главная > черкесские фамилии > А-Дз

 

Абадзэ

Абазэ

Абас

Абазэхэ

Абанэкъу20 // Абэнокъуэ – Абаноковы.

Абат20

Абэзэуан

Абэзокъуэ27

Абэкъу20

Абдэкъу

Абдулахь20 - Абдулаховы.

Абдурэхьмэн

Абдзах

Абей

Абеикъуэ

Абзакӏэ27

Абзыуан

Абир20

Абрэ20 - Абре.

Абрэдж27 - Абреч, Абредж, Абреговы.

Абрэджыкъуэ27. < абрэдж + къуэ (сын).

Аброкъуэ27 – Аброковы.

Абсэлам20 - Апсалямовы.

Абубэчыр27 - Абубакировы, Абубекировы. От арабского личного имени Abu-Bakr.

Абыдэ

Абыдокъуэ

Абызиуан

Абый20 - Абиевы.

Абыкъу

Абыкъуэ

Абытӏэ

Авар27 - Аваровы.

Авыдзбэ27 - Авидзба. Фамилия абхазская.

Агуей

Агузар27 - Агузаровы.

Агъачъэ20 - Агачевы.

Агъашэ40 - см. Агъачъэ.

Агъэн27

Агъэзэгъ27 - Агзаговы.

Агънокъуэ27 - Агноковы.

Агъыр20

Агъырджан20 - Агарджановы, Агержановы.

Агъыржанокъуэ

Агъу27

Адагъо20 - Адаговы.

Адэжэс27

Адэкъо20

Адэл20

Адэмей

Адэмокъуэ27 - Адамоковы.

Адэшэс20 - см. Адышэс.

Адыгэунэ

Адыгэщауэ27 - Адыгешаовы.

Адый20

Адышэс27 - Адашесовы, Адышесовы.

Аджий27, Аджы27, Ажий27, Ажы27 - Аджиевы.

Аджыгъырый20 - Аджегириевы.

Аджыкъу20

Аджыр27, Аджырэ27 – Агировы. Родственная абхазской фамилии Агрба.

Аджырэкъу, Аджырыкъу20

Адзын27 - Адзыновы, Адзиновы.

Адзынба27, Адзынбэ - Адзынба, Адзинба.

Ажахъуэ27 – Ажаховы. От ажахъуэ - козлопас.

Ажэгъуей27 - Ажгоевы, Ажагоевы, Ажигоевы.

Ажэдыгъу27 - Ажадуговы.

Ажджэрий

Ажнэгъуей

Ажокъуэ27

Ажъый20

Ажьамэ

Азар20 - Азаровы.

Азэ27

Азэмэт27 - Азаматовы.

Азэматыкъу20

Азэпщ

Азэщыкъ20 - см. Азэщыкъу.

Азэщыкъу20 - Азашиковы.

Азиз27 - Азизовы.

Азнаур

Азубэч27 - Азубековы.

Азычэ

Аисэ27 - Айсовы.

Айбазэ27 - Айбазовы.

Айсан

Айтэчыкъу20

Айчэпш27 - Айчепшевы.

Акэт27

Акъ27 - Аковы.

Акъашъ20

Акъэгъу20

Акъбай27 - Акбаевы.

Акъсырэ27 – Аксировы.

Акъул20

Акъушъ20 - см. Акӏущэ.

Акъущ20 - см. Акӏущэ.

Акӏэгъу20 - Ачегу.

Акӏэжъ20 / Акӏэжь27 - Акежевы.

Акӏэхъу20 - Ачох.

Акӏыгъу20 - Ачуговы.

Акӏущэ27, Акъущэ27 - Акушевы.

Алал20 - Аляль.

Алаукъу20 - Алаук.

Алащэ

Алэдж20

Алэджырыекъу20

Алэкъей27 - Алакаевы.

Алэкъул27 - Алакуловы.

Алэхъурай20

Алэш20

Алэщ27

Алборэ27 - Альборовы.

Албэрды27 - Альбердиевы.

Албэчыкъу20

Албот27 - Альботовы.

Алджэрыекъу20

Алжан27 - Альжановы.

Алибутэ27 - Алибутаевы.

Алий27 - Алиевы.

Алиша20 - Алиша, Алишаевы.

Алкъай20

Алмэ

Ало - Алоевы.

Алпшъау20

Алхъэс20 - Алкесовы.

Алхъо20

Алхъоу20 - Альхаовы.

Алшагъыр27 - Альчагировы, Алчагировы.

Алыбэрд27 - Алибердовы, Альбердовы.

Алыбэч27 - Алибековы.

Алыджыкъу20

Алыхьберд, Алыхьберды27 - Алихбердовы.

Алыч27

Алышъай20

Алъэкъсыр, Алъэскъыр20

Алъэскыр, Алъэсчыр, Атлъэскыр27 - Атласкировы, Атласкеровы.

Алъэскырей27

Алъкъащ27 - Алкашевы.

Алъкъэс20 - см. Алхъэс.

Алътуд

Алътыдокъуэ27 - Алтадуковы.

Алъхъэс27 - Алхасовы.

Амалшы27 - Амальчиевы.

Аманкъул27 - Аманкуловы.

Амбыд20

Амин20

Амкӏокъуэ27 - Амчоковы.

