главная > черкесские (адыгские) загадки > Лъ…-Псым къ…

Лъакъо зыкӏэмыт лъэмыдж [54].


Лъэкӏэпӏэ кӏыхь, нэм ипшысэ изых [54].


Лъэмэкъэнчъэу къэзыкӏухь, хьакӏэ къихьэмэ мытэдж, тэджыми умыгъот [54].


Лӏыжъ цӏыкӏу, щыгъу бэшх.


Лӏыжъым иунашъхьэ дышъэ бэщ телъ [54].


Лӏымэ яшъуаш, шымэ яун [54].


Мазэм фэдэу хъурэябз, бзэгоу иӏэр дэгъэ закӏ, чӏым къыхэпшымэ тыгъэм лъэплъэ.


Мафэм къелъэехы, чэщым мэлъэежьы.


Мафэрэ зеушъэфы, чэщырэ мэкъуртэ.


Мафэрэ лы из, чэщырэ нэкӏы [54].


Махъушэм тесэу макӏо.
Упӏапӏ, ушъуашъу, теушъошъухь.


Машӏом ыстырэп, псым етхьалэ [54].


Мэ мышӏэ тыгъуакӏу [54].


Мэз чӏэгъ мамыхъу, шабыпхъу тырыц [54].


Мэзым къыхэкӏы, къуракӏэ ешыпы.


Мэзышхо ычӏэгъ мэлыды [54].


Мэкъэшхо пэӏукӏы, кӏэракӏэу ӏугъошхо пэутысыкӏ, жьым фэдэу зэблырегъэхы.


Мэкӏэ ӏазэ шъхьаем хьэп,
тамэ иӏ шъхьаем бгъэп.


Мэкӏо зэпыт хьалъэбэкъу щиз ыкӏурэп [54].


Мэл кӏэпэ еш, мэз къэушъхь [54].


Мэл фыжьыбэ псы ешъо [54].


Мэфэ реным къекӏухьэ, пчыхьэ хъумэ пчъэкъуахэм къогъолъхьажьы [54].


Мыӏэшӏу-мыдыдж, чэтлыбжьэр гуахьы зышӏ.


Нанэ ышӏыгъэ имыкӏ, татэ ышӏыгъэ къимыхь [54].


Нахьыбэ къипх къэс нахь ин мэхъу [54].


Нэ цӏыкӏу, пэ цӏыкӏу,
джэдыгу цӏыкӏу зыщыгъ.


Нэкӏымэ онтэгъу, илъымэ псынкӏэ [54].


Нэкӏуратӏыжъ шӏахьыгъэ тес.


Нэрынэ-нэрын нэрынэ щэкӏ.


Нэтыжъые лы из.


Нэтыжъые пхъэжъые шып [54].


Нэтӏэрыдз лъэрыдзын, уео пэтми мыуз.


Нэф ошъыфэ ухъумакӏо, ымакъэ укъегъэущы [54].


Нэфынэми шӏункӏыми ащымыохъу [54].


Непи нычэпи макӏо, унэпӏэ щиз ыкӏурэп [54].


Них, пищ, шъхьищ, кӏэзакъо, лъэкъуий.


Ныо цӏыкӏу хэтэджы.


Нысэкӏабэмэ бын ахехы хэхьажьы.


Одэ дые къыхэзы, одэ мэзы къыхэфэ.


Орэдыӏуалэ чэу фыжь дэт [54].


Ошъо чэпэплъ, шъо плъыжь ӏэбгъу [54].


Ошъогум дышъэ хъурджэнэ чӏынэ къещы [54].


Ощ нахьи нахь кӏыхь, сэщ нахьи нахь кӏыхь, ашъо кӏыхь телъ.


Ощ нахьи нахь чъэр, сэщ нахьи нахь чъэр, удежьагъэкӏи удэчъэшъущтэп [54].


Плъыжьы, ӏэшӏу, мэӏэшӏу пехы, лъхъанчэу, чӏыгум пэблагъэу къэкӏы [54].


Плӏыри зэдачъэ, зи къатечъырэп.


Псэу кӏорэр къегъэуцу [54].


Псым алырэгъу теубгъуагъ [54].


Псым къыхахы, псым хэхьажьы [54].


главная > черкесские (адыгские) загадки > Лъ…-Псым къ…
 
 
 
 

Сайт создан в системе uCoz