главная > черкесские (адыгские) загадки > А-Гъу...

А зы машэм зэшыпхъуиплӏ зэдегъэ [54].


 
Абрэмыжъом зегъазэ, купраузэ къычӏэкӏы.


Адэдае къыхэзы, адэмэзы къыхэфэ.


Адрабгъукӏэ узэпырыплъымэ цые плъыжь едзыгъ.


Адрамыдабз, къырымыбзэгу.


Адырабгъукӏэ лэгъуп цӏыкӏу къыщэлъагъо [54].


Алырэгъур инышъ тфэӏэтырэп, мыжъуакӏэр бэшъ тфэшыпырэп [54].


Амыгоу фыгу нэт, амыдэу дарие джан.


Апсы рамыкӏэу кӏашъом дахьые [54].


Апсыжъ ныкъо тиунашъхьэ телъ [54].


Апӏырапӏын, чэубжъэпын [54].


Арапыжъые къэлэпчъэжъые ӏус [54].


Атэкъакӏэм фэдэу къэгъэщыгъ, къазщырыцэм фэдэу цэхэр ӏут.


Атэкъакӏэу къэгъэщыгъэу пщагъом хэт [54].


Атэкъэ кӏаку, мэзы хэкуу.


Атэкъэ лыд, янэ пкӏэгъуалэ.


Ахырэр - хы, зэпахырэр - блы [54].


Ашъом фэдэу онтэгъу, гум къеонтэгъукӏ, лъэкӏэпӏэ кӏэх, гу къэгъэмэх [54].


Бафтӏыфыжъэу шхъонтӏэжъы кӏаку [54].


Бэрэ-бэрэ мэтакъ, бэрэ-бэрэ такъэ имылъ, бэрэ чӏапӏэ щымылъ.


Бгыкъунчъэ ун [54].


Бгырыпхы зэжъу зэрещэкӏы, зэхифызэзэ гузэжъогъу къыреты.


Бгырыпхыбгъо лӏыбгъо кӏэкӏ [54].


Бгъэуцӏынымэ мэбэгы, бгъэтӏыпӏэмэ мэцӏацӏэ.


Бзэрабзэу бзэмыӏу.


Блэпцӏэ къарэ, къэрэ убыт.


Блыным зыщегъазэ, уахътэр къелъытэ.


Быдзынчъэ бынышӏу.


Былымым ышъу, лӏым ишъуаш.


Быныр зыгъашхэу шхынылъэм дэпкӏэжь [54].


Быныр зыгъэгушӏоу машӏор зыгъэушӏункӏ [54].


Быныр къэзыгъатхъэу пхъэмбгъу хъурай [54].


«Быу» зымыӏорэ мэкъушх [54].


Гыргыт бжъэтӏыжъ [54].


Гощэ пӏуритӏур зэлъыпэгъу [54].


Губгъом щэхьэрзэуазэ, мэзым щыхэхьэгъуай.


Губгъом щылӏыхъузан, щагум къыщыкӏырагъэтхъу [54].


Гурмыкъ, уеӏэн плъэкӏырэп, мэз цуным хэс, мастэу тетыр бэ, ӏуданэ зи иӏахэп [54].


Гурмыкъэу къаигъэшъ ӏушъэшъэхэу мэпщэхыжьы [54].


Гъэтхэ тамыгъ, псэушъхьэшӏу нэшан [54].


Гъогу къощэ-нащэрэ лы ӏахь пщэрырэ.


Гъогу напцэм лъы пцӏагъэ хэлъ.


Гъогу напцэм пӏэстэ щыуан щэпӏонкӏы.


Гъогу напцэм чэтэ ихыгъэ телъ.


Гъогу нэпцэ уцым цы мыутыгъэ хэлъ [54].


Гъогуабгъо лъынэ ӏабгъо хэлъ.


Гъогум ыбгъу, цум ыбгъуитӏу.


Гъуагъомэ цӏычэу, хъопскӏыр къыхихэу къэсыгъ [54].


Гъучӏыпэр чӏыгум хэтӏагъ, гъунджэкум фэдэу мэлыды.


главная > черкесские (адыгские) загадки > А-Гъу...
 
 
 
 

Сайт создан в системе uCoz