Амо27

Амур20 - Амуровы.

Амфокъуэ27 - Амфоковы.

Амхъутэ20 - Амхутовы.

Амщыкъуэ27 - Амшуковы.

Амыр20

Амырокъуэ27 - Амироковы. В народе Амироковых называют Къэрабэ.

Анандыкъ27

Анэмыкъуэ27 - Анимуковы. Абадзехская фамилия.

Анбэч20

Андан20 - Андановы.

Андемыр27 - Андемировы.

Андрыхъуай20, Андырхъуей, Андрэхъуей27 - Андрухаевы.

Андзарэкъу, Анзарэкъу20 / Анзэрокъуэ27 - Анзароковы. Производная от Анзор.

Анзор

Ансыкъуэ27 - Ансоковы.

Анцокъу20 - Анчок, Анчоковы.

Анчокъуэ27 - см. Анцокъу.

Апажэ27 - Апажевы.

Апэжыхь27 - Апажиховы.

Апажъ20

Апэзау20 - Апазаовы. Переводится как "начинающий войну первым".

Апэзаур27. Возможно имеется ввиду Апэзау.

Апэнэс27 - Апанасовы.

Апекъуэ27 - Апековы.

Апсэ27 - Апсовы.

Апхуд27 - Апхудовы.

Апшъэтӏыс20 - Апситыс.

Апщэ27

Апщэзан27 - Апшезановы.

Апыч27 - Апиковы.

Апыщ20 - Апиш, Апишевы.

Арахъэ27 - Араховы.

Арэ27

Арэщыкъуэ27 - Арашуковы. Возможно фамилия образована от Уэрщыкъуэ.

Аргъэщокъуэ27 - Аргашоковы.

Аргъыш

Аргун27 - Аргуновы. Родствена абхазской фамилии Аргун.

Ардавэ27 - Ардавовы.

Армэщ20

Артун27 - Артуновы.

Аруан27 - Аруановы.

Архэст

Архъагъэ27 - Архаговы. Возможно образована от ӏэрыхъагъэ "сплетенный руками".

Арчэл27 - Аркеловы.

Арып27

Арыпстэн27 - Арипстановы.

Арыхъстэн27 - Арихстановы.

Арыщ27 - Аришевы.

Асадул20

Асэкъал27 - Ассакаловы. Видимо, с этой фамилией связано название населенного пункта Ассоколай.

Аскэр27 - Аскеровы.

Аскъалэкъу20

Аслъэн27 - Аслановы.

Аслъэныбэ27

Аслъэныкъуэ27 - Аслануковы.

Астэжь27 - Астежевы.

Астэмыр20 - Астемировы.

Астэмырыкъу20

Аталый20

Атахъмэт27

Атэбыекъу, Атэбыикъу20

Атэжыкъуэ27

Атэжъыкъу20

Атэжъыхь20

Атэжьау20

Атэжьахь20 - Атажаховы.

Атэлыкъ27 - Аталиковы.

Атэщыкъ, Атэщыкъу20 - Аташуковы.

Аулъ20 - Аутлевы, Аутловы.

Аулӏ, Аутлӏэ27 - см. Аулъ.

Аущэ27 - Аушевы.

Афэмгъот, Афэмыгъуот20 - Афамготовы, Ахомготовы, Ахамготовы.

Афэщӏагъуэ27 - Афашаговы.

Афэщӏыж27 - Афасижевы.

Афӏэунэ (Яфӏэунэ)27 - Афауновы.

Ахэмын27 - Ахаминовы.

Ахджагукъу, Ахэджагокъу20

Ахлъэ

Ахыджагу, Ахэджагу20 - Ахеджак, Ахиджак, Ахеджаковы, Ахиджаковы.

Ахыджан20

Ахуэмгъуэт27 = Афэмгъот.

Ахьмэд27

Ахъей27

Ахъий27 - Ахиевы.

Ахъмэт27 - Ахметовы.

Ахъмэтыкъу20 - Ахметуковы.

Ахъсор

Ахътау27 - Ахтаовы.

Ахъщэбый20 - Ахшабиевы.

Ахъы27

Ахъуэхъу27 - Ахоховы.

Ахъубэч27 - Ахубековы.

Ахъумашэ27 - Ахумашевы.

Ацэкъу20

Ацкъэн27 - Ацкановы.

Ацумыжъ20 - Ачмиз, Ачмизовы.

Ацӏэрэжъый20

Ачмыз27 - см. Ацумыжъ.

Ачыр27

Ашабэ

Ашэ27

Ашэбокъуэ

Ашэхъмэт27 - Ашахметовы.

Ашу27 - Ашуевы.

Ашыба27 - Ашба, Ашибовы.

Ашырыкъу20

Ашъэкъу20

Ашъо20

Ашъоун20

Ащэмыкъу20

Ащкъан20 - Ашкановы.

Ащнокъуэ – Ашноковы.

Ащол27

Ащыб20

Ащын27 - см. Ӏэщынэ.

Аюб27 - Аюбовы.

Бабий27 - Бабиевы.

Бабыгуэ27 - Бабуговы.

Бабыгуей27 - Бабугоевы.

Бабыкъу20

Бабынэ

Бабытӏэ27 - Бабитовы.

