главная > Черкесские (адыгейские, кабардинские) загадки

 
каб. Абрэмывэм зегъазэри, купрауз къыщӏокӏ.


 
зап.-ад. Абрэмыжъом зегъазэ, купраузэ къычӏэкӏы.


каб. Адакъэ мыщу хьэщӏэщ кӏуэрей.


каб. Адакъэ пщӏыпщӏ,
анэ пщӏэгъуалэ.


каб. Адакъэкӏэу къэгъэшауэ пшагъуэм хэт.


каб. Адакъэкӏэу къэгъэша,
къазшырыдзэу дэбзыкӏа.


зап.-ад. Адрабгъукӏэ узэпырыплъымэ цые плъыжь едзыгъ.


зап.-ад. Адрамыдабз, къырымыбзэгу.


каб. Адрыщӏкӏэ лэгъуп цӏыкӏу къыщовэ.


каб. Адрыщӏым узэпрыплъмэ, цеиплъ едзащ.


каб. Адрыщӏым шыуан цӏыкӏу къыщовэ.


каб. Алэрыбгъур инщи, тхуэӏэткъым,
мывэкӏэщхъыр куэдщи, тхуэщыпкъым.


каб. Алэрыбгъу щӏыхур зи щӏыфэ телъ,
шындэ мэлыд,
зи нэр лыду щӏым хэпщ.


каб. Ар уимыӏэу зыри пхужымыӏэ.


зап.-ад. Атэкъакӏэм фэдэу къэгъэщыгъ, къазщырыцэм фэдэу цэхэр ӏут.


зап.-ад. Атэкъэ кӏаку, мэзы хэкуу.


зап.-ад. Атэкъэ лыд, янэ пкӏэгъуалэ.


зап.-ад. Бэрэ-бэрэ мэтакъ, бэрэ-бэрэ такъэ имылъ, бэрэ чӏапӏэ щымылъ.


зап.-ад. Бгырыпхы зэжъу зэрещэкӏы, зэхифызэзэ гузэжъогъу къыреты.


каб. Бгырыпхыбгъуэ, лӏыбгъуэ кӏэщӏ.


каб. Бгъэныщкӏу пэтми хэмыз,
ныбэ изи пхуэмыхъу.


каб. Бгъэтӏылъмэ, далъэ,
бгъэлъеймэ, даӏуэ.


каб. Бдзапцӏэм нэхърэ нэхъ хьэлъэщ,
фом нэхърэ нэхъ ӏэфӏщ,
уи щӏыб иплъхьэми пхуэмыхь,
бэзэрым пхьами, ямыщэху.


зап.-ад. Бзэрабзэу бзэмыӏу.


зап.-ад. Блэпцӏэ къарэ, къэрэ убыт.


зап.-ад. Блыным зыщегъазэ, уахътэр къелъытэ.


зап.-ад. Быдзынчъэ бынышӏу.


зап.-ад. Былымым ышъу, лӏым ишъуаш.


зап.-ад. Губгъом щэхьэрзэуазэ, мэзым щыхэхьэгъуай.


зап.-ад. Гъогу къощэ-нащэрэ лы ӏахь пщэрырэ.


зап.-ад. Гъогу напцэм пӏэстэ щыуан щэпӏонкӏы.


зап.-ад. Гъогу напцэм чэтэ ихыгъэ телъ.


зап.-ад. Гъогуабгъо лъынэ ӏабгъо хэлъ.


каб. Гъущӏыкӏэр зи тхьэмпэ,
Бжэгъушхуэр зи кӏапэ.


зап.-ад. "Ей" зымыӏорэ жъонакӏу.


зап.-ад. Ептырэр къыуетыжьы.


каб. Жану ялъырей,
Пхъашэ кӏуэхэм здахьырей.


зап.-ад. Жъышъхьал, псышъхьал, мэшӏошъхьал,
ӏупэф ефэкӏ.


зап.-ад. Зигъугъэ нахьи зицӏынэ.


каб. Зи кур мафӏэ,
Зи лъэр джафэ.


зап.-ад. Зилы нахьри зылэпс.


каб. Зи щхьэр пхъэ кӏапэ
Блыным кӏэращӏэ,
Пэш гъэщӏэращӏэ.


каб. Зи щхьэр пхъэ кӏапэ
Зи пэр гъущӏ папцӏэ.


зап.-ад. Зищыпэлъэгъу гуих.


зап.-ад. Зы къамыщ сиӏэшъ сырыошъурэп.


зап.-ад. Зыгупэкӏэ дыды цӏыкӏу, зыкӏыӏу цые шӏуцӏэ, зычӏэгъ чэсэй фыжь.


зап.-ад. Зыкӏэ тӏаркъоу бгыкъур зиунапӏэ.


зап.-ад. Зыл ӏэшӏоу зишӏу щыпсыр.


зап.-ад. Зышъхьэ пхъэӏэшэкӏ, зыкӏэ кутанщэрыхъ.


