главная > черкесские (адыгские) загадки > Шы м…-Ӏу…

Шы мыгъакӏу, шы гъэкӏор, шы пхъэнтӏэкӏу, шы дэкӏуай.


Шъхьантэм тесмэ тхьаркъо, зикъудыимэ къэплъан [54].


Шъхьапырыкӏыгъом ныо цӏыкӏу щэкуо [54].


Шъхьахынэ нэшъу, чӏы гъэушъорэкӏ [54].


Шъоум нахьи нахь ӏэшӏу,
пцашӏом нахьи нахь онтэгъу.


Шъофыр шъоупс, ыпсэ хэпхымэ уегъатхъэ [54].


Шъуз гъум, джэгу дэсыл [54].


Щагу гузэгум ӏатэ дэт, ыпэкӏэ уеплъымэ куахъо, ыкӏыбкӏэ уеплъымэ пхъэнкӏыпхъ [54].


Щае ешъорэп, ышъо мэцӏыу [54].


Щыгъынибгъум зы щыгъын итеубгъон [54].


Щылъымэ курбыжъ, ежьэмэ блэгъожь.


Щыӏэмэ анахь цӏыкӏу, ежь фэдиз пцашӏо ехьы.


Ыгу псынкӏэ, зыӏукӏэрэм рефыжьэ [54].


Ыкӏэ ӏае, ышъхьэ матэ [54].


Ыкӏыӏу шӏуцӏэ, ыкӏоцӏ дагъэ [54].


Ылъакъо кӏэкӏы, ыкӏыб шъуамбгъо [54].


Ылъэ кӏэкӏы, ыкӏыб шъуамбгъо, бгъунджэу щылъ, лышхо телъ [54].


Ынэ курбы, псыбэ решъу [54].


Ынэ машӏоу шы шӏоӏум дэс [54].


Ыпэ кӏахьы, ышъхьэ ӏае, ыпкъ ины [54].


Ыпэкӏэ укъэкӏымэ куахъо, ыужкӏэ пхъэнкӏыпхъ, къакъырым чӏэт [54].


Ыпчакӏэ фэпсыгъу, гугъумыгъум хэмыкӏ, къырафэкӏызэ хагъафэ [54].


Ыпшъэ курбы, псыбэ решъу.


Ытыкъын лъынэ, ынапшӏэ бэгу, гурымызэ мачъэ, зэрыхьэрэм щэкӏэцӏы, зыщыкӏэцӏырэм, щэгъуалъхьэ, зыщыгъуалъхьэрэм къыщырещы, ищыри кӏэпэ-кӏашъу ышъуи техьэ-текӏ.


Ышъхьэ гъуаплъэ, ылъэ бэщ.


Ышъхьэ ины, ынэ цӏыкӏу, хьылъабэ зэрехьэ.


Ышъхьэ матэ, ыпчэ дахэ [54].


Ышъхьэ пкъутэмэ тыжьын къекӏы, тыжьыныр пкъутэмэ дышъэ къекӏы [54].


Ышъо шӏуцӏэ, ыцӏэ ӏае, ищэ ӏэшӏу [54].


Ятэ хьадырыхэ маш, ыкъо шэйтаныуз.


Ӏаеу бзыгъэ, пытэу дыгъэ [54].


Ӏэ зимыӏэ пчъэӏух.


Ӏэбжъэнипшӏ, нэпӏэпшӏыкӏуз [54].


Ӏэдэ-одэнчъэу псым лъэмыдж тезылъхьэрэр [54].


Ӏэмэ-псымэнчъэу унэ зышӏырэ.


Ӏэнчъэ, лъэкъончъэ, ныбэгукӏэ мапшэ, цӏыфишъэ ис.


Ӏэпшъэ гъэсыс, маисэ блыгу.


Ӏэрышӏэм ӏурышӏэ ит [54].


Ӏэшӏыгъэм ӏушӏыгъэ ит [54].


Ӏэшӏур зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэӏэшӏу [54].


Ӏонтӏэ-щантӏ, хьэшъо кӏахь зытелъ.


Ӏушъашъэ, ӏушъабэ [54].


главная > черкесские (адыгские) загадки > Шы м…-Ӏу…
 
 
 
 

Сайт создан в системе uCoz