Бабыху27

Бабыхъукъу20

Бабыцэ27

Багъэтыр27 = Бэгъэтыр.

Багъы27 - см. Бэгъ.

Багъырэкъу20 - Багироковы.

Бад27 - Бадовы.

Бадый20 - Бадиевы.

Баджэ20

Бадзэ27 - Бадзевы.

Бажэ27 - Бадже, Бажевы, Баджевы.

Бай20 - Бай.

Байбек20 - Байбековы.

Байкъул20 - Байкуловы.

Баймызэкъу20

Байрамыкъу20

Байшорэ

Банкъул27 - Банкуловы.

Бакуу27

Бакъ27 - Баковы.

Бакъый20

Балэ27 - Баловы.

Балкъыз27 - Балкизовы.

Балъкъэр

Бамбэсыр27 - Бамбасировы.

Бамбэт27 - Бамбетовы.

Банэ27 - Бановы.

Баныкъу20

Барэ27 - Баровы.

Барий27 - Бариевы.

Баркъокъу20

Баркъуу27 - Баркуевы.

Барсыбый20 - Барсибиевы.

Барсыкъуэ27 - Барсоковы.

Барцо20 - Барчо.

Бастэ20 - Басте.

Бастэкъу20

Бат20 - Бат.

Батэ27 - Батовы.

Батэкъу20 - Баток.

Батий27 - Батиевы.

Батмэн20 = Бэтмэн.

Батмэт20 = Бэтмэт.

Батмырзэ20 - Батмирзе.

Батмыт20 - Батмитовы.

Батыжъ20 - Батыж.

Батыкъу20 - см. Батэкъу.

Батыр27 - Батыровы.

Батырбэч20

Батырбий27 - Батырбиевы.

Батыргъэ27 - Батырговы.

Батырдэгу27 - Батырдоговы.

Батыршы – Батырши.

Батышъ20 - Батышевы.

Батӏэ27

Батӏэкъу20 - Баток.

Батӏитӏэ27 - Батитовы.

Батӏу27

Батӏыжъ20 - Батыж.

Батӏырэ27

Батӏышъ20

Бауэ27 - Баовы.

Бахъсэн27 - Баксановы.

Бахътяр27

Бахъуэ27 - Баховы.

Бахъукъу20

Бацэ27 - Бацевы.

Бацэжь27 - Бацежевы.

Бацу27 - Бацуевы.

Бэбащ27 - Бабашевы.

Бэбей27 - Бабаевы.

Бэв27 - Бевовы.

Бэвыж27

Бэвыжь

Бэвыкъуэ27 - Бавуковы.

Бэгрэт27

Бэгуэр – Багоровы.

Бэгугъ20 - Бекух.

Бэгугъо20

Бэгужъэкъу20 - Багузоковы.

Бэгузэкъу20 - см. Бэгужъэкъу.

Бэгумыкъу20

Бэгухъу20

Бэгъ20 - Баг, Баговы.

Бэгъэгушӏу20

Бэгъэдыр20 = Бэгъэтыр.

Бэгъэлдый20

Бэгъэтыр20 - Багадировы, Богатыревы.

Бэгъдан27

Бэгърэт, Бэгъырэт20 - Бегеретовы.

Бэгъырыкъу, Бэгъырэкъу20

Бэгъуан20

Бэгъуэт27 - Боготовы.

Бэгъус20 - Богус.

Бэгъушъ20

Бэданэкъу, Бэдынэкъу20 - Беданок, Беданоковы.

Бэдий27 - Бадиевы.

Бэдрак27 - Бадраковы.

Бэджан20 - Беджановы.

Бэджашэ

Бэджашъ20

Бэджашъу20

Бэджэкъу20

Бэджэлды27 - Бегельдиевы.

Бэджэн27

Бэджий27 - Бегиевы.

Бэджрэт27, Бэджырэт27

Бэджыдэ20 - Бегидовы.

Бэджырэ27 - Багировы.

Бэджокъуэ - Боджоковы.

Бэдзэрыкъу20 - Бедзеруку.

Бэдзэукъу20

Бэждыгъу27 = Беждыгъу.

Бэжыкъуэ27 - Бежуковы.

Бэжъ20 - Бежевы.

Бэжъу20 = Бэв.

Бэжъукъу20 = Бэвыкъуэ.

Бэкащ

Бэкъей27

Бэлагъы27 - Балаговы.

Бэлакъыжь27 - Балакижевы.

Бэлахъуэ27 - Балаховы.

Бэлэмыхь27 - Бельмеховы.

Бэлджэд20

Бэлэт20

Бэлокъуэ27 - Болоковы.

Бэлъкъарыкъу20

Бэмбэт27 = Бамбэт.

Бэмый20

Бэнэшӏыжь20

Бэныкъу20

Бэракъ27

Бэрамый20 - Даремиевы.

Бэратэ27 - Баратовы.

Бэратыкъу20 - Баратоковы.

Бэрау27 - Бараовы.

Бэрэгъун27 - Барагуновы.

Бэрэздж27 - Березговы.

Бэрэкъай20 - Баракаевы.

Бэрэкъэт27 - Баракатовы. Перевод - "долго отсутствующий".

Бэрэкъей27 = Бэрэкъай.

Бэрэтар20 - Беретарь.

Бэрэхъащт27 - Барахаштовы.

