главная > черкесские (адыгские) загадки > Псым х…-Уп…

Псым хафэмэ зэпкъырэзы, уашъом къефэхмэ къутэрэп.


Псыхэмыкӏ кӏэшӏой.


Псыхъом адырабгъукӏэ цые плъыжь идзагъ [54].


Пхъэткӏуткӏу, пхъэткӏопс, пхъэпсыдачъэ, псыдэгъэх [54].


Пцашӏом нахьи нахь хьылъ, шъоум нахьи нахь ӏэшӏу, уакӏыб иплъхьэми пфэмыхь, бэдзэр пхьыми амыщэф [54].


Пчэгъу шъхьэпэ рыкӏу, нэкӏу быратӏ [54].


Пчэдыжьым лъэкъуиплӏ, щэджагъом лъэкъуитӏу, пчыхьэм лъэкъуищ [54].


Пчэн шъхьапэф, хэгъэгу фар [54].


Пчъишъэ хэлъ нахь мышӏэми дэхьапӏэу зы нахь иӏэп.


Пшызэ адырабгъу пчэгъу лъапэ щеупсы [54].


Рампэс-раусэй [54].


Сэ чъыгым сеуӏу, хьамлыухэр къыхэсэщы.


Сэкӏо-сэкӏо, сиуж мэкӏоды.


Сэкӏо-сэкӏо, уж фэсшӏырэп, сэбзы-сэбзы, лъы къикӏырэп [54].


Сеплъымэ, нэджы, седжэмэ, къуй [54].


Сипсаушъхьи сихьэдашъхьи утын хьылъэр стемыкӏ [54].


Сыкӏомэ, мэкӏуатэ, сыщытмэ, мэдаӏо [54].


Сыхьат мыгъэпс нахь мышӏэми игъом зэкӏэ къегъэущы.


Тамэ иӏ, ау быбырэп, лъакъо иӏэп, ау укӏэхьащтэп.


Тэ блэгъитӏу тиӏ: зым тегъашхэ, адрэм щагур къеухъумэ [54].


Тэкъэжъые гъонибл [54].


Тэтэжъ ыжакӏэ мэушъуашъошъ псыӏушъом ӏут.


Теурыкӏо елъэкӏон.


Тикон цӏыкӏу лы из [54].


Тикъошын тхъу из [54].


Тикӏашъо дышъэ бэщ телъ [54].


Типчэгъушъхьэ чэт фыжь цӏыкӏу тес [54].


Тиунашъхьэ сыдэплъыемэ, къэб фыжь сэлъэгъу [54].


Тиунэкӏыбы нысакӏэ къот [54].


Тиунэпчъэӏу хьэ къэрэ цӏыкӏу ӏус, цакъэрэп, хьакъурэп, унэми цӏыф ригъахьэрэп [54].


Тихьэгъожъ зэрыгъуалъхьэрэм уц къикӏэжьырэп [54].


Тичэу лъапсэ лы ӏашкӏэ илъ.


Тичэу хьэцэкъалэ кӏэрылъ [54].


Тыбгъэ пхъэӏаплӏ кӏэрылъ [54].


Тыгъэ къепсы хъумэ сигъусэ, унэ сихьэмэ мэкӏодыжьы [54].


Тыгъэм зыдегъазэ, егъэзыгъэу къахьыжьы [54].


Тыгъэрыгъу, псырыгъукӏ, ӏэхъомбипшӏ, нэ пшӏыкӏуз.


Тыжьын кӏыӏоу зэрэлъэлъ, къилъэлъырэм тегъэгушӏо [54].


Тятэ ефы, тянэ еи [54].


Тятэ ипӏэшъхьагъы тхъужъэ щыхьэ чӏэлъ [54].


Уарзэкъор чэрэз, чэрэзыкъор нэтӏэбгъожъ [54].


Уашъом щыкъэрэ-къар, чӏылъэм щыкъэрэгъул, пхъэжъые шып [54].


Уды шӏуцӏэ пэдыд, одыжъые тхьамыкӏ, тхьамыкӏэм зыхесэ, осэпс къехымэ мэмэхы, хьэхыныгъом мэятэ, мэкъуоныгъом мэтэджы.


Уеплъымэ, къыоплъыжьы [54].


Уеплъымэ, гъундж, уеджэмэ дэгу [54].


Укӏомэ къыбдэкӏо, утӏысмэ, мэтӏысы, утэджмэ мэтэджы, уеджэмэ дэгу [54].


Унашъхьэм удэплъыемэ, зы шъхьантэм зэшиблмэ ашъхьэ зэдытелъ [54].


Унэ шӏункӏым пшъашъэр исэу мастэ ымыӏыгъэу махъэ.


Уплъэмэ олъэгъу, укӏомэ, унэсрэп [54].


главная > черкесские (адыгские) загадки > Псым х…-Уп…
 
 
 
 

Сайт создан в системе uCoz