главная > черкесские (адыгские) загадки > Упӏ…-Шы кӏ…

Упӏапӏ-ушъуашъу, гъогурыкӏу-дырекӏокӏ [54].


Фабэ хъумэ ехьыжьагъ, чъыӏэ хъумэ мэдыи.


Фыз гъум, жьэгу дэсырей [54].


Хэт уашъом лъэуе езыдзи, дэкӏоягъэр? Хэт щыбзэкӏэ псы къэзыхьыгъэр? Хэт цацэкӏэ тхъу зыгъэжъагъэр? [54].


Хэты ылъакъомэ анахь кӏыхь ыпакӏэ?


Хы гузэгум мэшӏошхо илъ [54].


Хырыхыхьэ нэтӏабгъу, хъэтыгъонэ нэкъипш [54].


Хъырахъишъ, дышъэпсын [54].


Хьаджыгъэ нэкӏу, дэпкъ екӏужь.


Хьакӏэу къакӏорэм цэ ӏутэп, лэу ратырэм къупшъхьэ хэлъэп [54].


Хьашхъожъыер кӏэлъэшъу, хашъом ихьэмэ ужьыр.


Хьэкӏэпэ бзыу, бзыужъ кӏэпэф.


Хьэмэщынчъэ, хьэнчъэ ун [54].


Хьэрэ-къурэ машӏу, ӏушъорыкӏо гъэсыс, маисэр зыкӏэпкъ, ежьэмэ жьырыкъ [54].


Хьылъэ темылъэу шэщым чӏахьэрэп [54].


Цэ уз зымышӏэу цабэ зыӏут.


Цэпкъыбэ тӏэхъуал [54].


Цокъэ къэпащ, мэзым къыхащ.


Цуакъэ щыгъэу къэхъу, аукӏышъ щахыжьы [54].


Цугъожъ папкӏэу мэбыу, ыпэ гъоз къырехы.


Цугъожъыр мэбыу.


Цӏыкӏу шъхьакӏэм ябгэ,
нэпсыр къыкӏегъэтэкъу.


Цӏыф имысэу къэрал, унэ дэмытэу къуаджэ, чъыг къыщымыкӏэу мэзы, псы имытэу хы [54].


Чэу гъуанэ сыдэплъымэ, нэшхъо бын сахаплъэ [54].


Чэу гъуанэ сыдэплъмэ,
плъыжь бын сэлъэгъу.


Чэу гъуанэм сыдэплъымэ, плъыжь бын сахаплъэ [54].


Чэщ остыгъэ губгъо гъэдахэ [54].


Чэщи мафи унэ имыхьэу пыхьэу къэзыкӏухь.


Чэщырэ къэнэфы, укӏомэ къэкӏо, учъэмэ къыбдачъэ [54].


Чэщырэ мыгупсэф, мафэрэ зы чӏыпӏэ имыкӏ.


Чэщырэ цӏыфыр егъашӏо, мафэрэ зигъэшӏожьэу щэты [54].


Чыжьэрыплъэкӏэ пкӏэгъуал, къэблэгъэжьмэ тэкъэжъ.


Чыжьэу щытэу унэм ебакъо [54].


Чыпэ-чып, чыпэ-щэкӏ, къоджэ щэкӏ къысэтри осӏон [54].


Чъыг такъэп, пхъэ къэбэп, зегъэкъышъ щылъ [54].


Чъыг шъхьапэм къырабзы, орзэ набзэр ешыпы.


Чъыгышъхьэм къырабзы, бзэмыӏум къыфахьы.


Чъыгышъхьэм къырабзы бзэрабзэу кокӏым къеуцо.


Чъыгышъхьэм щэшакӏо, шакӏом къеукӏы [54].


Чӏы чӏэгъым анакӏэ щэкӏэцӏы.


Чӏы чӏэгъым лъэгъупжъые къыщэжъо [54].


Чӏы шъхьашъор бзыуцыфкӏэ фэпагъэ [54].


Чӏым исэнэхьат [54].


Чӏым иӏэшӏур къыхэзыщ, щэм ифыжьыр къызэрычъ, чылэр зыгъэун, быныр къэзыгъатхъ [54].


Чӏым рэкӏо, уашъор ылъэгъурэп, зи къеузырэп, ау мэщэӏу зэпыт [54].


Чӏычӏэгъым анэкӏэ фыжь щэкӏэцӏы [54].


Чӏычӏэгъым чэт бын щэгъуалъхьэ [54].


Шашыф фыжьым губгъор зэлъеубгъу [54].


Шы кӏэмытэу, цу кӏэмытэу мачъэ.


главная > черкесские (адыгские) загадки > Упӏ…-Шы кӏ…
 
 
 
 

Сайт создан в системе uCoz