главная > Черкесские (адыгейские, кабардинские) загадки

 
Абрэмывэм зегъазэри, купрауз къыщӏокӏ.


Адакъэ мыщу хьэщӏэщ кӏуэрей.

 

Адакъэ пщӏыпщӏ, анэ пщӏэгъуалэ.

 

Адакъэкӏэу къэгъэшауэ пшагъуэм хэт.

 

Адакъэкӏэу къэгъэша, къазшырыдзэу дэбзыкӏа.

 

Адрыщӏкӏэ лэгъуп цӏыкӏу къыщовэ.

 

Адрыщӏым узэпрыплъмэ, цеиплъ едзащ.

 

Адрыщӏым шыуан цӏыкӏу къыщовэ.

 

Алэрыбгъур инщи, тхуэӏэткъым, мывэкӏэщхъыр куэдщи, тхуэщыпкъым.

 

Алэрыбгъу щӏыхур зи щӏыфэ телъ, шындэ мэлыд, зи нэр лыду щӏым хэпщ.

 

Ар уимыӏэу зыри пхужымыӏэ.

 

Бгырыпхыбгъуэ, лӏыбгъуэ кӏэщӏ.

 

Бгъэныщкӏу пэтми хэмыз, ныбэ изи пхуэмыхъу.

 

Бгъэтӏылъмэ, далъэ, бгъэлъеймэ, даӏуэ.

 

Бдзапцӏэм нэхърэ нэхъ хьэлъэщ, фом нэхърэ нэхъ ӏэфӏщ, уи щӏыб иплъхьэми пхуэмыхь, бэзэрым пхьами, ямыщэху.

главная  |  гостевая книга  |  форум  |  обратная связьСайт создан в системе uCoz