главная > Черкесские (адыгейские, кабардинские) загадки

 
Адыгэ къуажэхь зыфӏэфӏхэр фыкъеблагъэ! Къуажэхьхэр къэбэрдеибзэкӏи кӏахэбзэкӏи тхащ.


 
каб. Абрэмывэм зегъазэри, купрауз къыщӏокӏ.


 
зап.-ад. Абрэмыжъом зегъазэ, купраузэ къычӏэкӏы.


каб. Адакъэ кӏагуэ, мэз хэгуо.


каб. Адакъэ мыщу хьэщӏэщ кӏуэрей.


каб. Адакъэ пщӏыпщӏ,
анэ пщӏэгъуалэ.


каб. Адакъэкӏэу къэгъэшауэ пшагъуэм хэт.


каб. Адакъэкӏэу къэгъэша,
къазшырыдзэу дэбзыкӏа.


зап.-ад. Адрабгъукӏэ узэпырыплъымэ цые плъыжь едзыгъ.


зап.-ад. Адрамыдабз, къырымыбзэгу.


каб. Адрыщӏкӏэ лэгъуп цӏыкӏу къыщовэ.


каб. Адрыщӏым узэпрыплъмэ, цеиплъ едзащ.


каб. Адрыщӏым шыуан цӏыкӏу къыщовэ.


каб. Алэрыбгъур инщи, тхуэӏэткъым,
мывэкӏэщхъыр куэдщи, тхуэщыпкъым.


каб. Алэрыбгъу щӏыхур зи щӏыфэ телъ,
шындэ мэлыд,
зи нэр лыду щӏым хэпщ.


каб. Ар уимыӏэу зыри пхужымыӏэ.


зап.-ад. Атэкъакӏэм фэдэу къэгъэщыгъ, къазщырыцэм фэдэу цэхэр ӏут.


зап.-ад. Атэкъэ кӏаку, мэзы хэкуу.


зап.-ад. Атэкъэ лыд, янэ пкӏэгъуалэ.


зап.-ад. Бэрэ-бэрэ мэтакъ, бэрэ-бэрэ такъэ имылъ, бэрэ чӏапӏэ щымылъ.


зап.-ад. Бгырыпхы зэжъу зэрещэкӏы, зэхифызэзэ гузэжъогъу къыреты.


каб. Бгырыпхыбгъуэ, лӏыбгъуэ кӏэщӏ.


каб. Бгъэныщкӏу пэтми хэмыз,
ныбэ изи пхуэмыхъу.


каб. Бгъэтӏылъмэ, далъэ,
бгъэлъеймэ, даӏуэ.


каб. Бдзапцӏэм нэхърэ нэхъ хьэлъэщ,
фом нэхърэ нэхъ ӏэфӏщ,
уи щӏыб иплъхьэми пхуэмыхь,
бэзэрым пхьами, ямыщэху.


зап.-ад. Бзэрабзэу бзэмыӏу.


зап.-ад. Блэпцӏэ къарэ, къэрэ убыт.


зап.-ад. Блыным зыщегъазэ, уахътэр къелъытэ.


зап.-ад. Быдзынчъэ бынышӏу.


каб. Быдзыншэ быныфӏэ.


каб. Былымым ифэ, лӏым и фащэ.


зап.-ад. Былымым ышъу, лӏым ишъуаш.


зап.-ад. Губгъом щэхьэрзэуазэ, мэзым щыхэхьэгъуай.


зап.-ад. Гъогу къощэ-нащэрэ лы ӏахь пщэрырэ.


зап.-ад. Гъогу напцэм пӏэстэ щыуан щэпӏонкӏы.


зап.-ад. Гъогу напцэм чэтэ ихыгъэ телъ.


зап.-ад. Гъогуабгъо лъынэ ӏабгъо хэлъ.


зап.-ад. Гъогум ыбгъу, цум ыбгъуитӏу.


каб. Гъуэгу набдзэм джатэ иха телъщ.


каб. Гъуэгу нашэкъашэрэ лы ӏыхьэ пшэрырэ.


зап.-ад. Гъучӏыпэр чӏыгум хэтӏагъ, гъунджэкум фэдэу мэлыды.


каб. Гъущӏыкӏэр зи тхьэмпэ,
Бжэгъушхуэр зи кӏапэ.


каб. Гъущӏыпэр щӏыгум хэтӏащ, гъуджэкум хуэдэу мэлыд.