Бэрэхъыщт20

Бэрэчэт20, Бэрчэт20, Бэрычэт27 - Берекетовы, Барачетовы, Берчетовы.

Бэрэчэтыкъу20

Бэрбэч27 - Бербековы.

Бэрдыкъу27 - Бердуковы.

Бэремкъул27. См. Мэремкъул.

Бэремыкъуэ27. См. Мэремыкъуэ.

Бэрзэдж20 – Берзеговы. Родовая тамга

Бэрокъуэ27 - Бароковы.

Бэрон20 - Барон, Бароновы.

Бэрсэдж27 - Барсаговы.

Бэрсэикъу20

Бэрсэй20

Бэрсокъуэ27 = Барсыкъуэ.

Бэслъэнэй, Бэслъынэй20 = Беслъэней.

Бэснэй, Бэсный20 = Беслъэней.

Бэсыдж20 - Бесиджевы.

Бэташ20

Бэташыкъу20

Бэташӏ20

Бэтэдж27 - Батеговы.

Бэтей27

Бэтмэн27 - Батмен.

Бэтмэт20

Бэтыщ27

Бэтӏмытӏ20

Бэус20

Бэхъукъу20

Бэхъунэ27 - Бахуновы.

Бэхъур27

Бэхъуцэ27 - Бахуцевы.

Бэч27 - Бек, Беч, Бековы.

Бэчан20

Бэчбо27 - Бекбоевы.

Бэчбулат27 - Бекбулатовы.

Бэчей27 - см. Бэчый.

Бэчкъан27 - Бечкановы.

Бэчмыкъу20, Бэчымыкъу20 - Бечмуковы.

Бэчыжь27 - Бекижевы, Бакижевы, Бекизовы.

Бэчый20 - Бачий.

Бэчыкъу20

Бэчыр27 - Бекировы.

Бэшкэкъу20 - Бешкок.

Бэшло27 - Башлоевы.

Бэшорэ27. См. Байшорэ.

Бэшыкъуэ27 - Бешук, Бешуковы.

Бэщкур20

Бэщкъокъу20 - Бешкок.

Бэщныб20 - Бешнибовы.

Бэщныкъу20

Бэщокъуэ27

Бэщыкъу20 = Бэшыкъуэ.

Бэян27

Бганэ20

Бгъанэ20 - Бгане, Бгановы. Перевод - "орлиный глаз".

Бгъахъуэ27

Бгъащэ27 - Бгашевы.

Бгъэжьнокъуэ27 – Бгажноковы. От "бгъэжь" старый орел + "нэ" глаз.

Бгъуашэ20 - Бгуашевы.

Бгъуашъэ20

Беданэкъу, Беданыкъу20 - Беданоковы.

Беждыгъу27 - Беждуговы.

Безрокъуэ27, Безрыкъуэ27 - Безроковы, Безруковы.

Безыр27 - Безировы.

Бей27

Бейкъул – Бекуловы.

Беймырзэ27, Бемырзэ27

Бейтокъу27, Битокъу27 - Битоковы.

Бейтыгъуэн, Бетыгъуэн27 – Бейтугановы, Бетугановы.

Бекмырзэ20

Бекшокъуэ27 - Бекшоковы.

Бекъазы27 - Беказиевы.

Бекъалды27 - Бекалдиевы.

Бекъан27 - Бекановы.

Бекъул27 - Бекуловы.

Белгъэр27 - Белгаровы.

Белгъэрокъуэ27 - Белгароковы.

Белгъуш27 - Бельгушевы.

Бемырзэ27 = Беймырзэ.

Бер27 - Беровы.

Берд27 - Бердовы.

Бердыкъуэ27. См. Бэрдыкъу.

Берслъэн27 - Берслановы.

Берычэт = Бэрычэт.

Беслъан20

Беслъаныкъу20

Беслъэней27 - Бесленей, Бесленеевы, Бесланеевы, Басленеевы.

Бесчокъуэ27 - Бесчоковы.

Бетой27 - Бетоевы.

Бетрожь27 - Бетрозовы.

Бетыгъуэн27 = Бейтыгъуэн.

Бетӏал27 - Беталовы.

Бечай27

Беш(э)27

Бешкӏур27 - Бешкуровы.

Бештокъуэ27 - Бештоковы.

Бещто27 - Бештоевы.

Бещхъуо27. См. Пэшхъуо.

Бжащэ27 - Бжашевы.

Бжэмбахъуэ27 - Бжембаховы.

Бжэмыхъу27 - Бжемуховы.

Бжэнахъуэ27 - Бженаховы.

Бжэнтхьэлэ27 - Бжентхаловы.

Бжэныкӏэ27 - Бжениковы.

Бжэныщэ27

Бжэӏумых27 - Бжеумиховы, Бжеумыховы.

Бжий27 - Бжиевы.

Бжыкӏший27 - Бжикшиевы.

Бжыуней27

Бжыхь27 - Бжиховы.

Бжыхьакъу20 - Бжегако.

Бжъащэ20

Бжъэдыгъу20

Бжьахъуэ27 - Бжаховы.

Бжьашӏэ20 - Бжашевы.

Бжьашӏо20 - Бжассо.

Бжьэдыгъу27 - Бжедуговы.

