главная > черкесские фамилии > М-Тӏу

 

Магуэ27

Магърыщыкъу20

Маир

Майкъопар20 - Майкопаровы.

Майл27

Макъэ20 - Маковы.

Макӏэкъу20

Мамбэт20

Мамгъэт20 - Мамгетовы.

Мамгъэтыкъу20

Мамжъый20 - Мамжиевы.

Мамий27 - Мамий, Мамиевы.

Мамкъо20

Мамрэш27 - Мамрешевы.

Мамрыкъу20, Мамырыкъу20 - Мамруковы.

Мамсыр27 - Мамсировы.

Мамты27

Мамхыгъ20, Мамхэгъ27 - Мамхеговы, Мамхяговы.

Мамхъо20 - Мамхо.

Мамщокъуэ

Мамыекъу20 - Мамиек.

Мамыжъ20 - Мамижевы.

Мамый20 = Мамий.

Мамыку20

Мамыкъу27

Мамыкӏэ27

Мамыкӏокъуэ27

Мамыхъу20 - Мамуховы.

Мамышей

Мамыщ20 / Мамыщ27 - Мамиш, Мамишевы.

Маргуэ27

Маргъущ27 - Маргушевы.

Мартэкъу20

Марыкъу20

Марыщ27

Маскӏэ27 - Масковы.

Матэ

Матэкхъуей27

Мату27 - Матуевы.

Матӏыжъ20 - Матыжевы.

Маушъ20 - Маушевы.

Мафэ20 - Мафовы. См. также Махуэ.

Мафӏэдз27 - Мафедзевы, Нафедзевы.

Махуэ27 - Маховы. См. также Мафэ.

Махуэлӏ27 - Махотловы.

Махъсидэ27

Махъцы27 - Махцевы. Возможна связь с абазинской фамилией Мхце.

Махъшэкъу20

Махъокъу20

Мацыхъу27

Мацӏэ20 - Мацевы.

Мачанэ27 - Мачановы. Возможна связь с абхазской фамилией Миканба.

Мэгъуадэ27

Мэджаджэкъу20 - Меджажок.

Мэджэ27

Мэджэс20 - Мажес, Модшес.

Мэжджыхъ27 - Межгиховы.

Мэз27 - Мезовы.

Мэзакӏу20

Мэзан27

Мэзэшокъуэ27 - Мазашоковы.

Мэзбэчыкъу20

Мэздэгу27 - Маздоговы, Моздоговы.

Мэзжъэкъу20

Мэзжъыекъу20

Мэзлэукъу20

Мэзло27 - Мазлоевы, Мозлоевы.

Мэзужэкъу, Мэзыужьэкъу20 - Мезужок.

Мэзукъэбз27 - Мазукабзовы.

Мэзхьаб20

Мэзыкъуэ27 - Мазуковы, Мазоковы.

Мэзылӏ20

Мэзыхъу20 - Мезох.

Мэзыхьэ27 - Мазиховы. "мэзыхьэ" - одно из названий волка.

Мэкэней27 - Маканеевы. Фамилия связана с названием села Мэчэней, образованным от фамилии Мачанэ.

Мэкъай20

Мэкъэшъ20 - Мекешевы.

Мэкъей27

Мэкъощ20

Мэкъуауэ27 - Макаовы, Макоевы.

Мэкъуашэ27

Мэкъул27 - Макуловы, Мекуловы.

Мэкъущ20 / Мэкъушэ27

Мэкӏас, Мэкӏэс20 - Мечес.

Мэкӏэтӏай27

Мэлахъо20 = Мэлыхъуэ.

Мэлэкӏий27

Мэлэмэт27

Мэлэхъожъ20 = Мэлыхъуэжь.

Мэлэхъу27

Мэлбахъуэ27 - Мальбаховы.

Мэлгощ20 - Мельгош.

Мэлдыж

Мэлей27

Мэло27

Мэлыхъуэ27 - Малуховы, Малаховы.

Мэлыхъуэжь27 - Малхозовы.

Мэлыхъуэунэ27 - Малихауновы.

Мэлыщ20 - Малышевы.

Мэмэд20 - Мамедовы.

Мэмэй20

Мэмэт20

Мэмэтыкъу20

Мэмбэт27 - Мамбетовы.

Мэмчокъуэ - Мамчоковы.

Мэрэмдэр20

Мэрэтыкъу20 - Меретук, Меретуковы.

Мэргъушъ20

Мэрем27, Мерэм20 - Маремовы, Меремовы.

Мэремкъул27 - Маремкуловы, Меремкуловы. Идентична карачаевской фамилии Байрамкъул.

Мэремщауэ27 - Маремшаовы, Меремшаовы.

Мэремыкъуэ27 - Маремуковы, Меремуковы. Идентична карачаевской фамилии Байрамуковы.

Мэржэхъу27 - Маржоховы.

Мэрзан20 - Марзановы.

Мэрзанэкъу20 - Мерзаноковы.

Мэрзэкъан20

Мэрзэкъул20

Мэрзэлы27 - Марзалиевы.