каб. Дадэжь и жьакӏэ мэуфафэри псы ӏуфэм ӏутщ.


зап.-ад. Дунаем тетмэ анахь кӏахь, кондэ кӏахьым къыхэмыщ.


каб. Дунейм тетым я нэхъ кӏыхь, куандэ кӏыхьым къыхэмыщ.


зап.-ад. Дыргу-дыргу, дыргу мэӏу, лӏы мэӏуишъ, лӏишъэ тет.


зап.-ад. Дыргу-дыргу, дыргу мэӏу, пчэмыӏушъ, къоджишъэ къысэти, осӏотэн.


каб. Дзэ уз зымыщӏэу дзэ куэд зыӏут.


зап.-ад. Ежь гъучӏ закӏ, чӏым хэтӏагъ, чӏыр етхъу, етӏы, гъунджэм фэдэу мэлыды.


каб. Езыр гъущӏ защӏэщ, щӏым хэтӏащ, щӏыр етхъу, етӏ, гъуджэм хуэдэу мэлыд.


каб. "Ей" жызымыӏэ вакӏуэ.


зап.-ад. "Ей" зымыӏорэ жъонакӏу.


каб. Емынэ нэф, щӏы гъэуфэрэкӏ.


зап.-ад. Емынэ нэшъу, чӏы гъэушъорэкӏ.


зап.-ад. Ептырэр къыуетыжьы.


каб. Жану ялъырей,
Пхъашэ кӏуэхэм здахьырей.


каб. Жыгыщхьэм къырабз, бзэмыӏум къыхуахь.


каб. Жыжьэрыплъэкӏэ пщӏэгъуалэ, къэблэгъэжмэ дакъэжь.


зап.-ад. Жъышъхьал, псышъхьал, мэшӏошъхьал,
ӏупэф ефэкӏ.


зап.-ад. Зэкӏэ рэбланэ, унэ блыным едзыгъ.


зап.-ад. Зэкӏэрэублэблы бгырым едзыгъ.


зап.-ад. Зэшхэр зэрылъым къелъэлъых, чӏым хафэхэмэ шхъонтӏабзэу къэкӏых.


каб. Зэшхэр зэрылъым къолъэлъ, щӏым хэхуэмэ щхъуэнтӏабзэу къокӏ.


каб. Зи гупэкӏэ дыд цӏыкӏу, зи щӏыӏу цей фӏыцӏэ, зи щӏагъ чэсей хужь.


зап.-ад. Зигъугъэ нахьи зицӏынэ.


каб. Зикӏэ дыкъуакъуэу бгыкъур зиунапӏэ.


каб. Зи кур мафӏэ,
Зи лъэр джафэ.


каб. Зил ӏэфӏыу зифӏ шыпсыр.


зап.-ад. Зилы нахьри зылэпс.


каб. Зипэ гъущӏ, зищӏэ пхъэмбгъу, зызыгъэпщ, зызыгъэщхъ, фӏыцӏэр плъыжьыу ӏузылыкӏ.


каб. Зи дамэхэр зыгъэуфафэу зипкъ изымычыф къуанщӏэ.


каб. Зищхьэ гъуаплъэ зилъэ цӏу.


каб. Зищхьэр пхъэ кӏапэ
Блыным кӏэращӏэ,
Пэш гъэщӏэращӏэ.


каб. Зищхьэр пхъэ кӏапэ
Зи пэр гъущӏ папцӏэ.


зап.-ад. Зищыпэлъэгъу гуих.


каб. Зы къамышы сиӏэщи сыриуэфыркъым.


зап.-ад. Зы къамыщ сиӏэшъ сырыошъурэп.


зап.-ад. Зыгупэкӏэ дыды цӏыкӏу, зыкӏыӏу цые шӏуцӏэ, зычӏэгъ чэсэй фыжь.


зап.-ад. Зызымыгъазэу мэзым чӏэкӏрэр.


зап.-ад. Зыкӏэ тӏаркъоу бгыкъур зиунапӏэ.


зап.-ад. Зыл ӏэшӏоу зишӏу щыпсыр.


зап.-ад. Зымакъэ пщыналъэу, зылъакъо кӏэраорэр.


зап.-ад. Зыпэ гъучӏы, зычӏэ пхъэмбгъу, зызыгъэпщ, зызыгъэшъхъ, шӏуцӏэр плъыжьэу ӏузылыкӏ.