Бжъэнокъуэ

Бжьэхъуэнэ27

Бжьэхъуокъуэ27 - Бжехоковы.

Бжьэц27 - Бжецевы.

Бжьыкъо20

Бжьыкӏэт20

Бжьыней27 - Бжинаевы.

Бжьыхьэлӏ

Бзабзэ27 - Бзабзевы.

Бзаго20 - Бзаговы.

Бзаджэ - Бзадже20.

Бзако20

Бзакомыкъу20

Бзэджэжъ - Бзегежевы20.

Бзэджэжъыкъу20

Бзэсэжъ20

Бибак20 - Бибаковы.

Бибал27 - Бибаловы.

Бибэ20 - Бибовы.

Биболэт27 - Биболетовы.

Бидан20

Биданэкъу20

Биикъуэ27 - Биюковы, Пиюк.

Бий27 - Биевы.

Бийкъарэ27 - Бикаровы.

Бикэ27

Бинэщарэ27 - Бинашаровы.

Бирам20 - Бирамовы.

Бирамыкъу20

Биркъуэ27

Бислъан20

Бислъангъур20 - Бислангуровы.

Бит27

Битокъу27 = Бейтокъу.

Битрэкъу20 - Битраковы.

Биту27 - Битуевы.

Битӏэхъу27 - Битоховы.

Бицӏу27 - Бицуевы.

Бищӏо27 - Бичоевы, Бижоевы.

Блай27 - Блаевы.

Бланауэ

Бланэ20 - Бляновы.

Бланэкъу, Блэнэкъу20 - Бляноковы.

Бланыхь27 - Бляниховы.

Блахъо20 - Блаховы.

Блашэ27 - Бляшевы.

Блашъу20

Блэгъожъ20 - Блягоз.

Блэнэгъапцӏэ20 - Бленегапце, Бленегапцевы.

Блэнэмыхь20

Блий27 - Блиевы.

Блыпэ20 - Блиповы.

Блыпэшъау20 - Блипашаовы.

Боджэкъу20 - Боджоковы.

Болэ27 - Боловы.

Болэкъу20. См. Бэлокъуэ.

Болэт27, Булэт27 - Болет, Болетовы, Булатовы.

Болэтыкъу20

Бораншы27 - Бораншиевы.

Борау27. См. Бэрау.

Борэ27 - Боровы.

Борэкъокъу20

Борэкъу20 - Бороковы.

Борэн27 - Бурановы.

Борэныкъуэ27 - Борануковы.

Борей27 - Бореевы, Бураевы.

Борий27 - Бориевы.

Борс20 - Борс, Борсовы.

Борсэ

Борыкъуей27 - Борукаевы.

Бот27

Ботэшъ20 / Ботэщ27 - Боташевы.

Брагъун20 - Брагуновы. Возможно = Бэрэгъун.

Бракъ20

Бракъый, Быракъый20

Брам

Брантӏ20 - Брантовы.

Брапщ27

Братӏ27 - Братовы.

Браукъу20 - Браук.

Брафт27 - Брафтовы.

Брахъун20 - Брахуновы. Возможно = Бэрэгъун.

Бронтӏ27

Брыкӏэ27 - Бричевы.

Брыцу20

Брытщ27 - скорее всего = Брыцу.

Будыш27 - Будищевы.

Бузай27

Бузар20 - Бузаровы.

Бузэрей27 - Бузараевы.

Бузд

Булэт27 = Болэт.

Булгъэр27 - Булгаровы.

Булгъурэкъу20

Булджат27, Булжат27 - Булжатовы.

Булжат27 = Булджат.

Бурай27

Бурмаф20

Бутай27 - Бутаевы.

Бухъар27

Бучэшӏ20

Быгуэ27 - Буговы.

Быгъарсыкъу, Бэгъарсыкъу20

Быгъушъ20

Быдэ27 - Бидовы.

Быдэнокъуэ27 - Биданоковы, Беданоковы.

Быжъокъу20

Быжь20 / Быж27 – Бижевы (возможно также Бирдж). Вероятно родственна абазинской фамилии Быджь, абхазской Абыджьба и убыхской Биг.

Быжьыкъу20 / Быжыкъуэ27 - Бижуковы.

Быкъыш27

Быкъуэ

Былым27

Былымгъот20 / Былымгъуэт27 - Билимготовы, Белимготовы, Билемготовы.

Былымыхь20, 27 - Бильмеховы, Бельмеховы.

Быракъыщ20

Бырдж20 - Биржевы.

Быркъэ20 - Бирковы.

Быркӏэ27

Бырмамыт27 - Бирмамит, Бирмамитовы.

Бырс

Бырсей – Берсиев.

Бырсекъуэ27 - Берсековы.

Бырсыр27 - Берсыр, Берсировы.

Бырхьэм27 - Берхамовы.

Быслъымэн20 - Бислименовы.

Бысыдж20

Бытэ20 - Битовы.

Бытӏэ27

Быф27 - Бифовы.

Быхъурэ27 - Бухуровы.

Быцу27

Бышэкӏ27

Бышэн – Бишенов.

Быщт27 - Биштовы.

Быщтэ20

Быщтэкъу20

Бязрыкъу20 = Безрыкъуэ.

Вакъащӏэ27 - Вакажевы, Вакашевы.

