главная > черкесские (адыгские) загадки > Д…-Зыб...

Дарие мэз шыбзыбэ чӏафэ [54].


Даудэ - упкӏэ цуакъ, Фатӏимэт - ӏалъ, тятэ - джэдыгу, тянэ шъхьатехъо фаб [54].


Дунаем лъэмыдж плъыжь тыралъхьагъ [54].


Дунаем тет пстэури зыгъашхэрэр [54].


Дунаем тетмэ анахь кӏахь, кондэ кӏахьым къыхэмыщ.


Дунаер зыгъэнэф, псэр зыгъэфаб [54].


Дыргу-дыргу, дыргу мэӏу, лӏы мэӏуишъ, лӏишъэ тет.


Дыргу-дыргу, дыргу мэӏу, пчэмыӏушъ, къоджишъэ къысэти, осӏотэн.


Джэдыгу зэдзэкӏыгъэ гъэпцӏакӏу [54].


Джэдыгу къэптан, губгъор къакӏуахьы, ӏуашъхьэм дэкӏуаех, кӏэим екӏокӏых, унэм къафыжьыхэшъ цы атырахы [54].


Джыбэм къекӏошъы, ӏупэм екӏошъылӏэ, лыгъэр къыредзы [54].


Дзэмэ щэ закъокӏэ ахао [54].


Ежь гъучӏ закӏ, чӏым хэтӏагъ, чӏыр етхъу, етӏы, гъунджэм фэдэу мэлыды.


Ежьэмэ блэгъожъ, къыгъэзэжьымэ къэрабгъ [54].


"Ей" зымыӏорэ жъонакӏу.


Емынэ нэшъу, чӏы гъэушъорэкӏ.


Емыоу пыир еукӏы, имыкӏэу шыхэр къырефы, къыфэмыкӏуахьрэр егощы [54].


Ептымэ къыуеты, къыуитырэр бэрчэт [54].


Ептырэр къыуетыжьы.


Ептырэр къыуитыжьырэп [54].


Жэм къыдэкӏы, цӏыфым ыгу рехы [54].


Жъышъхьал, псышъхьал, мэшӏошъхьал,
ӏупэф ефэкӏ.


Жъогъуитӏумэ азыфагу ӏуашъхьэ дэт [54].


Жъонакӏоп, гъукӏэп, пхъашӏэп, ау чылэм апэрэ ӏофышӏэу дэт [54].


Жъуагъом зэпымыоу пщэ къытырелъашъо, тырелъэшъужьы [54].


Зэ пщэры мэхъу, зэ оды мэхъу, макъэкӏэ унэ егъэхъые [54].


Зэкӏэ рэбланэ, унэ блыным едзыгъ.


Зэкӏэрэублэблы бгырым едзыгъ.


Зэшиплӏ зэлъэкӏо зэпыт, зэкӏэхьанхэ алъэкӏырэп [54].


Зэшипшӏымэ джэдыгуитӏу ащыгъ [54].


Зэшитӏумэ зы гъогу азыфагу, зым зыр ылъэгъужьырэп [54].


Зэшищ псыхъом кӏуагъэ: тӏумэ загъэпкӏы, ящэнэрэр яплъышъ нэпкъым телъ [54].


Зэшхэр зэрылъым къелъэлъых, чӏым хафэхэмэ шхъонтӏабзэу къэкӏых.


Зэшыпхъуиплӏ зэлъэгуӏэ, зэлъынэсырэп [54].


Зегъэкӏэракӏэ хьакӏэмэ апэгъокӏы [54].


Зепхьанкӏэ тынч, плъытэнкӏэ гугъу [54].


Зи зымыӏыгъэу сурэт зышӏын зылъэкӏрэ [54].


Зи къыуиӏорэп, укӏомэ макӏо, учъэмэ мачъэ [54].


Зибын пстэури цыгъуашэ [54].


Зигъугъэ нахьи зицӏынэ.


Зижъуагъэ фыжьы, зичылапхъэ шӏуцӏэ [54].


Зилы нахьри зылэпс.


Зищыпэлъэгъу гуих.


Зы къамыщ сиӏэшъ сырыошъурэп.


Зы цу ыуасэп бынуасэ еӏэты [54].


Зы чъыгым къутэмэ пшӏыкӏутӏу гот, къутамэ пэпчъ тхьэпэ щэкӏ пыт, тхьапэхэм азыкӏэлъэныкъор фыжьы, азыкӏэлъэныкъор шӏуцӏэ [54].


Зы чӏыпӏэ итэу зэкӏэмэ анэсы [54].


Зы шы сиӏэшъ сытеӏыстэшъурэп [54].


Зыбжъэ тыгъэрыгъэгъоу, зыкӏэ мыгъоӏус, хьадэӏус хамылъхь [54].


главная > черкесские (адыгские) загадки > Д…-Зыб...
 
 
 
 

Сайт создан в системе uCoz