главная > Черкесские (адыгейские, кабардинские) загадки

 
каб. Абрэмывэм зегъазэри, купрауз къыщӏокӏ.


каб. Адакъэ мыщу хьэщӏэщ кӏуэрей.


каб. Адакъэ пщӏыпщӏ,
анэ пщӏэгъуалэ.


каб. Адакъэкӏэу къэгъэшауэ пшагъуэм хэт.


каб. Адакъэкӏэу къэгъэша,
къазшырыдзэу дэбзыкӏа.


зап.-ад. Адрамыдабз, къырымыбзэгу.


каб. Адрыщӏкӏэ лэгъуп цӏыкӏу къыщовэ.


каб. Адрыщӏым узэпрыплъмэ, цеиплъ едзащ.


каб. Адрыщӏым шыуан цӏыкӏу къыщовэ.


каб. Алэрыбгъур инщи, тхуэӏэткъым,
мывэкӏэщхъыр куэдщи, тхуэщыпкъым.


каб. Алэрыбгъу щӏыхур зи щӏыфэ телъ,
шындэ мэлыд,
зи нэр лыду щӏым хэпщ.


каб. Ар уимыӏэу зыри пхужымыӏэ.


каб. Бгырыпхыбгъуэ, лӏыбгъуэ кӏэщӏ.


каб. Бгъэныщкӏу пэтми хэмыз,
ныбэ изи пхуэмыхъу.


каб. Бгъэтӏылъмэ, далъэ,
бгъэлъеймэ, даӏуэ.


каб. Бдзапцӏэм нэхърэ нэхъ хьэлъэщ,
фом нэхърэ нэхъ ӏэфӏщ,
уи щӏыб иплъхьэми пхуэмыхь,
бэзэрым пхьами, ямыщэху.


каб. Гъущӏыкӏэр зи тхьэмпэ,
Бжэгъушхуэр зи кӏапэ.


зап.-ад. Ептырэр къыуетыжьы.


каб. Жану ялъырей,
Пхъашэ кӏуэхэм здахьырей.


зап.-ад. Жъышъхьал, псышъхьал, мэшӏошъхьал,
ӏупэф ефэкӏ.


зап.-ад. Зигъугъэ нахьи зицӏынэ.


каб. Зи кур мафӏэ,
Зи лъэр джафэ.


зап.-ад. Зилы нахьри зылэпс.


каб. Зи щхьэр пхъэ кӏапэ
Блыным кӏэращӏэ,
Пэш гъэщӏэращӏэ.


каб. Зи щхьэр пхъэ кӏапэ
Зи пэр гъущӏ папцӏэ.


зап.-ад. Кӏай лъэдэкъэф,
орыф дышъэ чъыг.


зап.-ад. Кӏэпсэ ӏэкӏэпишъ,
лэгъунэ шъхьашъый.


зап.-ад. Лӏыжъ цӏыкӏу, щыгъу бэшх.


зап.-ад. Махъушэм тесэу макӏо.
Упӏапӏ, ушъуашъу, теушъошъухь.


зап.-ад. Мэкӏэ ӏазэ шъхьаем хьэп,
тамэ иӏ шъхьаем бгъэп.


каб. Мэлым и щӏыфэ,
Фащэм и хуабэ.


зап.-ад. Нэ цӏыкӏу, пэ цӏыкӏу,
джэдыгу цӏыкӏу зыщыгъ.


зап.-ад. Теурыкӏо елъэкӏон.


зап.-ад. Уеплъмэ къыоплъыжьы.


зап.-ад. Цугъожъыр мэбыу.


зап.-ад. Цӏыкӏу шъхьакӏэм ябгэ,
нэпсыр къыкӏегъэтэкъу.


каб. Цӏыху имысу къэрал. Унэ дэмыту къуажэ. Жыг щымыкӏыу мэз. Псы имыту хы.


зап.-ад. Хьаджыгъэ нэкӏу, дэпкъ екӏужь.


зап.-ад. Чэу гъуанэ сыдэплъмэ,
плъыжь бын сэлъэгъу.


зап.-ад. Чъыгышъхьэм къырабзы бзэрабзэу кокӏым къеуцо.


зап.-ад. Чӏы чӏэгъым анакӏэ щэкӏэцӏы.


зап.-ад. Шъоум нахьи нахь ӏэшӏу,
пцашӏом нахьи нахь онтэгъу.


зап.-ад. Ыпшъэ курбы, псыбэ решъу.


зап.-ад. Ӏэ зимыӏэ пчъэӏух.


каб. Ӏэлъэныкъуэ шэмэдж. Шэмэдж пэ гъэша.

главная  |  гостевая книга  |  форум  |  обратная связь

Сайт создан в системе uCoz