зап.-ад. Къау-къау лъэрыгъ чылэр къэзычъыхь.


зап.-ад. Къэцгъонэ шъхьэфэлажь, къылэжьырэр къызыӏах.


зап.-ад. Къырым къикӏи лъэкъо кӏэу, тиунэ къихьи бгъэгу, ыбгъэгу сеплъи хъырахъишъ.


зап.-ад. Кӏай лъэдэкъэф,
орыф дышъэ чъыг.


зап.-ад. Кӏэпсэ ӏэкӏэпишъ,
лэгъунэ шъхьашъый.


зап.-ад. Лӏыжъ цӏыкӏу, щыгъу бэшх.


зап.-ад. Мафэм къелъэехы, чэщым мэлъэежьы.


зап.-ад. Мафэрэ зеушъэфы, чэщырэ мэкъуртэ.


зап.-ад. Махъушэм тесэу макӏо.
Упӏапӏ, ушъуашъу, теушъошъухь.


зап.-ад. Мэкӏэ ӏазэ шъхьаем хьэп,
тамэ иӏ шъхьаем бгъэп.


каб. Мэлым и щӏыфэ,
Фащэм и хуабэ.


зап.-ад. Нэ цӏыкӏу, пэ цӏыкӏу,
джэдыгу цӏыкӏу зыщыгъ.


зап.-ад. Нэтыжъые лы из.


зап.-ад. Нысэкӏабэмэ бын ахехы хэхьажьы.


зап.-ад. Псыхэмыкӏ кӏэшӏой.


зап.-ад. Сэ чъыгым сеуӏу, хьамлыухэр къыхэсэщы.


зап.-ад. Сыхьат мыгъэпс нахь мышӏэми игъом зэкӏэ къегъэущы.


зап.-ад. Тамэ иӏ, ау быбырэп, лъакъо иӏэп, ау укӏэхьащтэп.


зап.-ад. Теурыкӏо елъэкӏон.


зап.-ад. Тичэу лъапсэ лы ӏашкӏэ илъ.


зап.-ад. Уды шӏуцӏэ пэдыд, одыжъые тхьамыкӏ, тхьамыкӏэм зыхесэ, осэпс къехымэ мэмэхы, хьэхыныгъом мэятэ, мэкъуоныгъом мэтэджы.


зап.-ад. Уеплъмэ къыоплъыжьы.


зап.-ад. Унэ шӏункӏым пшъашъэр исэу мастэ ымыӏыгъэу махъэ.


зап.-ад. Фабэ хъумэ ехьыжьагъ, чъыӏэ хъумэ мэдыи.


зап.-ад. Цугъожъыр мэбыу.


зап.-ад. Цӏыкӏу шъхьакӏэм ябгэ,
нэпсыр къыкӏегъэтэкъу.


каб. Цӏыху имысу къэрал. Унэ дэмыту къуажэ. Жыг щымыкӏыу мэз. Псы имыту хы.


зап.-ад. Хэты ылъакъомэ анахь кӏыхь ыпакӏэ?


зап.-ад. Хьаджыгъэ нэкӏу, дэпкъ екӏужь.


зап.-ад. Хьэкӏэпэ бзыу, бзыужъ кӏэпэф.


зап.-ад. Чэу гъуанэ сыдэплъмэ,
плъыжь бын сэлъэгъу.


зап.-ад. Чэщырэ мыгупсэф, мафэрэ зы чӏыпӏэ имыкӏ.


зап.-ад. Чъыгышъхьэм къырабзы бзэрабзэу кокӏым къеуцо.


зап.-ад. Чӏы чӏэгъым анакӏэ щэкӏэцӏы.


зап.-ад. Шъоум нахьи нахь ӏэшӏу,
пцашӏом нахьи нахь онтэгъу.


зап.-ад. Щыӏэмэ анахь цӏыкӏу, ежь фэдиз пцашӏо ехьы.


зап.-ад. Ыпшъэ курбы, псыбэ решъу.


зап.-ад. Ытыкъын лъынэ, ынапшӏэ бэгу, гурымызэ мачъэ, зэрыхьэрэм щэкӏэцӏы, зыщыкӏэцӏырэм, щэгъуалъхьэ, зыщыгъуалъхьэрэм къыщырещы, ищыри кӏэпэ-кӏашъу ышъуи техьэ-текӏ.


зап.-ад. Ышъхьэ гъуаплъэ, ылъэ бэщ.


зап.-ад. Ышъхьэ ины, ынэ цӏыкӏу, хьылъабэ зэрехьэ.


зап.-ад. Ӏэ зимыӏэ пчъэӏух.


каб. Ӏэлъэныкъуэ шэмэдж. Шэмэдж пэ гъэша.


зап.-ад. Ӏэмэ-псымэнчъэу унэ зышӏырэ.


главная  |  гостевая книга  |  форум  |  обратная связь

Сайт создан в системе uCoz