Вакъый20

Варий27

Вэжынэ27

Вэйокъуэ27

Вэлий27

Вэпсынэ27 - Вапсиновы.

Вэрмахуэ

Вэрокъуэ27 - Вороковы.

Вэртан20

Вэрылӏ27 - Варитловы.

Вэхит27

Выкхъэ27

Выкъо20 - Выковы.

Вынэ27

Вындыгъу27 - Виндуговы.

Вындыжь27 - Виндижевы.

Выукӏ - Вучевы.

Гедыуаджэ20 - см. Гъэдыуаджэ.

Гергъуокъуэ

Гизий27

Гындыгъу27 - Гендуговы.

Гобыл20

Голъыкъу20

Гощэуай20

Гуазэ27

Гуанэ27

Гуашъо20

Гуащӏэ27

Гуэбэшы

Гуэбэщӏэкъуэ27

Гуэбэщӏыкӏ27 - Губачиковы.

Гуэгуашэ27

Гуэгузокъуэ27 - Гогузоковы.

Гуэгуш27 - Гогушевы.

Гуэдзэ27 - Годзевы.

Гуэлыкъуэ27 - см. также Голъыкъу.

Гуэнгъэпщ27 - Гонгапшевы, Гангапшевы.

Гуэнжафӏэ27

Гуэнокъуэ27 - Гоноковы.

Гуэныкӏэ27 - Гониковы.

Гуэстэхъу27 - Гостоховы.

Гуэстокъуэ27

Гуэшокъуэ27

Гуэщэней27

Гуэщей27

Гуэщокъуэ27

Гуэщӏокъуэ27

Гуэӏужьей27 - Гаужаевы.

Губэч27 - Губековы.

Губж20

Губырэ27 - Губировы.

Гувэжокъуэ27 - Гуважоков.

Гугу27 - Гуговы.

Гугуэ27 - см. Гугу.

Гугъэжъ20

Гугъэжъу20 - Гугож.

Гугъэжъужь20

Гугъуэт27 - Куготовы.

Гугъуэтыж27 - Коготыжевы. По семейному преданию, род ведет начало от Гугъуэтыж из рода Тут-Джэрий из аула Лоо на побережье Черного моря.

Гуицӏэ

Гукъопщ20

Гукӏаку20

Гукӏас20

Гулажын27 - Гуляжиновы.

Гулэр20

Гум27 - Гумовы.

Гумыныкъуэ27

Гунай20 - Гунай.

Гунэтӏэкъу20

Гундэхъу27

Гуо27

Гупзешэ27, Гупсешэ27 - Гупсешевы, Купзешевы.

Гупсешэ27 = Гупзешэ.

Гупсыгъу20

Гурыгъ27

Гус27 - Гусовы.

Гусэр20

Гусэрыкъу20 - Гусарук.

Гутӏэ20 - Гутте.

Гущал27 - Гусаловы.

Гуштэ27

Гуӏэтыжь20 / Гуӏэтыж27 - Гуатыж, Гуатижевы.

Гъабэ

Гъажэ27 - Гажевы.

Гъазэ

Гъащтэ27 - Гаштовы.

Гъащӏэ27

Гъэблэжъыкъу20

Гъэгус20

Гъэдыуаджэ20 - Гедуадже.

Гъэжей27

Гъэжь27

Гъэжьыкъуз27

Гъэижь27 - Гаижевы.

Гъэлбэрд27 - Галибердовы.

Гъэсташэ27 - Гасташевы.

Гъэужьей27

Гъэунэ27 - Гауновы.

Гъэус20

Гъыдэ27

Гъыдзэ27 - Гидзевы, Гидзовы.

Гъырбэ20 - Гербо.

Гъырцыжъ20 - видимо = Хъырцыжъ.

Гъыщ20 - Гиш, Гишевы.

Гъоикъу20

Гъой20 - Гоевы.

Гъомылэшх20, Гъомылэшк20 - Гомлешко.

Гъонэжьыкъу20– Гонежук, Гонежуковы.

Гъорыкӏожъ20

Гъотыгъэгъу20

Гъоу20 = Гъуо.

Гъошъ20

Гъуагъу20 - Гуаговы.

Гъуай20 - Гуай.

Гъуашъу20 - Гвашевы.

Гъуащэ27

Гъуэгу27

Гъуэгулӏ27 - Гогутловы.

Гъуэгунокъуэ27 - Гогуноковы.

Гъуэгъуэ27

Гъуэз27

Гъуэзджэш27 - Гозгешевы. Гозгешевых также называют Щӏэтӏыкӏ.

Гъуэныбэ27 - Гонибовы.

Гъуэплъащӏэ27 - Гоплачевы.

Гъуэрыкӏуэжъ - Gorkoz.

Гъуэт27 - Готовы.

Гъуэтыж27 - Готыжевы, Готижевы.

Гъуэфӏыджэ

Гъуэщокъуэ27 - Гошоковы.

Гъубж27 - Губжевы.

Гъубжокъуэ27 - Губжоковы.

Гъудэ27

Гъудэбэрдокъуэ

Гъудзэ27

Гъужъыекъу20 - Гузиёк.

Гъузий27

Гъукӏай27

Гъукӏакъуэ27 - Гучаковы.