Мэрзей27 - Мирзоевы.

Мэркицкэ20 - Меркицкие.

Мэркъаз20 - Мерказовы.

Мэрмэет20 - Мармаятовы.

Мэртазэ27 - Муртазовы.

Мэртокъуэ27 - Мартоковы.

Мэрчан20 - Мерчановы.

Мэршэн

Мэршэнкъул27 - Маршанкуловы, Маршенкуловы.

Мэсей27 - Масаевы.

Мэстафэ27 - Мастафовы

Мэт20 - Мет.

Мэтай27

Мэталкъо20

Мэтэжь27

Мэтэкъуай20

Мэтрыкъу20 - Матруковы.

Мэтыкъу20 - Метковы.

Мэфэгъот20

Мэфэгъотылӏ20 - Мафаготлевы.

Мэфэзакъу20

Мэфэуд20

Мэфэшӏукъу20

Мэхэтей27 - Махатаевы.

Мэхъарэ27 - Махаровы.

Мэхъий27 - Махиевы.

Мэхъош20 / Мэхъуэщ27 - Махош, Махошевы.

Мэхьэмэд27

Мэчан20 = Мачанэ.

Мэчэр27 - Мекеровы. Черкесы Мэчэр родствены с абхазами Мкьараа.

Мэш27 - Мешевы.

Мэшэжъ20

Мэшпащӏэ27

Мэшхо20 - Машхо.

Мэшыкъуэ

Мэшылӏ27 - Машитловы, Машитлевы.

Мэшӏодз20

Мэшӏодзыкъу20 - Мафадзуковы.

Мэщэкӏуащэ (из Мэзщӏэкӏуасэ)27

Мэщбашӏ20 - Машбаш, Машбашевы.

Мэщлӏэкъу20 - Мешлок.

Мэщныб20 - Машнибовы.

Мэщфэшӏу20 - Мешвез.

Мэщыкъу20 - Машуковы, Мачуковы.

Медалы27 - Медалиевы.

Мел27

Мендохъу27 - Мендоховы.

Мер

Мерэм20 = Мэрем.

Мерэмкъул20 = Мэремкъул.

Мерэмыкъу20 = Мэремыкъуэ.

Меркъул27 - Меркуловы.

Мет27

Минду20 - Мендуовы.

Мискур20 = Мыскур.

Мокъуэ27

Молай27 - Молаевы.

Молэ27 - Моловы.

Молэжъ20

Молэмусэ27 - Моламусовы, Маломусовы.

Молэнащхъуэ27 - Моланашховы.

Молэныкъуэ

Мудар20

Мудран27 - Мудрановы.

Мурад20

Мурадин27

Мурат27 - Муратовы.

Мурэкӏэй20 - Мурагаевы.

Мурзай20

Мусэ27 - Мусовы.

Мустафэ20 - Мустафовы.

Мухъэдий27 - Мухадиевы.

Мцӏыхъу20 = Мыцӏыхъу.

Мыгу20 - Мугу.

Мыгуджэ20

Мыгукъор20

Мыгукъу20

Мыгъотылӏ20

Мыгъуэлӏ27 - Мготловы, Муготлевы.

Мыгъукӏ20 - Мугуч.

Мыгурэкъу20

Мыд27 - Мидовы.

Мыжъай20

Мыжьэрэкъу20 - Мужероковы.

Мыз27 - Мизовы.

Мызэгъ20

Мызэуш27 - Мизаушевы.

Мыкӏитӏай27 = Мэкӏэтӏай.

Мыкӏытӏэ27

Мыкӏуэж27

Мыкӏуэф27 - Мукофовы.

Мыкъитӏай27 = Мэкӏэтӏай.

Мыкъуэ27 - Муковы.

Мыкъуэжь27

Мылажьэ27 - Меляжевы.

Мылэ

Мыохъу20 - Муох.

Мырзэ27 - Мирза, Мирзовы.

Мырзэбэч27

Мырзэкъан27 - Мерзакановы.

Мырзэкъул20 - Мерзакуловы.

Мысачэ27 - Мисаковы.

Мыскур, Мыскӏур20 - Мискур.

Мысост27 - Мисостовы, Мсостовы.

Мысостышхуэ27 - Мисостишховы.

Мысрокъуэ27 - Мисроковы, Мусуроковы. Фамилия образовалась от Мысыр (Египет), поскольку Мисроковы считаются потомками черкесских мамлюков Египта.

Мысыкъуэ27

Мысырджэн27

Мытӏыжь27 - Митижевы.

Мыхьад20 - Михадовы.

Мыхьамджан20

Мыхьамчэрыекъу20

Мыхьамэджан20

Мыхьэмэт27 - Магометовы.

Мыхьты27

Мыцӏыхъу20 - Мцуховы.

Мышъ20 / Мыщэ27 - Миш.

Мышъэкъу20

Мышъэостыкъу20

Мышъэхъожъ20 - Мешхожевы.

Мыщхъуэж27 - Мишхожевы, Мисхожевы.

Набэкъу20 - Набоковы.

Наго20

Нагъо20 - Наго.

