм къыщырещы, ищыри кӏэпэ-кӏашъу ышъуи техьэ-текӏ.


зап.-ад. Ышъхьэ гъуаплъэ, ылъэ бэщ.


зап.-ад. Ышъхьэ ины, ынэ цӏыкӏу, хьылъабэ зэрехьэ.


зап.-ад. Ышъхьэ матэ, ыпчэ дахэ [54].


зап.-ад. Ышъхьэ пкъутэмэ тыжьын къекӏы, тыжьыныр пкъутэмэ дышъэ къекӏы [54].


зап.-ад. Ышъо шӏуцӏэ, ыцӏэ ӏае, ищэ ӏэшӏу [54].


каб. Ягъэныщкӏу щхьэкӏэ, ямышх [53].


каб. Ягъэтӏылъмэ – лъэмыж, ягъэувмэ – лъэуей [53].


каб. Ямыгуу хугу нэд, ямыдэу дарий джанэ.


зап.-ад. Ятэ хьадырыхэ маш, ыкъо шэйтаныуз.


каб. Яшыхьым и щхьэкӏэ, щхьэкӏэ зэрыдзапӏэ [53].


зап.-ад. Ӏаеу бзыгъэ, пытэу дыгъэ [54].


зап.-ад. Ӏэ зимыӏэ пчъэӏух.


каб. Ӏэ пымыту мастэ къэзыщтэ [53].


зап.-ад. Ӏэбжъэнипшӏ, нэпӏэпшӏыкӏуз [54].


каб. Ӏэгукӏэ зэрагъакӏуэ, кӏуапӏэр зыупӏэщӏ [53].


каб. Ӏэдэ зи куэд, уадэ зимыӏэ [53].


каб. Ӏэдэ иӏэ щхьэкӏэ пхъащӏэкъым, псым хэс щхьэкӏэ бдзэжьейкъым [53].


зап.-ад. Ӏэдэ-одэнчъэу псым лъэмыдж тезылъхьэрэр [54].


каб. Ӏэдэуадэншэу псым лъэмыж тезылъхьэр [54].


каб. Ӏэлъэныкъуэ шэмэдж. Шэмэдж пэ гъэша.

Ӏэлъэныкъуэ
Шэмэдж,
Шэмэдж
Къазыдзэ. [53]


зап.-ад. Ӏэмэ-псымэнчъэу унэ зышӏырэ.


зап.-ад. Ӏэнчъэ, лъэкъончъэ, ныбэгукӏэ мапшэ, цӏыфишъэ ис.


каб. Ӏэншэ, лъакъуэншэ, ныбэгукӏэ мэпщ, цӏыхуищэ исщ.


зап.-ад. Ӏэпшъэ гъэсыс, маисэ блыгу.


зап.-ад. Ӏэрышӏэм ӏурышӏэ ит [54].


каб. Ӏэфӏыкӏэ зезыхьэ, зи ӏыхьэр зыфӏашх [53].


каб. Ӏэфӏыкӏэ лъыхъуэ, лъыхъуакӏуэ лъатэ [53].


каб. Ӏэфӏылъэ псэуалъэ [53].


каб. Ӏэфӏыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэӏэфӏ [54].


зап.-ад. Ӏэшӏыгъэм ӏушӏыгъэ ит [54].


зап.-ад. Ӏэшӏур зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэӏэшӏу [54].


каб. Ӏуантӏэ-шантӏэ, хьэфэ кӏыхь зытелъ.


каб. Ӏуданэ зэрыхъэ бадзэ лъэхъей [53].


каб. Ӏуданэ зи куэду зы масти зимыӏэ [53].


зап.-ад. Ӏонтӏэ-щантӏ, хьэшъо кӏахь зытелъ.


зап.-ад. Ӏушъашъэ, ӏушъабэ [54].


каб. Пӏастэм хэӏэбэрей,
Ауэ мышхэрей. [53]


каб. Яшхыр зэӏызыщӏэ,
Ӏэфӏри фӏэӏури
Къэзыщӏэф. [53]


каб. Башэр
Зытеджагуэ,
Джэгухэр
Къэзыгъафэ. [53]


каб. Лъакъуэ зимыӏэ,
Унэм щызекӏуэ. [53]


каб. Щӏым едзэгъу
Гъурыджэ,
Гъурыджэ
Гъуджафэ. [53]


каб. Мэкъур дзэкӏэ
Зезыхьэ,
Ауэ езыр
Ӏыхьэншэ. [53]


каб. Унэ лъэгум
Щызекӏуэ,
Земыкӏуэфыр
Къезыхьэкӏ. [53]


каб. Гъуэлъыпӏэ,
Зекӏуэ,
Зекӏуэ мыкӏуатэ. [53]


каб. Унагъуэм ирах,
Нэгъуэщӏ щӏыпӏэ
Щашхыж. [53]


каб. Унагъуэшхуэ ӏэфӏыкӏэрышхэ [53].


каб. Унагъуэшхуэр зыгъатхъэ, шхалъэ иным дэтхъыкӏ [53].