зап.-ад. Зытамэхэр зыгъэушъуашъоу зыпкъ изымычышъурэ къуанчӏ.


зап.-ад. Зышъхьэ гъуаплъэ зылъэ цӏыурэ.


зап.-ад. Зышъхьэ пхъэӏэшэкӏ, зыкӏэ кутанщэрыхъ.


зап.-ад. Игъогу гъучӏы, жьым фэдэу мэзекӏо, боу зэрещэ, пстэуми анэсы.


зап.-ад. Къау-къау лъэрыгъ чылэр къэзычъыхь.


зап.-ад. Къэцгъонэ шъхьэфэлажь, къылэжьырэр къызыӏах.


зап.-ад. Къырым къикӏи лъэкъо кӏэу, тиунэ къихьи бгъэгу, ыбгъэгу сеплъи хъырахъишъ.


зап.-ад. Къоджэхь-къоджэшх, амышхын тыгъужъ.


каб. Къуажэхь-къуажэшх, ямышхын дыгъужь.


зап.-ад. Кӏай лъэдэкъэф, орыф дышъэ чъыг.


зап.-ад. Кӏэпсэ пэкъишъ, лэгъунэ шъхьашъий.


зап.-ад. Кӏэпсэ ӏэкӏэпишъ,
лэгъунэшъый.


каб. Кӏей лъэдэкъэху, уэрыху дыщэ жыг.


зап.-ад. Лӏыжъ цӏыкӏу, щыгъу бэшх.


зап.-ад. Мафэм къелъэехы, чэщым мэлъэежьы.


зап.-ад. Мафэрэ зеушъэфы, чэщырэ мэкъуртэ.


зап.-ад. Махъушэм тесэу макӏо.
Упӏапӏ, ушъуашъу, теушъошъухь.


зап.-ад. Мэзым къыхэкӏы, къуракӏэ ешыпы.


каб. Мэзым къыхокӏ, къуракӏэ ещып.


зап.-ад. Мэкъэшхо пэӏукӏы, кӏэракӏэу ӏугъошхо пэутысыкӏ, жьым фэдэу зэблырегъэхы.


зап.-ад. Мэкӏэ ӏазэ шъхьаем хьэп,
тамэ иӏ шъхьаем бгъэп.


каб. Мэлым и щӏыфэ,
Фащэм и хуабэ.


зап.-ад. Нэ цӏыкӏу, пэ цӏыкӏу,
джэдыгу цӏыкӏу зыщыгъ.


зап.-ад. Нэрынэ-нэрын нэрынэ щэкӏ.


зап.-ад. Нэтыжъые лы из.


зап.-ад. Нэтӏэрыдз лъэрыдзын, уео пэтми мыуз.


зап.-ад. Них, пищ, шъхьищ, кӏэзакъо, лъэкъуий.


зап.-ад. Ныо цӏыкӏу хэтэджы.


зап.-ад. Нысэкӏабэмэ бын ахехы хэхьажьы.


зап.-ад. Ощ нахьи нахь кӏыхь, сэщ нахьи нахь кӏыхь, ашъо кӏыхь телъ.


зап.-ад. Плӏыри зэдачъэ, зи къатечъырэп.


каб. Плӏыри зэдожэ, зыри къатежыркъым.


каб. Псэури иробланэ, унэ блыным едзащ.


зап.-ад. Псым хафэмэ зэпкъырэзы, уашъом къефэхмэ къутэрэп.


каб. Псым хэхуэмэ зэпкъыроху, уафэм къехуэхмэ къутэркъым.


каб. Псыхэмыкӏ кӏэфӏей.


зап.-ад. Псыхэмыкӏ кӏэшӏой.


зап.-ад. Пчъишъэ хэлъ нахь мышӏэми дэхьапӏэу зы нахь иӏэп.


зап.-ад. Сэ чъыгым сеуӏу, хьамлыухэр къыхэсэщы.


зап.-ад. Сэкӏо-сэкӏо, сиуж мэкӏоды.


каб. Сокӏуэ-сокӏуэ, си ужь мэкӏуэд.


зап.-ад. Сыхьат мыгъэпс нахь мышӏэми игъом зэкӏэ къегъэущы.


зап.-ад. Тамэ иӏ, ау быбырэп, лъакъо иӏэп, ау укӏэхьащтэп.


зап.-ад. Тэтэжъ ыжакӏэ мэушъуашъошъ псыӏушъом ӏут.