Наджэ20

Наджэкъу20

Надзырэ27 - Надзировы.

Нажь20 - Нажевы.

Наиб27

Наил20

Найман27 - Наймановы.

Накуэ27 - Наковы.

Накӏ20, Накӏэ27 - Нач.

Нало27 - Налоевы.

Налшык27 - Нальчиковы.

Налщыкъ20

Нанэ27

Нанкъоикъу20

Нанкъуй20 - Нанкуевы.

Нансыкъу20

Наныжъ20 - Наниж, Наниз.

Наныу20 - Нануовы.

Наныукъу20 - Нанук.

Наплъэкъу20 - Наплок.

Напсэкъу20 / Напсокъуэ27 - Напсоковы.

Напцэ20

Напцӏэкъу20 - Напцок.

Напщэ27 - Напшевы.

Нар20 - Наровы.

Нарт27 - Нартовы.

Нартбый20

Нартэкъу, Нартыкъу20 / Нартокъуэ27 - Нартоковы.

Нартыжь27 - Нартыжевы, Нартижевы.

Нарщауэ27 - Наршаовы.

Насыб20

Насып27 - Насиповы.

Насыф20

Нат20

Натбий27 - Натбиевы.

Натджэрий27

Натхъо20 - Натхо, Натховы.

Натхъокъу20

Натырбый20

Натӏэ27

Натӏэкъу20 - Наток.

Наужьокъуэ27 - Наужоковы.

Наукъу20 - Наук.

Науржан27 - Науржановы.

Наурз20 = Наурыз.

Наурзокъуэ27 - Наурзок, Наурзоковы, Неурзоковы. Производная от имени Наурыз.

Наурыз27 - Наурзовы.

Нафӏэдзокъуэ27 - Нафадзоковы.

Нахъуэ27 - Наховы.

Наш, Нашэ20 = Нащэ.

Нашэ27 / Нащэ20

Нашхъо20 - Нашховы.

Нащэ27 - Наш, Nash.

Нэбан27

Нэбытӏэ27 - Набитовы.

Нэгыекъу20 - Нагаюк.

Нэгый20 - Нагиевы.

Нэгуаплъ20

Нэгуэ27

Нэгуэр27

Нэгумэ27 - Ногмовы.

Нэгъаплъэ27 - Нагапловы, Нагаплевы.

Нэгъэплъэж27 - Нагаплежевы.

Нэгъэцӏу27 - Нагацуевы.

Нэгърэкъу, Нэгъырэкъу, Нэгъэрыкъу20 - Нагароковы.

Нэгъоикъу20

Нэгъой

Нэгъойжъый20

Нэгъойщыгъу20

Нэгъудэ27 - Нагудовы.

Нэгъуей

Нэгъужъ20 - Нагузе.

Нэгъуцу20 - Нагуч, Негуч, Нагучевы.

Нэд27

Нэдгъэгъу27

Нэдыкъу20 - Надюковы.

Нэджыкъу20

Нэжъыкъу20

Нэжокъуэ27

Нэжыгу27

Нэзэр27 - Назаровы.

Нэзрэн27 - Назрановы.

Нэкӏацэ27

Нэкӏэс20 - Начесовы.

Нэкӏыгъ20

Нэкӏус27 - Накусовы.

Нэкӏухъу27

Нэмрокъуэ

Нэмыплъэкъу20

Нэмыр20

Нэмытӏэкъу20 - Намиток, Намитоковы.

Нэмытӏыжъ20

Нэмыщэкъу20

Нэнай27

Нэныжъ20 = Наныжъ.

Нэнэжъ20

Нэпсэу20 - Напсо, Непсо.

Нэпцӏэжъ20 - Напцежевы.

Нэпшӏэкъуй20 - Непшекуевы.

Нэпэжъ20

Нэпыжъ20 - Напижевы.

Нэпӏащэ

Нэр27

Нэрэтыкъу20

Нэскур20 - Наскуровы.

Нэсрэн27 - Насреновы.

Нэтӏау20

Нэтӏаукъу20 - Натаук.

Нэтӏахъу20 - Натах.

Нэтӏахъукъу20

Нэтӏэукъ20

Нэужрэкъу, Нэужьырэкъу, Нэужьырыкъу20 - Неужроковы.

Нэукъ20

Нэукъу20

Нэфлъашэ27 - Нефляшевы.

Нэфышъ20 = Нэхущ.

Нэфӏэдз27 = Мафӏэдз.

Нэфӏыкъ27

Нэхай20 - Нехай.

Нэхущ27 - Нахушевы.

Нэхъпарэкъу20

Нэхъураикъу20

Нэхъурай20

Нэхъушъ20 - Нахужевы.

Нэхъурахъуэ

Нэчэрэз20

Нэчэрэзыекъу20

Нэчо27 - Начоевы.

Нэш20 - Нешевы.

Нэшъу20 - Нашу.

Нэшъукъу20 - Нешок.

Нэшъулъащ20 = Нэфлъашэ.

Нэшъумыкъу20 - Нашемук, Нашемуковы.

