главная > черкесские (адыгские) загадки > Зыгу…-Кӏ…

Зыгупэкӏэ дыды цӏыкӏу, зыкӏыӏу цые шӏуцӏэ, зычӏэгъ чэсэй фыжь.


Зыдакӏохэу зи къыздэмыкӏыжьрэр [54].


Зызымыгъазэу мэзым чӏэкӏрэр.


Зыкъопс дунэе псаум лъыӏэсрэр [54].


Зыкӏэ зылъэшъоу зышъо зипый [54].


Зыкӏэ памычэу шэщым чӏэмыхьэрэр [54].


Зыкӏэ тӏаркъоу бгыкъур зиунапӏэ.


Зыкӏоцӏ гъушъэу, зышъо дышъэу, зэптырэр къыозытыжьрэ, жъгъау ыӏоу ӏупхырэ [54].


Зыл зыкӏоцӏэу къупшъхьэр зыкӏышъор [54].


Зыл ӏэшӏоу зишӏу щыпсыр.


Зымакъэ пщыналъэу, зылъакъо кӏэраорэр.


Зыми ымыуасэу бынуасэ зышхырэр [54].


Зыпэ гъучӏы, зычӏэ пхъэмбгъу, зызыгъэпщ, зызыгъэшъхъ, шӏуцӏэр плъыжьэу ӏузылыкӏ.


Зыпэ папцӏэ зыкӏэ гъуанэ [54].


Зыпкъэ чӏым чӏэлъэу, зышъхьац дунаем телъ.


Зыр зым фэмыд, бэщ утыкӏэ къахьыжьы.


Зыр мачъэ, зыр мэчъые, зыр мэджэгу [54].


Зытамэхэр зыгъэушъуашъоу зыпкъ изымычышъурэ къуанчӏ.


Зытӏэкӏырэр мэгъы.


Зышъхьэ гъуаплъэ зылъэ цӏыурэ.


Зышъхьэ матэ, зыкӏэ ӏэгуау [54].


Зышъхьэ пхъэӏэшэкӏ, зыкӏэ кутанщэрыхъ.


Зышъхьэ чӏым чӏэлъэу зыпкъ дунаим тет.


Зыӏу-зыпчъ зыпчъэ закъу [54].


Игъэкӏуат-екӏотӏылӏ [54].


Игъогу гъучӏы, жьым фэдэу мэзекӏо, боу зэрещэ, пстэуми анэсы.


Кокӏым ебзабзэ зигъэгубзыгъэу макъэ ешъы [54].


Къарышъопс псым къыхэкӏы.


Къау-къау лъэрыгъ чылэр къэзычъыхь.


Къэцгъонэ шъхьэфэлажь, къылэжьырэр къызыӏах.


Къыбдэмыгущыӏэу зыуегъэлъэгъу [54].


Къырым къикӏи лъэкъо кӏэу, тиунэ къихьи бгъэгу, ыбгъэгу сеплъи хъырахъишъ.


Къырым къырахы, тиунашъхьэ къыпалъ [54].


Къытелъэразэшъ чэрэзэу къашъо [54].


Къоджэхь-къоджэшх, амышхын тыгъужъ.


Къопиплӏ, плӏэмый, зыӏу, зыпчъэ закъу [54].


Къопиплӏ, плӏэмый, цӏыфмэ афэлажьэ, лӏэжьэкӏошӏу [54].


Къопцӏэ нэпцӏэ пэкӏыжь, ухахьэмэ мэтхытхы, зигъонэмысэу ыпсэ хахы.


Къупшъхьэ къызыхэмыкӏ, лъы къызыкӏэмычъ.


Къушъхьи, шъофи, мэзи джэдыгу фабэр щыгъэу ащэхъу, къыгъэзэжьымэ къакъырэм чӏэс [54].


Кӏай лъэдэкъэф, орыф дышъэ чъыг.


Кӏэбылац къачъи, былэцэжъ ыпхъуати, лъагъор ричъи, пхъэкъутэмкӏэ сылъыуи, пытэм ечъэжьэжьыгъ [54].


Кӏэпсэ пэкъишъ, лэгъунэ шъхьашъий.


Кӏэпсэ ӏэкӏэпишъ,
лэгъунэшъый.


Кӏэпсэшхокӏэ къыращы, ощышхокӏэ акъутэ.


Кӏыбыбгъу, дыргъужъыгъо пэкӏыхь [54].


Кӏыкӏ-кӏыкӏ хьакуаку, зэрамыку лэгъун [54].


Кӏымафэм зефапэ, гъэмафэм зетӏэкӏыжьы [54].


Кӏыщ цӏыкӏу сэпалъ [54].


главная > черкесские (адыгские) загадки > Зыгу…-Кӏ…
 
 
 
 

Сайт создан в системе uCoz