Гъукӏапщэ27 - Гучапшевы.

Гъукӏасэ – Гучасов.

Гъукӏэ

Гъукӏэжь27 - Гукежевы.

Гъукӏэкъан20

Гъукӏэкъаныкъу20

Гъукӏэкъул27 - Гутякуловы.

Гъукӏэлӏ27 - Гучетль, Гукетловы, Гукетлевы.

Гъукӏэмыкъу20 - Гучемуковы.

Гъукӏэмыхъу27 - Гукемуховы.

Гъукӏэпщ27 - Гукепшевы.

Гъукӏэпщокъуэ27 - Гукепшоковы, Гучепшоковы.

Гъукӏэщауэ27

Гъукӏокъуэ. Производная от Гъукӏ э.

Гъулан20 - Гуляновы.

Гъулэнокъуэ27 - Гуланоковы.

Гъулий27

Гъумэ27

Гъунашэ20 - Гунашевы.

Гъунэжокъуэ27 - Гунажоковы.

Гъунжафэ27 - Гунжафовы.

Гъункӏафӏэ27

Гъунтӏыжъ20 - Гунтыжевы.

Гъунчъэкъу20 - Гунчековы, Гунчоковы.

Гъуо27 - Гоовы.

Гъур27

Гъуралий27

Гъурэ20 - Гуровы.

Гъурбанэ20 - Гурбановы.

Гъурмыкӏ27 - Гурмиковы.

Гъурф27 - Гурфовы.

Гъурыжь27 - Гурижевы.

Гъусарэ27

Гъусэ27 - Гусовы.

Гъусэкъу20

Гъусэлӏ27

Гъусэрыкъу20 - Гусарук.

Гъут (Гъутӏэ)27 - Гутовы.

Гъутэкъу20

Гъущӏапщэ27

Гъущӏасэ27

Гъущӏо27 - Гучаевы.

Дагуэ27

Дадэ27 - Дадовы.

Дадыхъу20 - см. также Дэдэхъу, Дэдыхъу.

Дадыхъужъ20

Дадыщ27

Дал27 - Даловы.

Дам27

Дамбай27

Дамэкъуэ27 - Дамоковы.

Дамэлей27 - Дамалаевы.

Дамхъукъуэ27

Дарэ27

Дармывэ27 - Дармиловы.

Дарыкъу20

Дау – Даов.

Даур27 - Даур, Дауровы.

Даут27 - Даутовы.

Даутэй20

Даутокъуэ27 - Даутоковы.

Дахэ27 - Даховы.

Дахъукъу20

Дачъэ20 - Дачевы.

Дашу27

Дэбагъуэ

Дэбжэн

Дэгу27 - Договы.

Дэгуахъуэ27 - Дакаховы.

Дэгуджарым20

Дэгужъыекъу20

Дэгужъый20 / Дэгужьей27 - Дагужиевы.

Дэгумыкъу20 - Дагамук.

Дэгунэ

Дэгуф20 - Дагуф, Дагуфовы.

Дэгушъэкъу20

Дэгъаз20

Дэгъый20

Дэгъу20

Дэгъум20

Дэгъумыкъу20

Дэгъуф20

Дэдэн

Дэдэхъу27 - Дадоховы.

Дэдыхъу27. Возможно, то же что Дэдэхъу.

Дэжыг27 - Дажиговы.

Дэкъум20 - Дакумовы.

Дэкӏлэжь20 - Дочлеж.

Дэкӏум20 - см. Дэкъум.

Дэлэл27

Дэмысыкъу20

Дэнэжьыкъу20 - см. Донэжьыкъу.

Дэон20

Дэор20 - Довер, Деверовы, Диверовы.

Дэпчэн20

Дэр20

Дэрахъэ27

Дэрбэ20 - Дербе, Дербовы.

Дэрбэй20

Дэрбэкъу20 - Дербок.

Дэргушъау20 - Даргушаовы.

Дэрмыл20

Дэрогуэ27 - Дороговы.

Дэрыкъу20

Дэтхъужь27 - Датхужевы.

Дэунэ27 - Дауновы.

Дэунэжь20 / Дэунэж27 - Давнежевы, Деунежевы.

Дэушъэкъу20

Дэхъу27 - Доховы.

Дэхъужъ20 - Дахужевы.

Дэхъунэ27 - Дахуновы.

Дэхъут20

Дэхъушокъуэ27, Дохъушыкъуэ27, Дохъущыкъуэ27, Дохъушокъуэ27 - Докшоковы, Докшукины.

Дэхъущ20

Дэцырхъуей27 - Дацирхоевы.

Дэчэн20

Дэчлэжь20 - см. Дэкӏлэжь.

Дэчъ20 - Дечевы.

Дэщ27

Дэшъэныкъу20

Делэ20 - Деловы.

Делэкъар20 - Делакаровы, Делокаровы.

Делэкъу20 - Делок.

Делэӏуш20 - Делаушовы.

Делэӏушыкъу20 - Делавшок.

Дерба27 = Дэрбэ.

Дибырэ27

Дидан27

Дидыхъу

Дол27 - Долевы.

Долэт27

Домбей27

Домбырэ27

Донэжьыкъу20 - Донежук.

Доткъул27 - Доткуловы.

Дохъукъан

Дохъутэ27

Дудар27 - Дударовы.