Нэшӏуцӏ20 - Насуцевы.

Нэщэмыкъу20

Нэщӏэпыджэ27 - Начепиговы, Начепиковы.

Нэӏатыжь20 - Наатыж.

Ниныхъу20 - Нинух.

Ныбэ20 - Ниб, Нибо.

Ныбэбгъукъу20

Ныбэжъ20 - Небежевы.

Ныбэкъ20

Ныбэрын20

Ныбэрынэкъу20

Ныджэ27

Ныр

Ныукӏ20 - Ниуч.

Ныш20

Оглы20

Огъул20

Огъурл, Огъурлэ20 - см. Угъурлы.

Огъурлый20 - см. Угъурлы.

Одэжьдэкъу20 - Водождок, Водождоковы.

Оекъу20 = Уэйокъуэ.

Оелӏ20 = Уэйлӏ.

Ожъ20 = Уэжь.

Ожъубанэкъу, Ожъубаныкъу20 - Ожбаноковы, Ужбаноковы.

Оз20 = Уэзы.

Оздэмыр20 - Воздамировы.

Окъ20

Окъэшъ20

Окӏэ20

Олахьмэт20

Олый20 - Валиевы.

Онайтыгъу20

Онэныкъу20

Онэунэкъу20 - Вонеуноковы.

Онэӏунэкъу20

Оракъ20

Ордэжъыкъу20

Ордэкъу20 = Уэрдыкъуэ.

Ордэн20 - Вартановы, Ардановы.

Ордэшъаукъу20

Орзэмэджыкъу20

Оркъыжъый20 - Варказий, Воркзий.

Оркъыжъыкъу, Оркъыжъэкъу20 - Варказек, Воркожоковы.

Оркъыуасэ20 = Уэркъуасэ.

Ортэбай20 = Уэртэбай.

Ортэжьыкъу20

Ортэн20 = Уэртэн.

Осмэн20 = Уэсмэн.

Осташ20

Остыгъащ20 - Востгашевы.

Осылӏ20 - Оситлевы.

Отахь, Отэхь20 - Ватах, Атах. См. также Уэдыхь.

Отэжъыкъу20

Отэр20 = Уэтэр.

Отэщыкъу20

Отрэщ20 - Отрешевы.

Охътэ20

Охъутэ20 - Охтовы.

Очэпщ20 - Вачепш, Вочепш.

Ошъый20

Ошъогуныкъу20

Пагэ20

Пагуэ27 - Паговы.

Пакокъу20

Паку20 = Пагуэ.

Пакъ20 / Пакъэ27 - Паковы.

Панэкъу20 - Паноковы.

Пармэкъу20 - Пармок.

Пасэжь

Пащэ20 - Пашевы.

Пащтыкъ27 - Паштиковы.

Пащӏэ27 - Пачевы.

Пэгэбаикъу20

Пэдыс20

Пэджыдэ27

Пэж27 - Пежевы.

Пэкӏэбаикъу20 - Пачебаюк.

Пэкӏэшху20 - Пачешховы.

Пэнагуэ27 - Панаговы.

Пэнэшъу20 - Панеш.

Пэнжокъуэ27 - Панжоковы.

Пэныкъу20

Пэрэныкъу20 - Паранук.

Пэрий - Париевы.

Пэрыж27

Пэрыт27 - Паритовы.

Пэтэ20 - Петовы.

Пэунэжь20 / Пэунэж - Паунежевы, Понежевы.

Пэунэжь27

Пэф27 - Пафовы.

Пэфыф27 - Пафифовы.

Пэхъу20 - Пох.

Пэхъукъу20 - Пехук.

Пэшхъуо27

Пэщмэн27

Пэщты27 - Паштовы.

Пэщтыкъу20

Пекъу27

Пкъыго20

Плъакӏо20 - Пляковы.

Понэжь27

Понэжь20 = Пэунэж.

Понежьыкъу20

Пратӏэкъу20 - Праток.

Псэгъуб20

Псэныкъуэ27 - Псануковы.

Псэпыт20 - Псапитовы.

Псэун27 - Псауновы, Псеуновы.

Псэунэкъу20 - Псеунок.

Псыблан20

Псыкумб

Псытӏашъу20

Псыхэмыхь20

Псыӏушъу20 - Псеуш.

Пухъукъо20

Пхэнай20 = Пхэней.

Пхэнэхъу

Пхэней27 - Пханаевы, Пханеевы.

Пхытӏыкӏ27 - Пхитиковы.

Пхъауэ

Пхъэвакъащӏэ27 - см. Пхъэцокъашӏ.

Пхъэлъакъуэ

Пхъэнай20 - см. Пхэней.

Пхъэцокъашӏ20 - Пхачекашевы. См. также Пхъэвакъащӏэ

Пхъэчэешӏ, Пхъэчэяшӏ20 - Пхачияш.

Пхъэш20

Пхъэшх27

Пхъэшъ20

Пхъонтэрышӏ20

Пцашэ20

Пцэтхьалӏ20

Пчэнахъу20 - Пченаховы.