каб. Щӏым къыщызыкӏухь,
Псым хыхьам -
Имыхь. [53]


каб. Зекӏуэм и лъэгу,
Лъэгурыдз кӏыхь. [53]


каб. Кӏапсэу щыӏэм
Я нэхъ кӏыхь,
Ауэ зыми
Хуэмышыхь. [53]


каб. Выгуи шыгуи
Щыземыкӏуэ,
Унищэ зекӏуапӏэ. [53]


каб. Зи лъэр пхъэдакъэ, зи щхьэр гъущӏ пакъэ [53].


каб. Зи лъэр
Пхъэм хэлъ,
Зи щхьэр
Пхъэм телъ. [53]


каб. Чы матэ унэ,
Унэ гъавалъэ. [53]


каб. Чыгу гуэн,
Гуэн ӏэта. [53]


каб. Лъэгу хъурыфэ
Щӏыфэ джафэ. [53]


каб. Нащ и ӏэщэ,
Пхъэ гъэщащэ. [53]


каб. Зи натӏэр
Уадэ,
Зи дзэпкъыр
Джатэ. [53]


каб. Сабэ зепхъэ,
Пхыр зэпха. [53]


каб. Умылъагъуу къакӏуэ,
Къакӏуэмэ къыптекӏуэ. [53]


каб. Псалъэ зезыгъакӏуэ,
Зекӏуэм и ӏэпэгъу. [53]


каб. Бзэгу зимыӏэу
Псэлъэрей,
Цӏыкӏуми инми
Ягъусэрей. [53]


каб. Зэкӏуэцӏалъхьэмэ -
Баш закъуэ,
Зэкӏуэцӏахмэ -
Зы щӏакӏуэ. [53]


каб. Щӏэсхэр зыри
Къызыщӏэмыкӏ,
Щӏалъхьэр псори
Зыщӏэкӏуэдыкӏ. [53]


каб. Ды гуэщ цӏыкӏу
Къаз шыр щӏэзщ,
Ауэ бжар ӏуахами
Зыри къыщӏэмыкӏ. [53]


каб. Зи дамэр
Зелъатэ,
Ауэ мылъэтэф. [53]


каб. Гъущӏ быдабзэм
Къыхащӏыкӏ,
Ди сэр жану
Щӏэзылъыкӏ. [53]


каб. Гъущӏ тхьэгъу зэрыдзэ, шыуаныжь фӏэдзапӏэ [53].


каб. Гъущӏым тешхыхь
Гъущӏыдзэ пхъашэ. [53]


каб. Хьэсэм щыхъуакӏуэ,
Хъуакӏуэ гъущӏыдзэ. [53]


каб. Бжыхьым
И зы ӏыхьэ,
Ӏыхьэ ӏуахырей. [53]


каб. Дэкӏыпӏэм
Щызекӏуэ,
Дэкӏыпӏэм
Фӏэмыкӏ. [53]


каб. Фащэм
И зы ӏыхьэ,
Ӏыхьэм
И нэхъ жан. [53]


каб. Ар ди лъахэщ,
Ар дыдейщ,
Ди псэм хуэдэр... [53]


каб. Гъущӏ лъэбжьанэбэ,
Вагъэ гъэщабэ. [53]


каб. Баш зыфӏадзэу
Псым хадзэж. [53]


каб. Башыпэ кӏапсэ,
Кӏапсэпэ мастэ. [53]


каб. Псы ныбэ
Ныбэкъ. [53]


каб. Пщэ псыгъуэ
Пэ кӏыхь,
Пэ кӏыхь
Ныбэф. [53]


каб. Гъэшхэкӏым
И быдэ,
Чей быдэжьым
Ибзахэ,
Кърахыжым -
Гъуэмылэ. [53]


каб. Къазшырыфэ
Псафэрей. [53]


каб. Зи бжыгъэр дымыщӏэу пщӏэ хуэтщӏу къетхьэкӏ [53].


каб. Зи бжыхьыр
Пхъафэ,
Зи тафэр хъар. [53]


каб. Шэрхъым тету
Тафэм теж,
Жэурэ лъатэу
Уэм ихьэж. [53]


каб. Щӏылъэр зыгъэгыз,
Гызу зызыӏэт. [53]


каб. Ӏунэ закъуэм
Зэкӏэрипхэ,
Зэпхыжауэ
Сэ жанитӏ. [53]


каб. Ди унащхьэ фалъэ ныкъуэ телъщ.


каб. Псым алэрыбгъу теубгъуащ.


каб. Уеплъмэ гъуджэщ, уеджэмэ дэгущ.


каб. Ӏэ зимыӏэ бжэӏух.


каб. Кӏыщ цӏыкӏу сабалъэ.


каб. Хьэку цӏыкӏу мафӏалъэщ.


каб. Жэщым зеубгъу, махуэм зешыхь.


каб. Жэщым къолъых, пщэдджыжьым долъей.


каб. Хьэ хужьышхуэ псы йофэ,
Уэфу губгъуэм зыреубгъуэ.


К загадкам даются ответы.

главная  |  homepage |  ana sayfa
 
 
 
 

Сайт создан в системе uCoz