Дударыкъу

Дудэ27

Дудей27

Дуз

Думай27

Думаныщ27 - Думанишевы.

Думэн

Думэней27

Думей – Думаев.

Дурэ

Дыбагъу20 - Дыбаговы.

Дыбэ

Дыгуэрлы27 - Дугорлиевы.

Дыгулыбгъу27 - Дугулубговы.

Дыгъу27

Дыгъужь27 - Дугужевы. См. также Тыгъужъ.

Дыгъужьей27

Дыгъужьло27

Дыгъужьокъуэ – Дугужоков.

Дыду

Дыды20 - Деды.

Дыдыкӏ20 - Дидичевы.

Дыдыхъу20 - Дидуховы.

Дыджа27

Дыджэш

Дыжъы20

Дыкъ27

Дыкъынэ27 - Дикиновы.

Дыкъуэ27

Дым27 - Дымовы.

Дырбэ20 - Дырбовы.

Дырбэкъу20

Дыргушъау20

Дырыхъу27

Дыхъу27 - Духу.

Дыш27

Дышъэкӏ / Дыщэкӏ

Дыщокъуэ27 (в книге написана с опечаткой Дыщокъуз)

Джазэ

Джамбэлай20 - Джамболаевы, Джамбулаевы.

Джамый20

Джамырзэ20 - Джамирзе, Джамирзовы.

Джан20 - Джан.

Джанхъот20 - Джанхот, Джанхотовы.

Джанчан20

Джанчат20, Джэнчат20 - Джанчат, Джанчатовы.

Джапу27 - Джаппуевы.

Джарым20 - Джарим, Джаримовы.

Джарымэкъу20 - Джаримок, Джаримоковы.

Джастэ20 - Джасте.

Джатауэ

Джатэ27 - Гятовы, Кятовы.

Джатэгъэжь27 - Гетегежевы, Гетигежевы, Гатагажевы.

Джатэжь27 - Гетежевы, Кетежевы.

Джатэжьей27 - Гетажеевы, Кетажеевы.

Джатэжьокъуэ27 - Гатажоковы.

Джатэнокъуэ

Джатэрей27

Джатэрывэ27 = Чэтэрыжъу.

Джатий27

Джатокъуэ27 - Гетоковы, Кетоковы.

Джаурбырмэз27

Джаурджий27 - Гяургиевы.

Джэбатыр20 - см. Жэбэтыр.

Джэбэн27

Джэгуакӏуэ27

Джэгутен20

Джэгъай20

Джэданэ27

Джэдгуэш27 - Гедгошевы.

Джэдгъавэ27

Джэдгъэф27 - Гедгафовы.

Джэдмышх27 - Гедмишховы.

Джэду27

Джэдугуэш27 - Гедугошевы.

Джэдыр27

Джэджыкъу20

Джэджырэ27

Джэдзау27

Джэзей27

Джэзыу20

Джэл

Джэлэс27

Джэлдашӏ20 - Джалдашевы.

Джэмзэр27

Джэнэтыкъу20

Джэндар

Джэндарэкъу, Джэндарыкъу20

Джэнджатэ27

Джэнтай20 - Джантаевы.

Джэрмэшык27 - Гермашиковы. Ср.: топоним Герменчик.

Джэршокъуэ27 - Гершоковы.

Джэршышэ27

Джэрыджэ

Джэрышӏ20 - Джаришевы.

Джэфар20

Джэху27 - Геховы.

Джэчий27 - Джачаевы.

Джэш27

Джэшокъуэ

Джолэ20 - Джоловы.

Джыбэ20

Джыбыл27

Джыгун27 - Джигуновы.

Джыдэ27 - Гидовы.

Джыдэцым27 - Гедацимовы.

Джыджий27 - Гигиевы, Гегиевы.

Джылаш27

Джымэ20 - Джимовы.

Джыназ27 - Князевы.

Джырандокъуэ

Дзагуэ27 - Дзаговы.

Дзагуей27 - Дзагоевы.

Дзасэ27

Дзасэжь27 - Дзасежевы.

Дзэгъащтэ27 - Дзагаштовы, Дзегаштовы, Загаштовы.

Дзэгъащтокъуэ27 - Дзагаштоковы, Загаштоковы.

Дзэгъэл27

Дзэгъу20

Дзэгъуанэкъу20

Дзэлӏ

Дзэмыхь27 - Дзамыховы, Дзамиховы.

Дзэндар27

Дзэрасуй27

Дзэубу27

Дзэукъожъ20 - Дзеукожевы.

Дзэукъожь20

Дзэхэхъу20

Дзэхъохъу20 - Дзекоховы.

Дзэщокъуэ или Дзэшокъуэ

Дзу27 - Дзуевы.

Дзугъул27 - Дзугуловы.

Дзыбэ27 - Дзыб, Дзыбовы.

Дзыгъуэ27 - Дзуговы.

Дзыгъуэжь27 - Дзугожевы.

Дзыгъуэнэ27 - Дзугановы.

Дзыгъур

Дзырунэ

Дзыхьмыщӏ27 - Дзахмишевы.


главная -  черкесские фамилии  |  homepage -  circassian surnames  |  ana sayfa -  çerkes soyadıları


Сайт создан в системе uCoz