Пчэнаш20 - Пченашевы.

Пчэнлъэшъу20

Пчэныкъу20

Пчэныкӏ20 = Бжэныкӏэ.

Пчэнылӏ20

Пчэнышх20

Пчэнышъуай20 - Пченушай.

Пчыкӏэлӏ20 - Пчичетль.

Пчыхьакӏэ20 - Пчихачевы.

Пчыхьалӏыкъу20 - Пчигатлук, Пчегатлук.

Пшызэпэкъу20

Пшъагокъу20

Пшъаукъу20 - Псавок.

Пшъышъэкъу20 - Пшишок.

Пщэкӏэщӏ

Пщыбэкъу20 - Пшибок.

Пщыбгъут20

Пщыбий27 - Пшибиевы, Пшебиевы. См. также Пщыпый.

Пщыбыхь27 - Пшибиховы.

Пщыгъэунэкъу20

Пщыгъэуш27 - Пшигаушевы.

Пщыгъон20 - Пшигоновы.

Пщыгъощ20

Пщыгъуэт27

Пщыгъуэтыж27 - Пшиготыжевы, Пшиготижевы.

Пщыгъусэ27 - Пшигусовы, Пшегусовы.

Пщыдатэкъу20 - Пшидаток.

Пщыдэт20

Пщыжъ20 - Пшизовы.

Пщызэпекъу27 - Пшизапековы.

Пщыкъан27 - Пшикановы.

Пщыкъанэкъу20 - Пшиканоковы.

Пщыкъуэ27 - Пшуковы.

Пщымаф20 - Пшимаховы.

Пщымафэкъу20

Пщымыдэ27

Пщымырзэ27 - Пшимурзовы, Пшемурзовы.

Пщынэлӏ20

Пщынэшӏ20

Пщынокъуэ27 - Пшиноковы, Пшеноковы.

Пщыншэ27 - Пшиншевы.

Пщыпый20 - Пшипий, Пшепий. См. также Пщыбий.

Пщыпытӏ

Пщытыкъ20

Пщыукӏ27 - Пшиуч, Пшеуч.

Пщыунэ27 - Пшиуновы, Пшеуновы, Пшуновы.

Пщыунэлӏ20 - Пшеунетловы, Пшунетлевы, Пшунеловы.

Пщыхуэфӏ27

Пщыхужь

Пщыхъожь20 - Пшихожевы, Пшехожевы.

Пщыхьэщӏэ27 - Пшихачевы, Пшехачевы.

Пщыцӏыкӏу27 - Пшицуковы, Пшецуковы.

Пщышъаукъан20

Пщыщэкъу20

Пщыӏэжь27 - Пшиажевы.

Пыжьынэ27 - Пижиновы.

Пыикъу20 = Биикъуэ.

Пыл27

Пыло27

Пырхъыш27 - Перхичевы.

Пытхъыщхьэ27 - Петхишховы, Петхишевы.

Пыхъ27 - Пиховы.

Пыщ20

Пыщтыкъ20 - Пиштиковы, Паштиковы.

Пыӏэкъарт27 - Пиакартовы.

Пыӏэхужь

Пӏаз27 - Пазовы.

Пӏапӏ20 - Паповы.

Пӏатӏэкъу20 - Патоковы, Потоковы.

Пӏэпӏей27

Пӏэтӏыуащ20 - Петуваш.

Пӏытыжь27

Пӏытӏыжъ20

Пӏытӏэш

Разэ20

Рамфыт20

Растэ27

Ратӏэкъу20 - Ратоковы.

Рахъу20 - Раховы.

Рахъужъ20

Рэмэзан

Рэтэкъу20 - Ротоковы.

Рызыкъ20

Сабий27 - Сабиевы.

Сабыныкъу20

Саджэмыкъу20

Салый20

Самгугъу20

Санэ27

Санжакъ27

Сантӏыкъ27 - Сантиковы.

Сапый20 - Сапиевы.

Саралъп27 - Саральповы. Фамилия идет от имени предка рода Саральповых - Саральпа Шашева.

Сасыкъ27 - Сасиковы.

Сатушы27 - Сатушиевы, Сатучиевы.

Саусырыкъу20 - Совсарук.

Сафкӏуий27 - Савкуевы.

Сахьидэкъу20

Сэбан27 - Сабановы.

Сэбаныкъу20 = Сэбэнокъуэ.

Сэбаншы27 - Сабанчиевы.

Сэбахьыку20

Сэбэней

Сэбэнокъуэ27 - Сабаноковы.

Сэбэчый20

Сэдз20 - Седзевы.

Сэкий20

Сэкрэк27, Сэчрэч - Секрековы.

Сэкур20 - см. Сэкъур.

Сэкъал27

Сэкъур20 - Сакуровы. См. также Сокъур.

Сэлэхьцӏыкӏу

Сэлэчэрыекъу20

Сэлихь27 - Салиховы.

Сэлый20

Сэмарэ27

Сэмэгу27 - Самоговы.

Сэмгугъэ20 - см. Самгугъу.

Сэнащэкъу20 - Санашоковы.