зап.-ад. Теурыкӏо елъэкӏон.


зап.-ад. Тичэу лъапсэ лы ӏашкӏэ илъ.


зап.-ад. Тыгъэрыгъу, псырыгъукӏ, ӏэхъомбипшӏ, нэ пшӏыкӏуз.


каб. Уэр нэхърэ нэхъ кӏыхь, сэр нэхърэ нэхъ кӏыхь, афэ кӏыхь телъ.


зап.-ад. Уды шӏуцӏэ пэдыд, одыжъые тхьамыкӏ, тхьамыкӏэм зыхесэ, осэпс къехымэ мэмэхы, хьэхыныгъом мэятэ, мэкъуоныгъом мэтэджы.


зап.-ад. Уеплъмэ къыоплъыжьы.


зап.-ад. Унэ шӏункӏым пшъашъэр исэу мастэ ымыӏыгъэу махъэ.


зап.-ад. Фабэ хъумэ ехьыжьагъ, чъыӏэ хъумэ мэдыи.


зап.-ад. Хэты ылъакъомэ анахь кӏыхь ыпакӏэ?


зап.-ад. Хьаджыгъэ нэкӏу, дэпкъ екӏужь.


зап.-ад. Хьашхъожъыер кӏэлъэшъу, хашъом ихьэмэ ужьыр.


зап.-ад. Хьэкӏэпэ бзыу, бзыужъ кӏэпэф.


зап.-ад. Цэ уз зымышӏэу цабэ зыӏут.


зап.-ад. Цокъэ къэпащ, мэзым къыхащ.


зап.-ад. Цугъожъ папкӏэу мэбыу, ыпэ гъоз къырехы.


зап.-ад. Цугъожъыр мэбыу.


зап.-ад. Цӏыкӏу шъхьакӏэм ябгэ,
нэпсыр къыкӏегъэтэкъу.


каб. Цӏыху имысу къэрал. Унэ дэмыту къуажэ. Жыг щымыкӏыу мэз. Псы имыту хы.


зап.-ад. Чэу гъуанэ сыдэплъмэ,
плъыжь бын сэлъэгъу.


зап.-ад. Чэщи мафи унэ имыхьэу пыхьэу къэзыкӏухь.


зап.-ад. Чэщырэ мыгупсэф, мафэрэ зы чӏыпӏэ имыкӏ.


зап.-ад. Чыжьэрыплъэкӏэ пкӏэгъуал, къэблэгъэжьмэ тэкъэжъ.


зап.-ад. Чъыг шъхьапэм къырабзы, орзэ набзэр ешыпы.


зап.-ад. Чъыгышъхьэм къырабзы, бзэмыӏум къыфахьы.


зап.-ад. Чъыгышъхьэм къырабзы бзэрабзэу кокӏым къеуцо.


зап.-ад. Чӏы чӏэгъым анакӏэ щэкӏэцӏы.


зап.-ад. Шы кӏэмытэу, цу кӏэмытэу мачъэ.


каб. Шы щӏэмыту, вы щӏэмыту мажэ.


зап.-ад. Шъоум нахьи нахь ӏэшӏу,
пцашӏом нахьи нахь онтэгъу.


зап.-ад. Щыӏэмэ анахь цӏыкӏу, ежь фэдиз пцашӏо ехьы.


зап.-ад. Ыпшъэ курбы, псыбэ решъу.


зап.-ад. Ытыкъын лъынэ, ынапшӏэ бэгу, гурымызэ мачъэ, зэрыхьэрэм щэкӏэцӏы, зыщыкӏэцӏырэм, щэгъуалъхьэ, зыщыгъуалъхьэрэм къыщырещы, ищыри кӏэпэ-кӏашъу ышъуи техьэ-текӏ.


зап.-ад. Ышъхьэ гъуаплъэ, ылъэ бэщ.


зап.-ад. Ышъхьэ ины, ынэ цӏыкӏу, хьылъабэ зэрехьэ.


зап.-ад. Ӏэ зимыӏэ пчъэӏух.


каб. Ӏэлъэныкъуэ шэмэдж. Шэмэдж пэ гъэша.


зап.-ад. Ӏэмэ-псымэнчъэу унэ зышӏырэ.


К загадкам даются ответы.

главная  |  гостевая книга  |  форум  |  обратная связь

Сайт создан в системе uCoz