Сэншокъуэ27 - Саншоковы.

Сэрахъэ27 - Сараховы.

Сэргъушъ20 - Сергусе.

Сэркӏушъэ20

Сэрхъуаш20

Сэтымыкъу20

Сэфралэкъу20

Сэхътэрыекъу20 - Сахтарьек.

Сэхъу27 - Соховы.

Сэхъурокъуэ27 - Сохроковы.

Сэхъутэ20 – Сохт. Фамилия идет от сохъстэ, т.е. ученик медресе.

Сэхьту27 - Сахтуевы.

Сэшхуэгъур

Сей

Сейн - Сейновы.

Секӏу20

Секӏуашъэ20

Семэн27 - Семен, Семеновы.

Сергусэ20 - см. Сэркӏушъэ.

Сет20 - Сет, Сетовы.

Сибэч27 - Сибековы.

Сиблаукъу20

Сигъун20

Сидакъ27 - Сидаковы.

Сидыкъу20 - Сидоковы.

Симахуэ27 - Симаховы.

Симболэт20 - Симболетовы.

Синэн20 - Синен.

Сипкъынын20 - Сипканин.

Ситэ20 - Ситовы.

Ситкин20 - Ситкины.

Сихъу20

Сихьаджэкъу20 = Сыхьаджэкъу.

Сихьэ27

Смыр27. Родствена абхазской фамилии Смыр.

Соблыр27 - Соблировы.

Согуэ27 - Соговы.

Созрокъо20 - Созруковы.

Сокъур27 - Сокуровы.

Сомгъур27 - Сомгуровы, Самгуровы.

Сонэ27 - Соновы.

Сосмакъ27 - Сосмаковы.

Соснэлы - Сосналиевы.

Сосрэн27 - Сосрановы.

Сохът20 = Сэхъутэ.

Сохъутакъуэ

Срыкъуэ27 - Сруковы.

Срыхъу27

Стӏашъу20 - Сташ, Стас.

Сулейман20 - Сулеймановы.

Султӏан20, Сулътӏан27 - Султан, Султановы.

Сунш27 - Суншевы.

Супэкъу20 - Супако.

Сурхъан27 - Сурхановы.

Сыбылэ27 - Сибиловы.

Сыджыхь20 - Сиджах.

Сыжажэ27 - Сижажевы.

Сыихъу20 - Сиюховы.

Сыкъун27 - Сукуновы.

Сымхьэ27 - Симховы.

Сымыт

Сындыку27 - Сундуковы.

Сыринэ27

Сырыкъу20 = Срыкъуэ.

Сысыкъ20

Сытым20 - Ситимовы.

Сыхьаджэкъу20 - Сихаджок.

Табыхъу27 - Табуховы.

Табыщ27 - Табишевы.

Тажджэ27 - Тяжговы.

Таз27

Тазэ20 - Тазовы.

Тазий27

Таипцӏ20

Таймэз20 - Таймез.

Таймэсыкъу20 - Таймасук.

Такуий27

Такъ27

Такъэ20 - Таковы.

Такъырыкъу20

Талъэкъу20 - Татлок.

Талъэустэн20 - Татлюстен.

Талъэустэныкъу20

Тамэ20 - Тамовы.

Тамэкъу20

Тамбий - Тамбый

Тамбыикъу20

Танэ27

Танокъуэ27 - Таноковы.

Тап27 - Таповы.

Тарло27 - Тарлоевы.

Тату27 - Татуевы.

Татун27 - Татуновы.

Татым27

Тау27 - Таовы.

Таубэч27 - Таубековы.

Таубикъ27 - Таубиковы.

Тауз20 - Таузовы.

Таукъу27 - Тауковы.

Таус20 - Таус.

Таучэ27 - Таучевы.

Таучэл27

Таучэш27 - Тавкешевы.

Таушъэ20 - Таус.

Тачэ27

Таш27

Ташпакъ20

Ташу27

Тэбий27 - Табиевы.

Тэгъай20

Тэгъулан27

Тэжэр

Тэзэртыкъуэ27 - Тазартуковы.

Тэкумэ27

Тэкъаш20 - Такаш.

Тэкъэй20

Тэкъу20 - Ток.

Тэкъубай20

Тэкъулан20 - см. Тэгъулан.

Тэлахъу20

Тэмазэ27 - Тамазовы.

Тэмэзей27 - Тамазаевы.

Тэмэкъуай, Тэмыкъуай20 - Тамукай.

Тэмыхъу

Тэнащ20, 27 - Танашевы.

Тэнэукъу20

Тэркъан27 - Таркановы.

Тэрхъан27

Тэрчэкъу, Тэрчыкъу20 / Тэрчокъуэ27 - Тарчоковы, Терчуковы.

Тэтэр27 - Тетер, Татаровы.

Тэтэркъан27 - Татаркановы.

Тэтэркъул27 - Татаркуловы.

Тэтэрокъуэ27 - Татароковы.

Тэтэршъау20 / Тэтэрщауэ27 - Татаршаовы.

Тэу20 - Тов.

Тэудж20

Тэухэсэжъ20

Тэхътэмыкъу20

Тэхъу27 - Тоховы.

Тэхъутэмыр20 - Тохтамир.

Тэхъутэмышъ20 = Тохъутэмыщ.

Тэхъутэр27

Тэхъушъэкъу20

Тэхъущэ20

Тэхъущэкъу20

Тэчахъу20

Тэчэкъу20 - Тачак.

Тэшэ27

Тэшэло27

Тэшоу27

Тэӏэщ27 - Таашевы.

Теберды27 - Тебердиевы.

Тебу27 - Тебуевы.

Тез27

Тезадэ27 - Тезадовы.

Текуй27 - Текуевы.

Текӏужь27 - Текужевы.

Тембот27 - Темботовы.

Темзэкъу20 - Темзоковы.

Темзекӏуэ27

Темкӏыж27 - Темкижевы.

Темрыкъу20 = Темырокъуэ.

Темыр27 - Темир, Темировы.

Темыразэ27

Темырбэч27

Темырдащ27 - Темирдашевы.

Темыржан27 - Темиржановы.

Темыркъан27 - Темиркановы.

Темырокъуэ27 - Темрук, Темрюк, Темроковы.

Темырчы27 - Темирчиевы.

Тен27 - Теновы.

Тендэр27

Тенджыз27 - Тенгизовы.

Тепсэрыкъу

Теркъул27 - Теркуловы.

Тет27 - Тетовы.

Теувэ27 - Теувовы.

Теувэж27 - Теуважевы. См. также Теуцожь.

Теувэжыкъуэ27 - Теуважуковы.

Теунэ27 - Теуновы.

Теуныкӏ27 - Теуниковы.

Теуцо20 = Теувэ.

Теуцожь20 - Теучеж. См. также Теувэж.

Теху

Техьэж27 - Техажевы.

Тещэ20

Тишкӏэ27

Тлостанкъул27 - Тластанкуловы.

Тлъэкъущей (Тлъокъущо)27

Тлъэрыкъуэ27

Тлъыс27

Тогъуз - Тогузовы.

Токъан27

Токъэзакъ27 - Тавказаковы.

Токъмакъ27 - Токмаковы.

Токъу27 - Токовы.

Токъубей (Токъубай)27 - Токбаевы.

Тол27

Толдый20

Топмакъ20

Торгъулӏ

Тохъсарэ27 - Тохсаровы.

Тохъуэ27

Тохъутэбий27 - Тохтабиевы.

Тохъутэмыщ27 - Тохтамышевы, Тахтамышевы.

Точэш27 = Таучэш.

Трам, Трамэ

Трамжъыекъу20

Трамыкъу20

Трахъу20 - Трахо, Траховы.

Трыщ20 - Триш.

Туар20 - Туаровы.

Тубэч27 - Тубековы.

Тубей27 - Тубаевы.

Тузэр27

Тулащ27 - Тулашевы.

Тулпар27 - Тулпаровы.

Тумэ20, 27 - Тумовы.

Туний27 - Туниевы.

Турзокъуэ

Тут27 - Тутовы.

Тутай27

Тутарыщ20 - Тутарищ, Тутариш, Тутаришь, Тутарищевы, Тутаришевы.

Туфаныкъу20

Тухъутар20

Тфыщалъ20

Тфыщэлӏ20

Тхыгъо20 - Тхуго.

Тхыхъуэ27

Тхъуахъо20

Тхъугъэ20

Тхъунджэ20

Тхьабысым20 / Тхьэбысым27 - Тхабисимовы.

Тхьагъэлыдж20 = Тхьэгъэлэдж.

Тхьагъэн20 - Тхагановы.

Тхьагъэпсэу20 = Тхьэгъэпсо.

Тхьагъу20 - Тхагоевы.

Тхьагъушъ20 - Тхагуш, Тхагушевы.

Тхьадж20

Тхьазэлӏ20 - Тхазетлевы.

Тхьазэплъ20 = Тхьэзэплъ.

Тхьаицӏыф20 = Тхьэицӏыху.

Тхьайшъау20 - Тхайшаовы.

Тхьакӏумашӏу20 - Тхакумашевы.

Тхьакӏумащ20 - Тхакумачевы.

Тхьакӏумэжъ20

Тхьакӏушъын20 - Тхакушиновы.

Тхьалӏ20 = Тхьэлӏ.

Тхьамафэкъу20 = Тхьэмафэкъу.

Тхьамэкъу20 = Тхьэмокъуэ.

Тхьапшъэкъу20 - Тхапшоковы.

Тхьаркъо20

Тхьаркъуахъо20 - Тхаркахо, Тхаркаховы.

Тхьаухъо20

Тхьахъохъу20

Тхьахъун20 - Тхахуновы.

Тхьэгупс20

Тхьэгущӏокъуэ27

Тхьэгъал20 - Тхагаловы.

Тхьэгъан20 - см. Тхьагъэн.

Тхьэгъэжей27

Тхьэгъэзэж27

Тхьэгъэзит27 - Тхагазитовы.

Тхьэгъэлыдж20, Тхьэгъэлэдж27 - Тхагалеговы.

Тхьэгъэпс27

Тхьэгъэпсо27 - Тхагапсо, Тхагапсовы, Тхагапсоевы.

Тхьэзэкӏужь20

Тхьэзэплъ27 - Тхазепловы.

Тхьэзэплъыж27 - Тхазаплижевы.

Тхьэзыфэшӏу20 - Тхазифеш, Тхазфеш.

Тхьэигъуэт27

Тхьэилӏ27 - Тхаитловы.

Тхьэицӏыф20 // Тхьэицӏыху27 - Тхайцуховы. Переводится как "божий человек". Ср. Тхьэилӏ с тем же значением, а также Тхьайшъау, где "шъау - парень".

Тхьэкӏумашэ27 = Тхьакӏумащ.

Тхьэкӏумащӏэ27

Тхьэкъуахъуэ27 = Тхьаркъуахъо.

Тхьэлыджокъуэ27 - Тхалиджоковы.

Тхьэлъан20 - Тхитляновы.

Тхьэлӏ27 - Тхатель, Тхатловы.

Тхьэмадэкъу20 / Тхьэмадокъуэ27 - Тхамадоковы.

Тхьэмафэкъу20 - Тхамафоковы.

Тхьэмбылмышх27 - Тхамбильмишховы.

Тхьэмлэдж27

Тхьэмлӏэкъуэ27 - Тхамитлоковы.

Тхьэмокъуэ27 - Тхамоковы.

Тхьэнахъуэ

Тхьэрхэт20

Тхьэрыкъуахъо20 = Тхьаркъуахъо.

Тхьэстокъуэ27

Тхьэфэмыгъот20

Тхьэхъуахъо20

Тхьэщаукъу20

Тхьэщыгъуей27 - Тхашугоевы.

Тхьэщӏокъуэ27 - Тхашоковы.

Тхьэӏушэ

Тыгу27

Тыгъэжьыкъу20

Тыгъокъу20

Тыгъу20 - Туговы.

Тыгъуэн27 - Тугановы.

Тыгъужъ20 - Тугуз. См. также Дыгъужь.

Тыгъужъыкъу20

Тыгъулан20 - Туглановы.

Тыгъун20

Тыгъурыгъунэкъу20

Тыгъушъ20

Тыдокъуэ27

Тыжъ20 / Тыжь27 - Тыжевы.

Тыкъ20 - тыковы.

Тыкъэй20 - Тикеевы.

Тыкъо20 / Тыкъуэ27 - Туко, Туковы.

Тыкъушъ20

Тым20 - Тимовы.

Тымщэкъу, Тымыщэкъу20

Тыпцӏэкъу20 - Тупцоковы.

Тырку27 - Турк, Турковы.

Тыркуау27 - Туркав.

Тыркумыкъу20 - Туркумук.

Тытыкъу27 - Тутуковы.

Тытыхъу20 - Титуховы.

Тыу20 - Ту, Туовы.

Тыуар20

Тыхъутар20 - Тухтаровы.

Тышэ20

Тыӏэщ20, 27 = Тэӏэщ.

Тыӏэщыжь27 - Тиашижевы.

Тюлпар20 - Тюльпаровы.

Тӏабышэ27

Тӏажь27 - Тажевы.

Тӏалъэкъу20

Тӏамжъыкъу20

Тӏарыкъ20 - Тариковы.

Тӏатӏэ

Тӏатӏу27

Тӏатӏыжъ20

Тӏатӏыжъыкъу20

Тӏатӏыхъу20 - Татуховы.

Тӏау20

Тӏауш20

Тӏахъум20 - Тахумовы.

Тӏахъуш27 - Тахушевы.

Тӏэкӏушынэ27

Тӏэкӏушъын20

Тӏэмашэ27 - Тамашевы.

Тӏэрэш27 - Тарашевы, Терешевы.

Тӏэсхъэтыку20 - Тасхатук.

Тӏэф27 = Тӏэшъу.

Тӏэхъу27 - Тох.

Тӏэш27

Тӏэшъу20 - Ташу, Тешевы, Тефовы.

Тӏий27 - Тиевы.

Тӏрыщ20 = Тӏырыщ.

Тӏуп27

Тӏурэ27

Тӏуш27

Тӏыгу27 - Туговы. Ср. абаз. Тӏыгв.

Тӏыгъур27

Тӏые20 = Тӏий.

Тӏыкъэ27

Тӏыкъо20

Тӏыкӏушэ27

Тӏылалэ27

Тӏылыш27

Тӏымэ20

Тӏымыжь27 - Тимижевы.

Тӏыпцӏэкъу20 - Тупцоковы.

Тӏырыщ20

Тӏытӏэм27

Тӏыхьэжь27

Тӏыхъужь27 - Тухужевы.

Тӏуарэ20

Тӏукъ20

Тӏумэ20

главная -  черкесские фамилии  |  homepage -  circassian surnames  |  ana sayfa -  çerkes soyadıları

Сайт создан в системе uCoz